загрузка...
 
9. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ
Повернутись до змісту

9. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ

Традиційно пропозиції проекту оцінюються з економічної, технічної й фінансової перспектив його реалізації. Але в першу чергу необхідний аналіз ринку продажу товару.

Тому маркетинговий аналіз, в якому дослідження попиту займає важливе місце, є одним із найважливіших компонентів оцінки проекту.

Помилкою багатьох проектів, підготовлених підприємствами, є уявлення про те, що попит на продукцію вже існує.

Статистика свідчить, що 80 % збанкрутілих підприємств у розвинених країнах не здійснили маркетингового пророблення всіх аспектів своєї діяльності. Маркетинговий аналіз необхідний уже на першій стадії пророблення проекту, тобто вже при виборі місця розташування підприємства.

Метою маркетингового аналізу є обґрунтування комерційної здатності проекту, оцінка можливості реалізації даного продукту на обраному ринку й одержання рівня доходу, який дозволив би покрити витрати з проекту й задовольнити інтереси інвесторів.

Маркетинговий аналіз проекту передбачає багатоступінчасту методику аналізу ринку:

- аналіз попиту й стратегії його розвитку (визначення меж ринку, концепція розвитку попиту і його основні форми, вивчення стратегії розвитку попиту і його доцільність в аналізі ринку, що включає обговорення помилок, допущених при обґрунтуванні проекту);

- аналіз ринкового середовища (діагностика макросередовища й оцінка бізнес-оточення проекту, що залежить від якості підготовки попередньої стадії);

- стратегія проекту (дозволяє сформулювати основні принципи й методи раціонального використання ресурсів проекту впродовж його життєвого циклу й побудувати маркетингову концепцію).

Маркетингова концепція. Для визначення фокусування проекту необхідно знайти відповідь на кілька основних питань маркетингового аналізу:

на який ринок спрямований проект – внутрішній або міжнародний?

чи буде проект збалансованим з погляду міжнародного й внутрішнього ринків?

якщо проект націлений на міжнародні ринки, чи збігається мета проекту з макроекономічною політикою країни?

якщо проект спрямований на національний ринок, чи відповідає мета проекту внутрішній політиці країни?

чи потрібно проект вивчати далі, якщо мета проекту неприйнятна з позиції політики держави?

Попит породжується ринками, які перебувають у стані розвитку, або покупцями. Існує кілька можливих способів, за допомогою яких компанія може розвивати ринки:

заохочувати існуючих покупців купувати більше одиниць продукції своєї компанії й купувати ці одиниці частіше;

переконати споживачів, що купують продукцію в конкурентів, замість них купувати у своєї компанії;

переконати покупців, які ніколи раніше не купували продукцію, запропоновану цією компанією або її конкурентами, купувати даний товар.

 У визначенні й описі попиту є певна кількість ключових питань, на які потрібно відповісти:

який вид попиту допускається в обґрунтуванні проекту (більшість обґрунтувань допускає прихований попит, який не відповідає вимогам ні національних, ні міжнародних ринків)?

якщо допускається якийсь інший вид попиту, ніж прихований, на якому фундаменті базується цей висновок?

яка сформульована мета проекту? чи примушує вона споживача покупати більше, або перетворює вона їх на користувачів нашої продукції, а може, робить некористувачів користувачами?

чим обґрунтована обрана стратегія розвитку попиту? чи прийнятна вона для сучасних умов?

Аналіз ринку продукції проводиться згідно з такими етапами:

визначення ринків, на яких працює підприємство;

вибір найбільш перспективних ринків;

оцінка ємності внутрішнього ринку;

оцінка ємності міжнародного ринку;

сегментація внутрішнього й зовнішнього ринків і визначення ємності кожного сегмента;

прогноз розвитку кожного сегмента і його ємності;

можливість створення нових ринків для продукції проекту;

оцінка кон'юнктури на кожному з ринків, прогнозовані зміни і їх передумови. Можливі дії у відповідь на очікувані зміни, оцінка потенціалу підприємства, тенденція зміни ринку;

розроблення середньо- і довгострокових планів роботи на кожному сегменті ринку;

аналіз існуючої частки продукції проекту в найважливіших сегментах ринку й прогноз зміни обсягу продажів;

детермінанти попиту на продукцію проекту й можливість впливу на них.

