загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту

ВСТУП

Місце і роль дисципліни у підготовці спеціалістів

Проектний аналіз є однією із профільних дисциплін підготовки спеціалістів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі й фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на найближчу й більш віддалену перспективу, визначаючи їх інвестиційне забезпечення й економічні доцільність та ефективність.

Ефективне використання методів проектного аналізу потребує не лише правильного розуміння його суті, але й глибокого вивчення методології, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Освоєння методики розроблення концепції проекту і визначення його життєздатності на основі аналізу виробничого управлінського і фінансового обліку з урахуванням наявних проблем у діяльності реформованих підприємств та інших виробничих формувань, дозволяє набути не лише досвіду цієї роботи, але й визначити пріоритетність інвестицій, уникати можливих ризиків і банкрутства в практичній діяльності.

Мета і завдання вивчення курсу

Основним завданням проектного аналізу як внутрішньої складової процесу управління проектом є досконале вивчення методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту. Освоєння методології та методів проектного аналізу дозволяє аналітику давати оцінку в кількісному і якісному визначенні всіх приватних і суспільних витрат і з'ясувати вплив проекту на результати діяльності підприємства, в необхідних випадках переглядати його основні параметри на підставі аналізу відхилень у використанні ресурсів за часом і якістю.

Вимоги щодо знань та вмінь, набутих унаслідок вивчення дисципліни

Оволодіння методологією проектного аналізу і його концепцією є необхідною передумовою визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішення про реалізацію проекту. Це дозволяє сконцентруватися на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників), економіки підприємства, організацій, які беруть участь у здійсненні проекту, природного, соціального і зовнішнього середовищ, в яких здійснюватиметься проект.

Крім того, застосування набутих знань для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів дозволяє здійснювати вибір і приймати перевірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.загрузка...