загрузка...
 
8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій

Аналіз лізингових операцій завершується оцінкою їх економічної ефективності. При цьому визначається величина номінального і реального, фактично отриманого доходу від лізингових операцій. Дохід від них являє собою суму фактично отриманої орендної пл ати від орендаторів.

Згадаємо, що ж входить до складу орендної плати:

 Складові орендної плати

Рис. 8.2. Складові орендної плати

З цієї схеми видно, що прибуток від лізингових операцій дорівнює різниці між сумою фактично отриманої орендної плати і сумою нарахованої амортизації на лізингове майно, а сума доходу — сумі фактично отриманої орендної плати. Отже, щоб розрахувати рівень дохідності лізингових операцій, можна скористатися такими формулами:

рівень дохідності лізингових операцій.

рівень дохідності лізингових операцій.

Для розрахунку рівня рентабельності лізингових операцій використовується така формула:

рівнень рентабельності лізингових операцій.

Прибутковість лізингових операцій дорівнює співвідношенню між сумою прибутків від лізингових операцій і сумою майна, переданого в оренду:

 Прибутковість лізингових операцій .

Узагальнюючим показником значимості лізингових операцій в одержанні прибутку є питома вага доходу від лізингових операцій у загальній сумі доходу (Удох.ліз)

питома вага доходу від лізингових операцій у загальній сумі доходу (Удох.ліз).

Крім того, в процесі аналізу лізингових операцій використовується такий показник, як доцільність проведення цих операцій для банку. Показник визначається через зіставлення питомої ваги доходів (або прибутків) від лізингових операцій у загальній сумі доходів (або прибутку) банку з питомою вагою лізингових операцій у загальній сумі активу балансу банку. Якщо значення внеску лізингових операцій у загальну справу одержання прибутку більше, ніж їх питома вага в активах, то це свідчить про порівняно високу ефективність цих операцій.

Аналіз лізингових операцій здійснюється в динаміці, а також порівняно з відповідним періодом минулого року.

Розглянемо на прикладі методику аналізу ефективності лізингових операцій.

Таблиця 8.4

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Показники

Базисний період

Звітний період

Абсолютні відхилення

1. Вартість лізингового майна на балансі банку на початок періоду, тис. грн

2330

4850

+2520

2. Вартість лізингового майна на балансі банку на кінець звітного періоду, тис. грн

4850

5050

+200

3. Середня вартість лізингового майна за період, тис. грн (ряд. 1 + ряд. 2) : 2

3590

4950

+1360

4. Середньорічна вартість майна, фактично переданого в оренду, тис. грн

3380

4210

+830

5. Сума нарахованої амортизації за лізинговим майном, усього за період, тис. грн

326

450

+124

6. Сума орендної плати, яка підлягає стягненню з орендарів, тис. грн

587

855

+268

7. Сума орендної плати, яка фактично отримана від орендарів, тис. грн

420

556

+136

8. Прибуток від лізингових операцій, тис. грн (ряд. 6 – ряд. 5)

261

405

+144

9. Дохідність лізингових операцій (Д1), % (ряд. 6 : ряд. 4)

17,4

20,3

+2,9

10. Дохідність лізингових операцій (Д2), % (ряд. 6 : ряд. 3)

16,4

17,3

+0,9

11. Рентабельність лізингових операцій, % ((ряд. 6 – ряд. 5) : ряд. 5)

80,1

90,0

+9,9

12. Прибутковість лізингових операцій, % ((ряд. 6 – ряд. 5) : ряд. 4)

7,7

9,6

+1,9

13. Доходи банку, всього, тис. грн

83 857

77 727

–6130

14. Питома вага доходів від лізингових операцій у загальних доходах банку, %

(ряд. 6 : ряд. 14)

0,7

1,1

+0,4

15. Коефіцієнт повноти отримання доходу, % (ряд. 7: ряд. 6)

72

65

–7

16. Частка прибутку від лізингових операцій у доходах від лізингових операцій, %

(ряд. 8 : ряд. 6)

44,5

47,4

+2,9

Наведені дані свідчать, що, незважаючи на те, що лізингові операції в діяльності комерційного банку посідають незначне місце, їх ефективність досить висока. Так, дохідність лізингових операцій у розрахунку на 1 грн лізингового майна, переданого в оренду, зросла на 2,9 процентного пункту і досягла у звітному періоді 20,3  % проти 17,4 % у базисному. Рівень цих показників достатньо високий, що свідчить про вигідність цих операцій для банку. Це підтверджується і динамікою та значенням інших показників. У базисному періоді рентабельність лізингових операцій становила 80,1 %, а в звітному підвищилася до 90 %. За аналізований період зросла і частка доходів від лізингу в загальних доходах банку. У базисному періоді вона становила 0,7 %, а в звітному вже 1,1 %. Для порівняння частка лізингового майна в загальних активах банку була, відповідно, 0,4 та 0,8 %. Порівнюючи ці показники з аналогічними за іншими видами банківської діяльності, можна зробити висновок про доцільність та ефективність їх подальшого розширення. При цьому необхідно зазначити, що у банку є невикористані резерви подальшого збільшення суми прибутку від лізингових операцій, підвищення їх рентабельності та дохідності. Для цього необхідно передати повністю все майно, що призначалося для передання в оренду, в оперативний лізинг орендарям (4950,0 тис. грн – 4210,0 тис. грн) та активніше стягувати з орендарів несплачену орендну плату. Фінансова дисципліна орендарів значно погіршилася, про що свідчать коефіцієнти повноти розрахунків за орендоване майно. У звітному періоді він становив 65 % від нарахованої орендної плати, а в базисному — 72 %, що негативно відбивається на реальних грошових потоках банку.
загрузка...