загрузка...
 
5.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

5.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій

Аналіз будь-яких операцій повинен завершуватись оцінюванням їх ефективності, тобто аналізом їх дохідності та рентабельності. Як зазначалося вище, питома вага доходу від кредитної діяльності банку традиційно найбільша в загальній структурі доходів банку.

Ефективність кредитної діяльності банку аналізується за допомогою системи показників:

 1. дохідність кредитних операцій;
 2. дохідність активів за рахунок кредитних операцій;
 3. питома вага доходів від надання кредитів в загальній сумі доходів;
 4. рентабельність кредитних операцій;
 5. прибутковість кредитних операцій;
 6. дохід на одного працівника кредитного відділу.

Дохідність кредитних операцій може бути розрахована за допомогою таких показників:

Дохідність кредитних вкладень — розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму кредитних вкладень за досліджуваний період:

Дохідність кредитних вкладень

Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. Його застосування дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності різних видів банківських операцій (операцій з цінними паперами, з валютою, лізингові операції тощо) і оптимізувати напрями використання банківських ресурсів, віддаючи пріоритети найдохіднішим видам діяльності. За умови ідеальної фінансової дисципліни позичальників, коли виконуються всі умови договорів і всі кредити та проценти за ними повертаються повністю, цей коефіцієнт дорівнюватиме середньозваженій процентній ставці за кредитами. Під час розрахунку даного коефіцієнта чисельник береться фактична сума отриманого доходу від процентів за кредитами. Для точнішого розрахунку вона може бути скоригована на суму втрат від списання безнадійних кредитів за аналізований період.

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій — розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму активів:

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій

Використання даного коефіцієнта менш поширене, ніж попереднього показника. Він характеризує внесок кредитних операцій у загальну дохідність активів. Різновидом цього показника може бути коефіцієнт, у знаменнику якого замість загальних активів беруться тільки дохідні активи. За високої частки кредитів у загальних активах його значення наближатиметься до значення першого коефіцієнта — дохідності кредитних вкладень.

Питома вага (частка) доходів від надання кредитів у загальній сумі доходів розраховується діленням доходу від кредитних операцій на загальну суму доходів банку:

 Питома вага (частка) доходів від надання кредитів

Цей коефіцієнт характеризує частку доходів, отриманих банком від надання кредитів у загальних доходах банку від інших активних операцій. Аналізуючи його, доцільно порівняти значення даного показника зі значенням коефіцієнта кредитної активності. Якщо коефіцієнт питомої ваги кредитних доходів вищий коефіцієнта питомої ваги кредитів у дохідних активах, це свідчить про те, що ефективність кредитних операцій вища, ніж ефективність інших банківських операцій.

Рент абельність кредитних операцій може бути проаналізована за допомогою низки показників, які доповнюють один одного. Рентабельність кредитних операцій (Р1) розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на витрати, пов’язані із залученням ресурсів та функціонуванням кредитного відділу:

формула Рентабельність кредитних операцій

Різновидом показника рентабельності може бути також відношення процентних доходів від кредитів до процентних витрат, пов’язаних із залученням ресурсів.

відношення процентних доходів від кредитів

Цей показник характеризує ефективність обраної політики щодо регулювання співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення ресурсів. Зростання даного коефіцієнта характеризує високу якість менеджменту в банку.

Про ефективність процентної політики може свідчити і зворотний показник — відношення процентних витрат на залучення ресурсів до процентних доходів від кредитних операцій:

відношення процентних витрат на залучення ресурсів до процентних доходів від кредитних операцій

Зниження даного показника є, безумовно, позитивним явищем, проте аналіз слід доповнити оцінкою абсолютної суми прибутку, яка в результаті жорсткої процентної політики не повинна призводити до зменшення обсягу залучених ресурсів та зниження попиту на дорогі кредити.

Прибутковість кредитних операцій розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на середні кредитні вкладення:

 Прибутковість кредитних операцій

Даний коефіцієнт показує, скільки отримано прибутку від кредитних операцій на кожну гривню, вкладену в кредитні операції. Зростання показника прибутковості кредитних операцій вищими темпами порівняно зі зростанням показника дохідності кредитних операцій свідчить про підвищення ефективності кредитних вкладень.

Для порівняльного аналізу ефективності роботи працівників кредитних відділів різних банків або філій банку можна розраховувати показник продуктивності праці як відношення доходу від кредитних операцій до середньооблікової чисельності працівників кредитного відділу.

показник продуктивності праці

Даний показник не доцільно використовувати для порівняльного аналізу ефективності роботи різних відділів та департаментів у межах одного банку, оскільки продуктивність праці працюючих різних структурних підрозділів буває незіставною, і як правило, залежить не від зусиль конкретних працівників, а від ефективності тих чи інших операцій та ділової активності банку.

Розглянемо основні показники ефективності кредитних операцій на цифровому прикладі (табл. 5.20).

