загрузка...
 
9.1.3. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інстру ментів; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.1.3. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інстру ментів

Для організації розрахункових і касових операцій важливе значення мають групи клієнтів за сектором економіки, типом рахунку, утримувачем платежу, за розміром платіжних оборотів, способом надання розрахункових документів, за попитом на готівкові гроші, платіжними інструментами.

Банки надають послуги на ринку різним групам клієнтів, обслуговування яких суттєво різниться. Тому у процесі аналізу важливо визначити, на якому сегменті ринку банк надає послуги клієнтам із розрахункового і касового обслуговування.

Головними для банку є групи клієнтів, яких обслуговує банк, за секторами економіки. Джерелом інформації для аналізу є дані звіту про кількість клієнтів та особових рахунків (форма № 752). За даними звіту оцінюється структура клієнтів у розрізі інституційних секторів економіки та її зміни.

Таблиця 9.5

КІЛЬКІСТЬ КЛІЄНТІВ У РОЗРІЗІ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

Найменування статей

Кількість одиниць

на 1.01.01

на 1.01.02

Кількість клієнтів, усього

732

1170

З них:

 

 

— фінансових банківських установ

0

10

— фінансових небанківських установ

17

15

— нефінансових державних підприємств і організацій

11

13

У тому числі:

 

 

— бюджетних організацій

0

1

— нефінансових недержавних підприємств і організацій

258

274

— некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

9

16

— фізичних осіб

420

798

— інших суб’єктів домашнього господарства

16

43

Так, у даному банку спостерігаємо невелику кількість клієнтів, відсутність серед клієнтів бюджетних організацій, зростання кількості клієнтів — фізичних осіб.

Організація розрахункового обслуговування залежить від типу рахунку, за яким надається послуга. Тому на наступному етапі аналізу на підставі вищевказаного звіту (форма № 752 річна) визначаються типи клієнтських рахунків, які обслуговує банк.

Таблиця 9.6

КІЛЬКІСТЬ ВІДКРИТИХ РАХУНКІВ У РОЗРІЗІ ТИПІВ РАХУНКІВ

Найменування статей

Кількість, одиниць

на 1.01.01 р.

на 1.01.02 р.

Кількість відкритих рахунків, усього

1435

1236

У тому числі:

 

 

— коррахунків банків

0

0

— рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету

0

0

— рахунки суб’єктів господарської діяльності, які не утримуються з бюджетів:

480

546

  • до запитання

477

544

  • строкові

3

2

— рахунки фізичних осіб

509

106

  • до запитання

271

72

  • строкові

238

34

— за довгостроковими позичками

7

5

— за короткостроковими позичками

109

107

— інші

330

472

Дані табл. 9.6 свідчать про те, що банк не відкриває коррахунки банкам і рахунки клієнтам, які утримуються з державного бюджету; головними для банку є поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності, які не утримуються з бюджетів, кількість їх зростає; кількість рахунків фізичних осіб значно зменшилася.

Залежно від утримувача платежу, який здійснює клієнт банку, розрізняють внутрішньосистемні платежі, отримувачем яких є клієнт цього ж банку, і зовнішні, отримувачем яких є клієнт іншого банку. Збільшення питомої ваги внутрішньосистемних платежів дає змогу банку зменшити відплив коштів із коррахунка банку в НБУ і скоротити термін проходження платежів для клієнтів. Банки здійснюють внутрішні платежі клієнтів, як правило, безкоштовно. З метою збільшення таких платежів банки вивчають грошові п отоки клієнтів за призначенням і отримувачами. Джерелом інформації для аналізу внутрішніх і зовнішніх платіжних оборотів є дані розрахункової палати. Аналіз проводиться за показниками динаміки кількості документів і сум платежу. Ураховуючи коливання кількості документів і сум платежів у днях, аналіз здійснюють за середньоденними показниками.

В організації розрахунків у банку важливу роль має склад клієнтів за розміром оборотів коштів на їх поточних рахунках. Позиціювання клієнтів за сумами надходжень на поточний рахунок клієнта і за сумами списань коштів з рахунка дає змогу виявити групу клієнтів, за рахунками яких рух коштів впливає на стан кореспондентського рахунка банку в НБУ. Аналіз здійснюється на підставі даних оборотно-сальдової відомості про дебетові і кредитові обороти за рахунками клієнтів. Надходження на рахунок клієнта і списання з нього можуть значно коливатися в днях, тому аналіз здійснюється на підставі щоденних даних протягом усього місяця. Чим більше в банку великих клієнтів, тим менша трудомісткість здійснення розрахункових операцій.

