загрузка...
 
6.2. Аналіз структури операцій з цінними паперами; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

6.2. Аналіз структури операцій з цінними паперами

Аналіз структури операцій банку з цінними паперами доцільно проводити як у розрізі аналізу структури портфеля на певну дату, так і розглядаючи в динаміці зміну структури. Розглянемо узагальнену інформацію щодо стану портфеля, яку банки щомісячно подають до Національного банку України (форма № 391 фінансової та статистичної звітності). Усю інформацію за рік для зручності наведемо в національній грошовій одиниці України тільки за основними блоками, дещо перегрупуємо, виберемо за звітний період лише квартальні дати окремо за портфелем на продаж та портфелем на інвестиції (табл. 6.2):

Таблиця 6.2

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ ПОРТФЕЛЯ ЦП БАНКУ ПРОТЯГОМ 2002 р., тис. грн

Показник

На 01.01.02

На 01.04.02

На 01.07.02

На 01.10.02

ЦП на продаж, усього

3635

4262

4014

5920

Державні ЦП

0

0

0

0

Боргові ЦП, випущені банками

0

0

2150

234

Боргові ЦП небанківських установ

3550

4200

1850

5620

у тому числі векселі

3550

3450

650

515

Акції, випущені банками

0

0

0

0

Акції небанківських установ

85

62

14

66

ЦП на інвестиції, усього

1865

2145

3687

3787

Державні ЦП

1200

1200

972

972

Боргові ЦП, випущені банками

0

0

1000

0

Боргові ЦП небанківських установ

200

480

1300

2400

у тому числі векселі

200

180

180

200

Акції, випущені банками

30

30

30

30

Акції небанківських установ

340

340

290

290

Вкладення в асоційовані компанії

15

15

95

95

Вкладення в дочірні компанії

80

80

0

0

Як видно з табл. 6.2, у банку портфель ЦП на прода ж за обсягами перевищує портфель ЦП на інвестиції, практично щокварталу обсяги портфелів зростають. Частка державних ЦП у портфелі на інвестиції зменшується, проте зростає частка боргових ЦП недержавних установ (банків та небанківських установ). Це пояснюється широким виходом на фондовий ринок корпоративних облігацій, які поступово витісняють з портфеля на продаж такий борговий інструмент, як вексель. Оскільки вкладення в акції інших банків зменшують регулятивний капітал банку, акції, випущені банками, становлять незначну частину портфелів. Обсяг акцій, які входять до портфеля на продаж, обмежено лімітами, котрі, як правило, встановлює банк для проведення спекулятивних операцій. Додатковою причиною невеликого обсягу портфелю акцій є жорсткі вимоги НБУ щодо їх резервування, що зменшує привабливість такого фондового інструменту для банку. Балансова вартість акцій у портфелі на інвестиції майже не змінюється, оскільки ними оформлена участь банку в акціонерних товариствах, у діяльності яких зацікавлений банк (лізингова компанія, страхове товариство). Частина такої участі обліковується в складі асоційованих та дочірніх компаній (пенсійний фонд, консалтингова компанія).

На останню звітну дату за рахунками аналітичного обліку є можливість проаналізувати структуру складових портфеля (в розрізі емітентів, їх надійності, їх відношення до пов’язаних осіб банку, диверсифікації портфелів, нарахованих процентних доходів та дивідендів, співвідношення балансових та ринкових цін ЦП та за рядом інших показників). Так, у портфелі банку на продаж, усі боргові цінні папери, випущені банками, належать одному емітенту, серед боргових ЦП небанківських ЦП понад 90 % становлять облігації і лише менше 10 % — векселі. У свою чергу, портфель облігацій підприємств диверсифіковано у вкладення чотирьох емітентів. Більш детально структура вкладень банку в облігації підприємств наведена в табл. 6.3.

Аналіз наявних у портфелі банку облігацій показує, що портфель містить ЦП з різними термінами погашення, різних галузей, жоден з емітентів не є пов’язаною з банком особою. Дохідність за облігаціями ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» дещо нижча, але визначається в еквіваленті до доларів США, що зменшує ризики від зміни валютного курсу. Балансова вартість вкладень вища від номінальної, отже, реальна дохідність за облігаціями буде нижчою, ніж оголошено при їх розміщенні, що відповідає загальній тенден­ції зниження дохідності протягом 2002 р.

Таблиця 6.3

ВКЛАДЕННЯ БАНКУ НА 1 жовтня 2002 р. В ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ (портфель на продаж)

Емітент облігацій

Номінальна

вартість,

тис. грн

Балансова

вартість,

тис. грн

Оголошена

дохідність, %

Термін

до погашення, днів

Примітки

ЗАТ «АВК»

410

433

20; 16

472

20 % на І і ІІ квартали, 16 % — на ІІІ—ІV квартали

ДМА «Бориспіль»

1800

1874

20

254

Щоквартально

ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем», серія D

1120

1120

12

182

Дохідність — в еквіваленті USD

ТОВ «Аркада-Фонд», серія B

1640

1678

18

24

Щомісячно

Усього

4970

5105

?

?

?

Оцінка й аналіз боргових ЦП та інших строкових цінних паперів вимагає використання концепції вартості грошей у часі.
загрузка...