загрузка...
 
11.2. Загальний аналіз прибутку; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

11.2. Загальний аналіз прибутку

 

Визначення загального обсягу прибутку до оподаткування здійснюється за даними звіту про фінансові результати. Для обчислення абсолютного розміру прибутку використовується інформація про доходи і витрати банку, яка дає змогу визначити прибуток у цілому та за його складовими:

П = (Д1 – В1) + (Д2 – В2) + Д3 + [(Д4 + Д5 + Д6 + Д7) –– (В3 + В4 + В5 + В6 + В7)],

де П — прибуток банку до оподаткування;

Д1 — процентний дохід;

Д2 — комісійний дохід;

Д3 — чистий торговельний дохід;

Д4 — інші банківські операційні доходи;

Д5 — інші небанківські операційні доходи;

Д6 — повернення списаних активів;

Д7 — непередбачені доходи;

В1 — процентні витрати;

В2 — комісійні витрати;

В3 — інші банківські операційні витрати;

В4 — загальноадміністративні витрати;

В5 — витрати на персонал;

В6 — відрахування в резерви та списання сумнівних активів;

В7 — непередбачені витрати.

Виходячи з наведеного рівняння, яке характеризує утворення прибутку банку, можна визначити прибуток за його складовими:

П1 = Д1 – В1,

де П1 — чистий процентний дохід;

П2 = Д2 – В2,

де П2 — чистий комісійний дохід;

П3 = Д3 – В3,

де П3 — чистий торговельний дохід;

П4 = (Д4 + Д5 + Д6) – (В3 + В4 + В5 + В6),

де П4—інший прибуток.

Загальний аналіз прибутку банку до оподаткування потребує побудови аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсолютного обсягу, складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів за попередній і звітний роки, або, якщо аналізують доходи і витрати банку, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць. Другий підхід до формування аналітичної таблиці дає змогу використати дані групувань доходів і витрат за їх видами й істотно знижує трудомісткість розрахунків (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

ДИНАМІКА ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Показники

Звітний рік

Попередній рік

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсо-лютне, тис. грн

відносне, %

Чистий процентний дохід

26 916

162,89

22 798

143,94

4118

118,06

Чистий комісійний дохід

17 046

103,16

16 440

103,79

606

103,68

Чистий торговельний дохід

3276

19,83

2940

18,56

336

111,42

Інший прибуток

–30714

185,88

–26 339

–166,29

–4375

116,61

Прибуток до оподаткування

16 524

100,00

15 839

100,00

685

104,32

Чистий прибуток

14 260

*

12 396

*

1864

115,03

Загальний аналіз прибутку банку потребує використання методик вертикального та горизонтального аналізу.

Динаміка прибутку в основному заслуговує на позитивну оцінку. Загальне збільшення прибутку звітного року до оподаткування становило 4,32 % порівняно з попереднім роком, супроводжувалось зростанням його складових за основними напрямами діяльності комерційного банку. Від’ємне значення іншого прибутку вважається нормальним для комерційного банку на тій підставі, що у його формуванні беруть участь статті витрат, які не мають аналогів у дохідній частині Звіту про фінансові результати. Це загальноадміністративні витрати, витрати на персонал, витрати на сплату податків (крім податку на прибуток) тощо.

Аналіз структури прибутку свідчить про те, що основним джерелом прибутку для банку є чистий процентний дохід, тобто вкладення в активи є ефективними, а приріст прибутку досягнуто саме за рахунок ефективного управління активами і пасивами.

Чистий прибуток банку збільшився на 15,03 %.

Треба зауважити, що зростання прибутку є наслідком дії інтенсивних чинників: за цей же період капітал банку зріс лише на 4,78 %, а його активи — на 2,43 %.
загрузка...