Мета маркетингового дослідження – збір, аналіз і відповідна інтерпретація інформації про ринок і ринкове середовище, а також створення бази для ухвалення рішення стратегічного й маркетингового характеру.

Маркетингові дослідження проводять ітераційно, оскільки наступні рішення залежать від якості інформаційного обґрунтування попередньої стадії.

Першим етапом маркетингових досліджень є аналіз макросередовища проекту:

Економічний аспект (оцінка тенденцій одержання доходів у країні, розвиток міжнародної торгівлі, економічної інтеграції, політики протекціонізму, динаміки змін платіжного балансу й курсу іноземних валют, прогнозування циклічних коливань економічного розвитку, визначення впливу інфляції на макрополітику й економіку країни в коротко- і довгостроковий періоди, оцінка розвитку ринку капіталу й праці, зміни рівня зайнятості, розвитку сектору економіки, безпосередньо пов'язаного із проектом, оцінка впливу на проект наявних ресурсів, системи захисту екологічної середовища, розвиток екологічної свідомості).

Технологічний аспект (охоплює характеристику технології виробництва, тенденцій її розвитку, оцінку інноваційного потенціалу, нововведень в області виробничих матеріалів, промислової технології).

Соціальний аспект (оцінка впливу на проект демографічної ситуації, тенденцій зміни соціальної структури суспільства, міграції населення, характеристика культури й соціально-психологічна оцінка населення, включаючи відношення до роботи, економіки, вільного часу, запропонованих продуктів, схильність до споживання й нагромадження).

Другим етапом маркетингових досліджень ринку є встановлення бізнес-оточення, що включає: 1) аналіз ринків; 2) конкурентних умов; 3) каналів розподілу й постачання; 4) аналіз постачальників.

1) Аналіз ринку (визначення цільового ринку проекту, опис і аналіз його структури). Оцінка фактичної місткості ринку й ринкового потенціалу створює базу для прогнозу обсягу продажів і, як наслідок, виробничих потужностей, вимог до споживаних ресурсів, матеріалів, робочої сили й інвестицій. При розгляді майбутніх ринків можна орієнтуватися як на нові сектори й галузі, так і на нову продукцію, ринкові сегменти, зміни прямих і непрямих продажів.

Вивчення зовнішнього ринку необхідно проводити з погляду можливості одержання стратегічних переваг, розширення міжнародної діяльності, економії на збільшенні масштабів виробництва, майбутніх вигід від територіального обмеження дії проекту й можливих погроз, пов'язаних з виходом на зовнішні ринки.

Основні елементи характеристики ринку включають:

кількісні (ємність, фаза життєвого циклу, насиченість, темпи зростання, стабільність попиту);

якісні (структура потреб споживачів, мотиви здійснення покупки, процес покупки, інтенсивність конкуренції) характеристики.

Ємність – такий обсяг товарів, який покупці певного регіону можуть придбати впродовж заданого часового інтервалу, наприклад, за місяць.

На величину ємності ринку впливають:

рівень доходів споживачів, структура їх витрат;

рівень життя, наявність накопиченого багатства, темпи інфляції.

Різниця між місткістю ринку й обсягом ринкового попиту визначає перспективність ринку товарів, який дозволяє спрогнозувати обсяги продажу при підготовці проекту.

Визначення фази життєвого циклу досліджуваного ринку є основою для оцінки існуючого й майбутнього ринкових потенціалів, обсягу й частки ринку, а також для прийняття стратегії проекту, безпосередньо пов'язаної з життєвим циклом галузі, в якій буде реалізовуватися проект.

Темпи зростання ринку, напрямку розвитку залежать від фази його життєвого циклу. Темпи розвитку в нових галузях, що швидко зростають, більш високі, ніж у галузях, що перебувають на стадії зрілості.

Оцінка насиченості ринку дозволяє виробити стратегічну платформу стосовно конкурентів, якості й модернізації запропонованого товару, а також доцільності розширення присутності на цьому ринку.

