загрузка...
 
5.3. Категорії спорів
Повернутись до змісту

5.3. Категорії спорів

Суб'єкт, права якого порушені, може вимагати:

визнання цього права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право;

відновлення становища, яке існувало до пору­шення;

примусове виконання обов'язку в натурі;

зміна правовідношення;

- припинення правовідносин;

- відшкодування збитків та інші способи відшко­дування майнової шкоди;

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

- визнання незаконними рішення, дій чи бездіяль­ності органу державної влади або органу місце­вого самоврядування, їхніх посадових і службо­вих осіб. Суд також може захистити право інте­лектуальної власності та охоронювані законом інтереси   іншим   цивільно-правовим   способом, що встановлений договором чи законом.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносять суперечки про визнання (чи невизнання) результату інтелектуальної дія­льності об'єктом інтелектуальної власності. Стосовно об'­єктів промислової власності це суперечки:

пов'язані з відмовою у видачі патенту;

щодо заперечень третіх осіб проти видачі патен­ту;

про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносять суперечки, що стосуються порушення прав:

про заборону дій, що порушують права на па­тент;

про відшкодування шкоди, вданої порушни­ком патентних прав;

про визнання дій, що не порушують патент;

про післякористування винаходів,  пов'язане з укладанням чи використанням ліцензійних угод;

про надання примусової ліцензії;

про виплату винагороди автору роботодавцем;

про   компенсацію   за   використання   винаходу державою тощо.загрузка...