Як свідчать дані табл. 5.20, дохід від надання кредитів у звітному періоді підвищився на 15 162 тис. грн проти попереднього періоду. Це обумовлено насамперед збільшенням масштабів кредитної діяльності. Проте, як свідчать розрахункові показники, ефективність кредитних операцій дещо погіршилась. Так, дохідність кредитних вкладень знизилась із 40 % до 33 %, тобто на 7 %. Це пов’язано передусім зі зниженням середньої процентної ставки за наданими кредитами. Основною причиною такої ситуації було зниження ставки рефінансування НБУ та зниження попиту на кредити на ринку капіталів у цілому. Тенденція зниження ефективності кредитних операцій підтверджується і динамікою решти показників. Так, рентабельність кредитних операцій (відношення доходу до витрат) знизилася на 0,16. Тобто, якщо в базисному періоді на кожну гривню витрат на залучення кредитних ресурсів було отримано 1 грн 35 коп. доходу, то у звітному періоді — 1 грн 19 коп. доходу. Про зниження ефективності кредитних операцій свідчить і зменшення розміру прибутку в розрахунку на одну гривню активів. Значення цього показника знизилося на 1,2 коп. і становило у звітному періоді 2,6 коп., що можна пояснити зниженням процентної ставки за кредити.

Таблиця 5.20

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Показники

Попередній період

Звітний

період

Абсолютне відхилення

1. Дохід від кредитних операцій

15 313

30 475

+15 162

2. Середні активи

13 2013

236 710

+104 697

3. Середні кредитні вкладення

38 283

92 317

+54 034

4. Витрати на залучення ресурсів

10 624

23 364

+12 740

5. Прибуток від кредитних операцій

4689

7111

+2422

6. Всього доходів банку

43 751

78 141

+34 390

7. Дохідність кредитних операцій (Кдох)

0,40

0,33

–0,07

8. Витрати на функціонування кредит­ного відділу

1056

1330

+274

9. Дохідність активів за рахунок кредит­них операцій

0,12

0,13

+0,01

10. Питома вага доходів від наданих кредитів у загальній сумі доходів

0,35

0,39

+0,04

11. Рентабельність кредитних операцій (Р1)

0,311

0,234

–0,077

12. Рентабельність кредитних операцій (Р2)

1,441

1,304

–0,137

13. Процентні витра ти на 1 грн процент­них доходів

0,694

0,767

+0,073

14. Прибутковість кредитних операцій

0,095

0,063

– 0,032

15. Середньооблікова чисельність працівників кредитного відділу

9

12

+3

16. Дохід на одного працівника кредит­ного відділу

1701

2540

+839

17. Витрати на функціонування одного працівника кредитного відділу

117,3

110,8

–6,5

 1. Водночас кредитні операції були і залишаються основними, що формують дохід банку в цілому. Більше того, їх частка в загальних доходах зросла з 35 до 39 %, тобто на 4 %. Це свідчить про загальну тенденцію зниження рентабельності інших банківських операцій.
 2. Наступний етап аналізу кредитних операцій — визначення факторів та причин, що вплинули на зміну абсолютного розміру прибутку від кредитних операцій.
 3. На прибуток від кредитних операцій впливають такі чинники:
 4. обсяг наданих кредитів;
 5. зміна структури наданих кредитів;
 6. зміна процентної ставки за кредит (ціна кредиту);
 7. зміна процентної ставки за депозитами (собівартість залучених ресурсів).

Розрахунок впливу факторів здійснюється за такою методикою.

Для розрахунку впливу обсягу наданих кредитів на зміну прибутку необхідно базисну величину суми прибутку помножити на відсоток приросту фактичної суми наданих кредитів порівняно з базисною.

Для розрахунку впливу структурних зрушень необхідно від базисної величини прибутку в перерахунку на фактичний обсяг та структуру відняти базисну суму прибутку, помножену на відсоток темпу зростання обсягів наданих кредитів.

Для розрахунку впливу процентної ставки за кредит необхідно від фактичних процентних доходів банку відняти базисну величину доходів у перерахунку на фактичний обсяг та структуру наданих кредитів.

Вплив процентної ставки за депозитами розраховується як різниця між фактичною сумою процентних витрат та базисною в перерахунку на фактичний обсяг та структуру залучених депозитів. Вплив даного чинника береться з протилежним знаком, оскільки він перебуває у зворотній залежності до результативного показника.

Розглянемо приклад розрахунку впливу факторів на прибуток від кредитних операцій (табл. 5.21).

За аналізований період прибуток від кредитних операцій збільшився на 2422 тис. грн (7111,0 – 4689,0). Темп зростання кредитних вкладень становив 2,41 раза, тобто приріст дорівнює 141 %. Збільшення обсягу наданих кредитів сприяло зростанню прибутку на 6611,5 тис. грн (4689 • 1,41). Структурні зрушення негативно вплинули на зміну прибутку і їх вплив становив –1028,5 (10272-4689 • 2,41). Зниження процентної ставки за кредитами призвело до зниження прибутку на 6451,0 тис. грн (30 475 – 36 926). У свою чергу, зниження процентної ставки за депозитами сприяло збільшенню прибутку на 3290 тис. грн (23 364 – 26 654). Загальний вплив факторів відповідає зміні результативного показника. (+6611,5 – 1028,5 – 6451,0 + 3290 = 2422). Після такого аналізу визначають вплив факторів другого порядку, які, у свою чергу, вплинули на вказані фактори.

Таблиця 5.21

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ


Показники

Базисний період

Фактично
в перерахунку
на базисний обсяг

Фактично

1. Процентні доходи банку за наданими кредитами

15 313

36 926

30 475

2. Процентні витрати банку на за­лучення депозитів

10 624

26 654

23 364

3. Прибуток банку від кредитних операцій

4689

10 272

7111

4. Кредитні вкладення

38 383

92 317

92 317

Запропонована методика аналізу кредитних операцій передбачає комплексний підхід до вивчення цього напряму діяльності банку, дає змогу оцінити їх ефективність, намітити основні шляхи удосконалення управління активами банку та підвищити результативність банківського менеджменту.
загрузка...