загрузка...
 
9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками; 9.2.1. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками

9.2.1. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками

Операції з банківськими платіжними картками є досить новим напрямом банківського бізнесу, який, з одного боку, розширює спектр послуг банку, задовольняючи тим самим зростаючі потреби клієнтів, з іншого боку — є потужним джерелом ресурсів як в іноземній, так і в національній валютах.

Відповідно до чинного законодавства, платіжна карткаспеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Для забезпечення розрахунків з використанням платіжних карток банки виконують функцію емісії та еквайринг. Емісія платіжних карток передбачає відкриття карткового рахунка і випуск платіжної картки певної платіжної системи.

Еквайринг — діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операціями з використанням платіжних карток.

Таким чином, емісія банківських платіжних карток передбачає відкриття карткових рахунків, залишки за якими є додатковим джерелом ресурсів. З цією метою банки залучають до карткового бізнесу різні категорії клієнтів, пропонуючи різноманітні умови обслуговування.

Банківські платіжні картки можуть мати дебетову та кредитову схеми обслуговування.

Дебетова схема — платіжна схема, що передбачає розрахунки за операціями з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на його картковому рахунку.

Кредитна схема — платіжна схема, що передбачає виконання розрахунків за операціями з платіжною карткою за рахунок кредиту банку.

Зауважимо, що практично кредитна картка надається клієнтові на умовах забезпечення кредитного ризику. Найчастіше у практиці банків використовуються форми гарантійних депозитів, які теж забезпечують формування ресурсної бази банку. За операціями агентів, що розповсюджують платіжні картки у банках—членах МПС, розміщують гарантійні депозити, які теж є додатковим джерелом ресурсів.

Аналіз діяльності банку з використанням міжнародних платіжних карток проводиться з метою з’ясування доцільності здійснення цих операцій як для самого банку, так і для його клієнтів, а також для доцільності його участі у міжнародних платіжних системах. Зважаючи на те, що оцінка результатів діяльності одного банку недостатня для певних висно вків щодо розвитку неторговельних операцій банку, необхідно використати дані про операції з платіжними картками інших українських банків, які є членами міжнародних платіжних систем.

У табл. 9.12 наведено обсяг емісії платіжних карток на ринку України.

Таблиця 9.12

ОБСЯГ ЕМІТОВАНИХ КАРТОК VISA INTL. І MASTER CARD СТАНОМ НА 01.06.2002 р., шт.*

Банк

Тип платіжної системи

Емісія, всього

Питома вага банку у загальній емісії, %

VISA

Master Card

Приватбанк

949 185

239 907

1 189 091

47,72

Перший український міжнародний

86 312

190 361

276 673

11,10

Аваль

31 4787

241 852

556 639

22,33

Промінвестбанк

19 494

162 068

181 562

7,29

Правексбанк

74 312

27 170

101 482

4,07

Експортно-імпортний банк

38 194

38 727

76 921

3,09

Ощадний банк

90

109 295

109 385

4,40

ВАбанк

0

0

0

0

Усього

1 482 374

1 009 380

2 491 753

100,00

* Джерело: Інформація Української асоціації банків—членів Master Card.

Як видно з даних табл. 9.12, лідерами в емісії платіжних карток міжнародних платіжних систем є системні банки, що входять до групи великих. Розгалужена філійна мережа, реалізація зар-платних проектів, вивчення конкурентного ринку, високий рівень роботи з клієнтом та бачення керівництвом банку пріоритетів розвитку карткового бізнесу, інвестування значних інвестицій у його розвиток сприяли певним результатам.

Для того щоб оцінити конкурентне становище банку на національному ринку карток, використаємо дані банків України, які є членами Української асоціації банків—членів Master Card.

З наведених даних таблиць 9.13—9.15 видно, що банки України однаковою мірою є прихильниками обох платіжних систем. Наприклад, у структурі емісії Приватбанку карти VISA intl. становлять 79,82 % проти 20,18 % Master Card, а в банку Правекс співвідношення на користь карток Master Card. Така інформація необхідна для вивчення конкурентного становища ринку, його структури та тенденцій, з тим щоб орієнтуватись на найменш зайняті ніші ринку.

Таблиця 9.13

ПИТОМА ВАГА УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ЕМІСІЇ КАРТОК MASTER CARD В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 01.06.2002 р.

Банк

Питома вага банку у загальному обсязі емісії карток Master Card в Україні, %

Приватбанк

19,65

Перший український міжнародний

15,60

Аваль

19,80

Промінвестбанк

13,27

Правекс

2,22

Експортно-імпортний банк

3,17

Ощадний

8,95

ВАбанк

0,00

Інші

17,34

Усього

100,00

Таблиця 9.14

ПИТОМА ВАГА УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ ЕМІСІЇ КАРТОК VISA INTL. В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 01.06.2002 р.

Банк

Питома вага банку у загальному обсязі емісії карток VISA intl. в Україні, %

Приватбанк

53,28

Перший український міжнародний

5,30

Аваль

19,33

Промінвестбанк

1,20

Правекс

4,56

Експортно-імпортний банк

2,34

Ощадний банк

0,01

ВАбанк

0,00

Інші

13,90

Усього

100,00

Таблиця 9.15

ПИТОМА ВАГА КАРТОК У ЗАГАЛЬНІЙ ЕМІСІЇ КАРТОК ПО ОКРЕМИХ БАНКАХ СТАНОМ НА 01.06.2002 р.

Банк

Питома вага карток у загальній кількості карток, емітованих банком, %

VISA intl.

Master Card

Приватбанк

79,82

20,18

Перший український міжнародний

31,20

68,80

Аваль

56,55

43,45

Промінвестбанк

10,74

89,26

Правекс

73,23

26,77

Експортно-імпортний банк

49,65

50,35

Ощадний банк

0,08

99,92

ВАбанк

0,00

0,00

Відповідно до чинного законодавства міжнародна платіжна система — платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказування грошей з однієї країни в іншу.

Найвідомішими у світі є VISA International, American Express, Diners Club International, Master Card International. На сьогодні найбільшою міжнародною платіжною організацією у світі є VISA International, на яку припадає 60 % ринку банківських карток. Другою за світовими показниками є Master Card International, вона володіє 30 % світового ринку. Майже у такому співвідношенні розподіляється картковий ринок України, перевагою якого є картки міжнародної платіжної системи VISA Intl., їх кількість у загальному обсягу карткових продуктів становить близько 53 %, а Europay Intl., відповідно 47 %.

Необхідним та впливовим фактором розвитку карткового ринку є оснащеність банку обладнанням для виконання еквайрингу. Для цього доцільно вивчити фондооснащеність ринку провідних банків.

Таблиця 9.16

КІЛЬКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК СТАНОМ НА 01.06.2002 р., шт.

Банк

Банкомати

ПОС-термінали

Приватбанк

431

8748

Перший український міжнародний

108

160

Аваль

236

1600

Промінвестбанк

250

200

Правекс

46

40

Експортно-імпортний банк

50

450

Ощадний банк

30

26

ВАбанк

0

0

Інші

305

369

Усього

1456

11 593

З наведеної таблиці видно, що на національному картковому ринку великі банки-емітенти є одночасно і лідерами у сфері еквайрингу. Отже, для зміцнення своїх позицій банку доцільно розширювати свою еквайрингову діяльність за рахунок розширення мережі обслуговування та розвитку конкурентоспроможних тарифів.
загрузка...