загрузка...
 
8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій

Традиційно в структурі активних операцій банку частка лізингових операцій незначна. Це пов’язано з недостатньо розвиненим ринком цих послуг в Україні та їх високою ризикованістю. Аналіз цих операцій доцільно починати з визначення їх місця в загальному обсязі активів банку.

Масштаби лізингових операцій (значимість цих операцій) для комерційного банку аналізуються за допомогою таких показників:

  • Частка майна, призначеного для передання в оренду в загальній сумі активів банку;
  • Частка майна, призначеного для передання в оренду в загальній сумі основних засобів;
  • Величина лізингового майна на 1 грн. статутного капіталу;
  • Величина лізингового майна на 1 грн. власного капіталу - брутто.

 Основні показники, які характеризують місце лізингових операцій у діяльності банку

Рис. 8.1. Основні показники, які характеризують місце лізингових операцій у діяльності банку

Для аналізу динаміки лізингових операцій використовують стандартні показники динаміки:

  • абсолютний приріст вартості майна, призначеного для передання в оренду;
  • темп зростання вартості майна, призначеного для передання в оренду;
  • темп приросту вартості майна, призначеного для передання в оренду.

Розглянемо основні показники лізингової активності банку на прикладі.

Таблиця 8.1

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІЗИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ БАНКУ

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Вартість придбаного майна, призначеного для передання в оренду, тис. грн

2330

4850

+2520

+108,2

2. Вартість основних засобів банку, тис. грн

63 800

68 420

+4620

+7,2

3. Активи банку всього, тис. грн

548 900

591 180

+42 280

+7,7

4. Капітал банку, тис. грн

98 400

106 790

+8390

+8,5

5. Статутний капітал банку, тис. грн

30 500

30 500

0

0

6. Частка майна, призначеного для здачі в оренду, %

 

 

 

 

у загальній сумі основних засобів банку, %

3,7

7,1

+3,4

+91,9

у загальній сумі активів банку, %

0,4

0,8

+0,4

+100

7. Величина лізингового майна на 1 грн, коп.

 

 

 

 

власного капіталу-брутто

2,4

4,5

+2,1

+87,5

статутного капіталу

7,6

15,9

+8,3

+109,2

Як видно з даних табл. 8.1, лізингові операції в діяльності комерційного банку посідають незначне місце. Проте тенденція збільшення лізингової активності банку підтверджується зро-станням усіх показників. Так, якщо частка лізингового майна в активах банку в базисному періоді становила 0,4 %, то в звітному періоді вона збільшилась на 100 % і вже дорівнювала 0,8 %. Ця закономірність зберігається і за показником «частка лізингового майна в основних засобах». У базисному періоді цей показник становив 3,7 %, а в звітному — уже 7,1 %. Ураховуючи, що структура активів та пасивів за аналізований період істотно не змінилася, ця тенденція до зростання показників збереглася у тих самих пропорціях і для показників величини лізингового майна на 1 грн капіталу та статутного капіталу. Так, відношення лізингового майна до власного капіталу зросло за аналізований період на 2,1 процентних пункти, а відношення лізингового майна до статутного капіталу — на 8,3 процентних пункти, тобто вони зросли приблизно вдвічі. Абсолютний приріст лізингового майна становив 2520 тис. грн, що й було основною причиною зростання всіх відносних показників.

Аналізуючи рух лізингового майна, придбаного для передання в оренду, скористаємося даними табл. 8.2.

Таблиця 8.2

АНАЛІЗ РУХУ ТА ПОВНОТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВОГО МАЙНА

Показники

Базисний період

Звітний період

Абсолютне відхилення

1. Вартість майна, призначеного для передання в оренду на початок періоду, тис. грн

2330

4850

+2520

2. Придбано майна для лізингових операцій, тис. грн

4130

1290

–2840

3. Списано з балансу банку майна, призначеного для передання в оренду, тис. грн

1610

1090

–520

У тому числі:

 

 

 

в результаті повного зносу, тис. грн

80

120

+40

при переданні у фінансовий лізинг, тис. грн

1530

970

–560

4. Вартість майна, призначеного для передання в оренду на кінець періоду, тис. грн

4850

5050

+200

5. Вартість майна, фактично переданого в операційну оренду на кінець періоду, тис. грн

4020

3990

–30

6. Коефіцієнт повноти використання лізингового майна для операційної оренди, % (ряд. 5 / ряд. 4)

82,9

79,0

–3,9

7. Загальний коефіцієнт повноти використання лізингового майна, % ((ряд. 5 + + ряд. 3.2) / (ряд. 1 + ряд. 2))

85,9

80,8

–5,1

У процесі аналізу лізингових операцій необхідно визначити, внаслідок чого змінюється вартість лізингового майна та наскільки повно воно використовується для отримання реального доходу в результаті надання обладнання у фінансовий та операційний лізинг. Для цього розраховується загальний коефіцієнт повноти використання лізингового майна (Кз.ліз) як відношення вартості майна, яке фактично передано у фінансову та операційну оренду, до вартості лізингового майна на початок періоду, збільшену вартість майна, придбаного протягом аналізованого періоду для цих цілей.

коефіцієнт повноти використання лізингового майна (Кз.ліз).

Ураховуючи, що майно, яке призначається для лізингових операцій, не все повністю використовується на ці цілі (особливо це стосується того майна, що неодноразово передається в операційну оренду), необхідно розраховувати коефіцієнт повноти використання майна для операційної оренди (Квик.оп.ліз). Він розраховується як відношення вартості фактично переданого майна в операційну оренду до вартості лізингового майна на кінець періоду.

коефіцієнт повноти використання майна для операційної оренди (Квик.оп.ліз).

Як свідчать дані табл. 8.2, повнота використання лізингового майна у звітному періоді погіршилась. Так, коефіцієнт повноти використання лізингового майна для операційної оренди зменшився з 82,9 до 79,0 %, тобто на 3,9 %. Це означає, що приблизно 20 % майна, придбаного для лізингових операцій, не приносить ніякого доходу, а відрахування на його амортизацію зменшує прибуток банку. Така ж тенденція спостерігається і щодо загального коефіцієнта повноти використання лізингового майна. Він зменшився з 85,9 до 80,8 %, тобто на 5,1 %, тому банку потрібно звернути увагу на доцільність придбання обладнання для лізингових операцій у разі, якщо відсутній конкретний покупець цього майна.

Після аналізу руху та повноти використання доцільно провести структурний аналіз лізингових операцій. Його можна здійснити за такими класифікаційними ознаками:

  • за видами: операційний та фінансовий;
  • за формами: прямий, зворотний, змішаний;
  • за умовами договору: відмовний, невідмовний.

Розглянемо приклад структурного аналізу лізингу за видами в табл. 8.3.

Таблиця 8.3

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ВИДАМИ

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1. Вартість майна, переданого в операційний лізинг

4020

72,4

3990

80,4

–30

+8,0

2. Вартість майна, переданого у фінансовий лізинг

1530

27,6

970

19,6

–560

–8,0

3. Загальна вартість лізингових операцій

5550

100

4960

100

–590

За даними табл. 8.3 видно, що основну перевагу банк надає операційному лізингу — його частка в базисному періоді становила 72,4 %, а в звітному — 80,4 %, тобто збільшилася на 8 процентних пунктів. Аналогічно проводиться структурний аналіз і за іншими класифікаційними ознаками.
загрузка...