загрузка...
 
6.2. Вплив амортизації на величину грошового потоку
Повернутись до змісту

6.2. Вплив амортизації на величину грошового потоку

Амортизація є значною статтею грошового потоку з таких причин:

Амортизація, як правило, є найбільшою за вартістю статтею витрат у бюджеті інвестування.

Амортизація знижує податкові зобов'язання.

Амортизація – це негрошові витрати, тобто ніякі гроші не залиша­ють фірму, вони залишаються в ній, і вона може використовувати ці гроші. Існує два варіанти врахування амортизації:

 за книгами бухгалтерського обліку, які передбачають рівно­мірне нарахування амортизації;

 для податкових цілей – форма амортизації прискорена. Це дає фірмі можливість знизити оподаткування доходу і, як на­слідок, суму своєї заборгованості. Податкова сума дозволяє збільшити чисті доходи фірми.

Активи – це ресурси фірми, що враховані як її власність або підтвердження боргових зобов'язань.

Пасиви – це джерела ресурсів фірми, що враховані як її власні та залучені фонди, а також боргові зобов'язання.

Існує така класифікація активів та пасивів, яку необхідно використовувати при аналізі та прогнозуванні грошових потоків.

Активи:

грошові кошти;

фінансові інструменти;

дебіторська заборгованість;

товарно-матеріальні запаси (разом ці чотири групи активів складають оборотні або поточні активи);

основні фонди;

нематеріальні активи (разом ці дві групи складають основні або фіксовані активи);

передплачені витрати.

Пасиви:

власний капітал;

нерозподілений прибуток;

державні субсидії (безповоротне фінансування, яке ще не використано);

довгострокові кредити;

короткострокова кредиторська заборгованість (разом ці дві групи пасивів складають боргові зобов'язання);

очікувані доходи.

Припливи поділяються на грошові надходження від:

продажу товарів та послуг; інших видів діяльності (наприклад, роялті, винагород різного характеру, комісійних зборів тощо) – операційна діяльність;

реінвестицій; продажу основних фондів та нематеріальних ак­тивів; продажу фінансових інструментів на вторинному ринку; лізингу – інвестиційна діяльність;

продажу фінансових інструментів на первинному ринку; інкасації дебіторської заборгованості; грошових позик – фінансова діяльність.

Відпливи поділяються на витрати з:

купівлі товарно-матеріальних запасів, оплати праці, відрахувань на соціальні заходи; оплати операційних витрат (разом – поточні витрати без амортизації), сплати податків та зборів – операційна діяльність;

купівлі основних фондів та нематеріальних активів; купівлі фі­нансових інструментів на вторинному ринку; оплати орендованого майна – інвестиційна діяльність;

купівлі фінансових інструментів на первинному ринку; виплати дивідендів та інших доходів з володіння корпоративними правами; погашення кредиторської заборгованості; повернення позик; виплати процентів – фінансова діяльність.загрузка...