загрузка...
 
2.3. Класифікація проектів
Повернутись до змісту

2.3. Класифікація проектів

Різноманітність проектів, що трапляються, можна класифікувати за різними критеріями:

1. За класом проекту (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі):

монопроект – окремий проект різних типів, видів та масштабів;

мультипроект – комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і потребує застосування багатопроектного управління;

мегапроект – цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів.

2. За типом проекту (основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект) – технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані.

Організаційні проекти. Реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму. Ці проекти характеризуються таким чином:

цілі проекту заздалегідь визначені, однак результати його кількісно та якісно важче встановити, , оскільки вони пов'язані, як правило, з організаційним поліпшенням системи;

строк і тривалість встановлюються завчасно;

ресурси надаються у міру можливостей;

витрати на проект фіксуються та підлягають контролю на економічність, однак потребують коригувань у міру просування проекту.

Економічні проекти. Приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків – це економічні проекти, що мають свої особливості:

метою проектів є поліпшення економічних показників функціонування системи, тому оцінити їх вчасно важче, ніж у раніше розглянутих видах проектів;

головні цілі намічаються завчасно, але потребують коригувань у міру просування; те саме стосується й строків проекту; ресурси для проекту надаються у міру необхідності в межах можливого;

витрати визначаються завчасно, контролюються на економічність та уточнюються у міру просування проекту. Це означає, що економічні результати повинні бути досягнені у фіксовані строки при встановлених витратах, а ресурси надаються за необхідності.

Соціальні проекти. Реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров'я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків стихійних лих і соціальних струсів – це соціальні проекти, що мають свою специфіку:

цілі тільки намічаються і повинні коригуватися у міру досягнення проміжних результатів;

кількісна та якісна їх оцінка істотно ускладнена;

строки і тривалість проекту залежать від ймовірних факторів чи тільки намічаються та згодом підлягають уточненню;

витрати на проект, як правило, залежать від бюджетних асигнувань;

ресурси виділяються у міру потреби в межах можливого.

Соціальні проекти найбільш невизначені.

3. За видом проекту (характером предметної галузі проекту) – інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, комбіновані.

До інвестиційних, як правило, належать проекти, головною метою яких є створення чи реновація основних фондів, що вимагає вкладення інвестицій. Будівництво нового підприємства, реконструкція виробництва чи спорудження греблі – це проекти, до яких визначені та фіксовані: мета проекту (обсяг виробництва продукції, розміри греблі), строк завершення та тривалість, витрати на проект. Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просування кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потужності повинні надаватися відповідно до графіка і строку готовності етапів і завершення проекту.

До інноваційних проектів належать проекти, в яких головна мета полягає в розробленні й застосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечують розвиток систем.

Проекти дослідження і розвитку. Розроблення нового продукту, дослідження у галузі будівничих конструкцій чи розроблення нової інформаційно-керуючої системи характеризуються такими особливостями:

головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі повинні уточнюватися у міру досягнення часткових результатів;

строк завершення і тривалість проекту визначені завчасно, але вони можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних результатів і загального просування проекту;

 планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту;

 основні обмеження пов'язані з лімітованою можливістю використання потужностей і ресурсів (устаткування і спеціалістів). Як правило, наявні можливості визначають витрати на проект і строк його готовності.

4. За тривалістю проекту (періодом здійснення проекту) – короткострокові (до 3 років), середньострокові (від 3 до 5 років), довгострокові (понад 5 років).

5. За масштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) – дрібні, середні, великі, дуже великі.

Такий поділ проектів дуже умовний. Масштаби проектів можна розглядати й у більш конкретній формі – міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства.

6. За складністю (ступенем складності) – прості, складні та дуже складні.

Критерії складності визначають характер і новітність завдань, які необхідно вирішити, ступінь ретельності підготовки та розроблення всіх аспектів аналізу проектів, вимоги до ріння професійності й досвіду управлінської команди. Мега- та мультипроекти належать до складних чи дуже складних проектів.

У відповідності до класифікації й розподілу проектів на види можна виділити деякі особливості та типові умови, що дозволяють відрізняти їх один від одного.загрузка...