загрузка...
 
7.6. Аналіз ефективності валютних операцій; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

7.6. Аналіз ефективності валютних операцій

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є оцінка їх ефективності, яка здійснюється через аналіз доходів та витрат банку від операцій з іноземною валютою.

На цьому етапі необхідно визначити, яка частка доходів від операцій в іноземній валюті у загальному обсязі доходів банку та за якими операціями вони отримані. Аналогічні аналітичні процедури здійснюються за витратами від операцій в іноземній валюті. При цьому слід мати на увазі, що доходи та витрати від ва­лютних операцій формуються в національній та іноземній валю­ті. Відповідно до чинного законодавства банку згідно із власними тарифами дозволяється утримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, пов’язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-кореспонденту (здійснення переказу, документарні операції, операції з чеками, що прийняті на інкасо, операції з пластиковими картками міжнародних платіжних систем тощо) та зі сплатою коштів міжнародним платіжним системам і міжнародним системам зв’язку за користування їхніми послугами.

Ті доходи і витрати, що отримані або нараховані банком в іноземній валюті, відображаються у балансі банку у валюті операції з одночасним перерахуванням їх у національну валюту за офіційним курсом на день здійснення операції. Облік доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється за окремими аналітичними рахунками технічного рахунка № 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів», з одночасним їх відображенням на рахунках 6-го класу, що дає можливість аналізувати їх у валюті операції та в еквіваленті за поточним офіційним курсом НБУ.

Розглянемо основні види доходів від валютних операцій:

 • проценти за наданими кредитами суб’єктам підприємницької діяльності;
 • проценти за міжбанківськими кредитами та депозитами;
 • доходи від операцій із цінними паперами;
 • проценти за кредитними картками;
 • проценти за овердрафтами;
 • комісійні доходи від операцій із чеками;
 • комісійні доходи за переказами фізичних осіб;
 • комісійні доходи за відкриття та ведення поточних і депозит­них рахунків клієнтів;
 • доходи від операцій купівлі-продажу іноземної валюти;
 • доходи за агентськими угодами.

Додатково можна визначати питому вагу доходів у розрізі операцій та валют, з тим щоб визначити прибутковість операцій у розрізі валют.

У нашому прикладі загальний обсяг доходів банку у звітному періоді становив 783 669 грн, або 42 відсотки від їх загального обсягу.

З даних табл. 7.15 видно, що найбільшу частку в загальних валютних доходах становлять доходи від торговельних валютних операцій — 77,24 %. Причому серед різних видів валют у цьому напрямі лідирує «євро» — 91,8 %. Другим за значимістю видом валютних операцій, що формують досить істотну частку валютних доходів, є процентні доходи в основному від надання валютних кредитів юридичним особам. Їх частка становить 19,76 % в загальних валютних доходах банку. Інші види операцій з валютою приносять банку незначний дохід, проте їх наявність є обо­в’язковою умовою залучення клієнтів, які потребують широкого спектра банківських послуг у валюті, і без надання подібних послуг банк не буде конкурентоспроможним на ринку.

Структуру валютних доходів у розрізі видів валют показано в табл. 7.16.

Структура доходів від валютних операцій у розрізі валют показує прибутковість операцій у розрізі валют.

З даних табл. 7.16 видно, що найбільшу частку у доходах від валютних операцій банку становлять операції у доларах США — 63,58 %, у євро — 28,55 %, у російських рублях — 7,84 %. Причому найбільша частка доходів у доларах США припадає на процентні доходи від надання валютних кредитів — 65,60 % (не враховуючи інших доходів). Частка операцій у євро досить вагома в торговельному доході (33,93 %) та в комісійному доході (30,43 %). Істотну частку в процентних доходах становлять доходи від кредитів, наданих у російських рублях, — 22,87 %. При аналізі структури валютних доходів у динаміці проглядається чітка тенденція до збільшення ролі операцій, здійснюваних у євро.

Розрахунок абсолютного приросту та темпу приросту доходів від валютних операцій характеризує тенденції у прибутковості валютних операцій.