Залишок коштів на поточному рахунку клієнта є головним фактором, що впливає на умови його розрахункового обслуговування: клієнти зі значними оборотами, як правило, використовують електронну форму надання платіжних документів; банки встановлюють для цих клієнтів пільгові тарифи на обслуговування. Для оцінки складу клієнтів за залишками на поточному рахунку, здійснюється групування клієнтів за цією ознакою. Групування здійснюється за середньоденними залишками коштів на поточних рахунках клієнтів.

На структуру касових операцій банку впливає склад клієнтів за видами діяльності. Якщо банк обслуговує переважно торговельні підприємства, то для нього мають значення операції з інкасації готівки і продажу її іншим банкам. Якщо банк обслуговує підприємства промисловості, яким потрібні грошові кошти на виплату заробітної плати, то для нього має значення організація купівлі готівкових грошей в інших банках. Для визначення переважаючих видів касових операцій аналізуються джерела надходження коштів у касу і напрями видатків за даними звіту про касові обороти банку (форма 748 місячна).

Як свідчать дані табл. 9.7, надходження в касу банку готівкових коштів від клієнтів менше, ніж видача клієнтам із каси; 2/3 надходжень у касу становить виручка від продажу товарів та послуг клієнтів; недостача готівкових коштів покривається за рахунок купівлі коштів у НБУ та інших банках.

Таблиця 9.7

КАСОВІ ОБОРОТИ БАНКУ

Статті надходжень і видатків

Касові обороти

сума, тис. грн

питома вага, %

Залишок операційної каси в установах комерційних банків на початок звітного періоду

321,4

 

Надходження готівки:

 

 

Надходження торговельної виручки від продажу товарів

1314,2

25,4

Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу товарів

534,9

10,4

Надходження виручки від усіх видів платних послуг

1288,4

24,9

Надходження податків та зборів

 

 

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

96,6

1,9

Повернення заробітної плати

 

 

Надходження від продажу іноземної валюти

4,3

0,1

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

77,2

1,5

Інші надходження

162,6

3,1

Усього надходжень клієнтських коштів

3478,2

67,3

Надходження в операційну касу установ комерційних банків з оборотної каси установ НБУ, з кас інших установ комерційних банків

1350,0

26,1

Надходження в операційну касу установи комерційного банку від його безбалансових підрозділів

336,9

6,6

Усього надходжень

5165,1

100,0

Баланс

5486,5

Видача на виплати, пов’язані з оплатою праці

843,6

16,5

Видача на виплати за відрядження

79,5

1,6

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

847,2

16,6

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових від-шкодувань

35,4

0,7

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

2519,5

49,3

Закінчення табл. 9.7

Статті надходжень і видатків

Касові обороти

сума, тис . грн

питома вага, %

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

87,2

1,7

Видача за придбану іноземну валюту

5,5

0,1

Видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку

 

 

Видача на викуп та погашення цінних паперів

19,9

0,4

Видача на інші потреби

51,6

1,0

Усього, видача клієнтам

4489,4

87,9

Пересилання з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових підрозділів

308,0

6,0

Пересилання установами комерційних банків до оборотної каси установ НБУ, до кас інших установ комерційних банків

310,0

6,1

Усього, видача

5107,4

100,0

Залишок операційної каси в установах комерційних банків на кінець звітного періоду

379,1

Баланс

5486,5

Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Проведення розрахунків за цими способами суттєво різниться. Розрахунки з використанням системи «Клієнт-банк» здійснюються на підставі окремого договору між банком і клієнтом. Виявити значення електронної форми надання розрахункових документів можна на підставі статистики сплачених документів, яка ведеться щодня.

Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Найпоширенішою формою платіжних інструментів юридичних осіб є платіжні доручення, а фізичних осіб — платіжні картки. Аналіз операцій із застосуванням платіжних карток здійснюється на підставі статистичної звітності за цими операціями (форми № 401, 402, 403 квартальна). Аналіз здійснюється щоквартально, а також за звітний рік у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Він складається із таких частин:

  • Аналіз даних про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку (загальна сума операцій, кількість і сума операцій з оплати товарів, кількість і сума операцій із отримання готівки). Аналіз показників обсягів операцій здійснюється в розрізі платіжних систем за фізичними та юридичними особами.
  • Аналіз даних про розрахунки, які здійснені на підприємствах торгівлі (послуг), та операції з видачі готівки із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку (кількість операцій, сума операцій на підприємствах торгівлі, кількість операцій і сума операцій при видачі готівки) у розрізі платіжних систем (груп платіжних систем) та емітентів (резидентів і нерезидентів).
  • Аналіз даних про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням.

У результаті аналізу робиться висновок з питань обсягів операцій, видів операцій, їх динаміки, структури операцій за групами клієнтів, групами платіжних систем, емітентів.




загрузка...