Важливим показником ефективності використання валютних коштів банку є показник дохідності валютних операцій. Необхідно проаналізувати його динаміку порівняння з аналогічним показником за операціями у національній валюті, визначити, за рахунок яких факторів відбулися зміни абсолютного та відносного приросту доходів від валютних операцій:

 • приріст ресурсної бази;
 • збільшення (зменшення) обсягів валютних операцій;
 • зміни у клієнтській базі;
 • тарифна політика;
 • наслідки політичної та економічної ситуації у країні;
 • зменшення (збільшення) вартості валютних ресурсів;
 • зміни у кредитній, депозитній та курсовій політиці банку;
 • структурні зміни у розміщенні чи залученні валютних ресурсів.

Аналогічно здійснюється структурний аналіз витрат за опера­ціями в іноземній валюті. При цьому необхідно порівняти доходи і витрати банку від операцій в іноземній валюті в абсолютній величині та у динаміці.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ БАНКУ

Доходи

Усього

 

долари США

сума

%

сума

%

1. Усього доходів від валютних операцій

536 838,0

100,0

341 339,0

100,0

У тому числі:

 

 

 

 

від торговельних операцій

414 658,0

77,24

256 218,0

75,06

комісійні доходи

986,0

0,19

508,0

0,15

з них:

 

 

 

 

 • від операцій з чеками

72,0

0,01

54,0

0,02

 • від операцій з переказами

308,0

0,05

140,0

0,04

 • конверсійні

135,0

0,03

60,0

0,02

 • дозволи на вивіз валюти

72,0

0,01

30,0

0,01

 • платіжними картками

124,0

0,02

124,0

0,04

 • обслуговування юридичних осіб

138,0

0,02

50,0

0,01

 • інші комісійні

137,0

0,02

50,0

0,01

Процентні доходи:

106 104,0

19,76

69 601,0

20,39

 • кредити юридичних осіб

92 427,0

17,78

56 480,0

16,55

 • кредити фізичних осіб БПК

12 580,0

2,34

12 580,0

3,69

 • овердрафти

192,0

0,04

67,0

0,02

 • інші процентні

905,0

0,17

474,0

0,14

Інші доходи

15 090,0

2,81

15 012,00

4,40

 

СТРУКТУРА ВАЛЮТНИХ

Вид валюти

 

торговельний дохід

комісійні доходи

сума

%

сума

%

Долари США

256 218

61,79

508

51,62

Євро

140 700

33,93

300

30,43

Російські рублі

17 600

4,24

165

16,73

Інші валюти

140

0,03

13,0

1,32

Усього

414 658

100

986

100

Таблиця 7.15

ВІД ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, тис. грн

У тому числі за видами валют

євро

російські рублі

інші

сума

%

сума

%

сума

%

153 286,0

100,0

42 045,0

100,0

168,0

100

 

 

 

 

 

 

140 700,0

91,80

17 600,0

42,86

140,0

83,33

120,0

0,19

165,0

0,39

13,0

7,74

 

 

 

 

 

 

17,0

0,01

0,0

0,00

0,0

0,00

95,0

0,06

73,0

0,17

0,0

0,00

75,0

0,05

0,0

0,00

0,0

0,00

25,0

0,02

17,0

0,04

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

42,0

0,03

37,0

0,09

9,0

5,36

45,0

0,03

38,0

0,09

4,0

2,38

12 230,0

7,99

24 263,0

57,71

10,0

5,95

12 200,0

7,97

23 740,0

56,46

7,0

4,17

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

12,0

0,01

113,0

0,27

0,0

0,00

18,0

0,01

410,0

0,96

3,0

1,78

56,0

0,04

17,0

0,04

5,0

2,98

Таблиця 7.16

ДОХОДІВ ЗА ВИДАМИ ВАЛЮТ

Види валютних доходів

процентні доходи

інші доходи

усього доходів

сума

%

сума

%

сума

%

69 601

65,60

15 012

99,48

341 339

63,58

12 230

11,53

56

0,37

153 286

28,55

24 263

22,87

17

0,12

42045

7,84

10

0,01

5

0,03

168

0,03

106 104

100

15 090

100

536 838

100

Таблиця 7.17

ВИТРАТИ БАНКУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, тис. грн

Витрати

Усього

У тому числі в розрізі валют

дол. США

євро

російські рублі

інші

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

Усього витрат

384,2050

100,00

235 560,30

100,00

78 600,00

100,00

65 600,00

100,00

4445,20

100,00

У тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— від торговельних операцій

45 450,00

11,83

27 470,00

11,66

14270,00

18,16

2890,00

4,41

820,00

18,45

— комісійні витрати

48 987,00

12,75

39 382,00

16,72

7055,00

8,98

2535,00

3,86

15,00

0,34

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— за операціями з банками

38 070,00

9,91

30 070,00

12,77

5650,00

7,19

2350,00

3,58

0,00

0,00

— конверсійні операції

7412,00

1,93

6012,00

2,55

1300,00

1,65

100,00

0,15

0,00

0,00

— за операціями з платіжними картками

2930,00

0,76

2930,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увезення чи вивезення готівки

180,00

0,05

100,00

0,04

80,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

за операціями з акредитивами

100,00

0,03

70,00

0,03

10,00

0,01

15,00

0,02

5,00

0,11

інші комісійні

295,00

0,08

200,00

0,08

15,00

0,02

70,00

0,11

10,00

0,22

Процентні витрати

217 610,75

56,64

145 900,00

61,94

32 350,00

41,16

37 920,20

57,81

1440,55

32,41

за м/б кредитами

57 200,00

17,89

30 100,00

12,78

20 200,00

25,70

6900,00

10,52

0,00

0,00

овердрафти

1450,00

0,38

1400,00

0,59

50,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

за коштами фізичних осіб

81 640,25

21,25

55 000,00

23,35

5100,00

6,49

20 100,00

30,64

1440,25

0,00

за коштами юридичних осіб

54 780,20

14,26

44 000,00

18,68

0,00

0,00

10 780,20

16,43

0,00

0,00

інші процентні

22 540,30

5,87

15 400,00

6,54

7000,00

8,91

140,00

0,21

0,30

0,01

Інші витрати

72 157,75

18,78

22 808,30

9,68

24 925,00

31,71

22 254,80

33,93

2169,65

48,81

З показників табл. 7.17 видно, що у структурі витрат найбільшою є частка процентних витрат — 56,64 %, які в основному сплачені за міжбанківськими операціями (14,89 %) та рахунками фізичних осіб (21,25 %). Аналогічно розподіляються ви­трати в розрізі основних валют — долари США, євро, російські рублі та інші валюти. Комісійні витрати, сплачені в іноземній валюті, становлять 12,75 %, результат від торгівлі іноземної валюти — 11,83 %. У розрізі структури валют найбільша сума сплачена у доларах США, серед яких теж найбільша частка припадає на витрати на виплату нарахованих процентів за рахунок фізичних осіб (23,59 %), юридичних осіб (18,68 %) та міжбанківськими (12,78 %). Отже, можна зробити висновок, що переважна сума витрат за валютними операціями належить процентним витратам за рахунками клієнтів банку. Як уже зг адувалося вище (табл. 7.2), валютна частка коштів банку в основному сформована за рахунок коштів, що залучені на рахунки фізичних та юридичних осіб, тому такі витрати банку цілком виправдані. Ураховуючи те, що найбільші обсяги операцій проводяться у доларах США та євро, відповідно розподіляються й витрати в іноземній валюті.

Завершальним етапом аналізу валютних операцій є розрахунок відносних показників дохідності та витратності. Це:

 1. питома вага валютних доходів у загальному обсязі доходів банку;
 2. питома вага валютних витрат у загальному обсязі витрат банку;
 3. доходи від валютних операцій на 1 грн валютних активів;
 4. доходи від валютних операцій на 1 грн активів банку, всього;
 5. доходи від валютних операцій на одного працівника валютного відділу (управління);
 6. валютні витрати в розрахунку на 1 грн залучених ресурсів в іноземній валюті.

Використання відносних показників дохідності та витратності дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності роботи з валютою різних банків та їхніх структурних підрозділів (філій). Перелічені показники повинні аналізуватись у динаміці для оцінки загальної тенденції їх зміни.
загрузка...