Аналіз стабільності попиту фокусує увагу на факторах покупок, що впливають на інтенсивність (можливі сезонні коливання, цикли покупців, вплив цінових параметрів, якість обслуговування, тенденції здійснюваної купівлі, середня кількість придбань) і заходах щодо підтримки споживчого інтересу до пропонованого товару.

2) Дослідження ринку з погляду рівня конкуренції включає оцінку продукції, її якості, цінових параметрів і умов продажу з позицій фірм-конкурентів, що виробляють аналогічні товари або послуги, а також можливість появи майбутніх конкурентів. Дана інформація дозволяє на підставі оцінки кон'юнктури досліджуваного ринку дати характеристику доцільності проектних альтернатив.

3) Аналіз каналів розподілу повинен включати аналіз існуючих каналів: місце розташування, розподіл усього обсягу продажів за різними каналами розподілу, вимоги цих каналів та їх адекватність зоні здійснення продажу, необхідність страхових полісів, пов'язаних з існуванням каналу (франшизи, преміальні виплати, фінансові угоди, повернення товару), можливість і доцільність використання повного асортименту продукції для конкретного каналу, а також необхідність навчання персоналу й рекламної підтримки для ефективного функціонування каналу.

4) Аналіз постачальників. Важливими елементами цього аналізу є оцінка можливості виходу на ринки сировини; доступність цих ринків у майбутньому; взаємодія з постачальниками сировини й комплектуючих; оцінка характеру поставок, перевезень, зберігання й складування сировинних матеріалів, можливості використання торговельних і комерційних кредитів.

Концепція маркетингу охоплює стратегію маркетингу й оперативні заходи, необхідні для реалізації стратегії проекту й досягнення проектних або корпоративних цілей.

Підготовку концепції маркетингу починають із оцінки взаємозв'язків між типами проектних продуктів і групами споживачів. Для кожної цільової групи споживачів визначаються:

структура ринку і його потенційна ємність;

потреби споживачів і критерії ініціювання купівлі;

умови конкуренції;

рівень ринкових цін;

вимоги до продукції;

необхідний рівень кваліфікації персоналу.

Визначення цільового обсягу продажу до кінця розрахункового періоду проводиться на основі прогнозної величини ємності цільового ринку й оцінюваної вартості підприємства на ньому.

Після визначення обсягів продажу початкового й заключного року функціонування проекту необхідно розробити стратегію маркетингу, яка б відповідала корпоративній стратегії діяльності фірми.

 При формуванні стратегії насамперед необхідно враховувати: на якій стадії життєвого циклу перебуває галузь (зародження, швидке зростання, зрілість, спад); структуру галузі (роздроблена або концентрована); сутність і потужність п'яти конкурентних сил (постачальники найбільш важливих ресурсів, покупці, конкуренція між продавцями аналогічних товарів, товари-замінники, потенційні продавці даного ринку); масштаби діяльності конкурентів (на регіональному, національному, світовому рівнях).

Основними стратегічними напрямками розвитку є стратегія «продукт-ринок», у межах якої цільовими можуть бути проникнення на ринок, розвиток ринку, розвиток продукту, диверсифікованість.

При розробленні проекту повинні бути оцінені всі альтернативні маркетингові стратегії, оскільки вибрана стратегія впливає на параметри проекту (межі, технологія, місце розташування).

Розроблення комплексу маркетингу передбачає визначення інструментарію, що дозволяє оптимально скомбінувати всі компоненти комплексу (продукт, ціна, просування й збут) для досягнення поставленої мети проекту. При формуванні комплексу слід розглядати природу конкуренції й можливі реакції споживачів і конкурентів.

 При підготовці маркетингових аспектів проекту аналітики готують спеціальний документ – план маркетингу, в якому надається детальна оцінка продукції й стратегії маркетингу. Як правило, план маркетингу має такі розділи:

 продукція, що продається зараз, її основні характеристики, час присутності на ринку, використання даного товару і його очікуваний життєвий цикл;

 споживачі, що купують дану продукцію, їх споживчі пріоритети, розмір і структура споживчого ринку, його географічне розташування;

 конкуренти, що присутні на ринку даного продукту, їх можливі конкурентні переваги в ціні, доставці, споживчих властивостях товару;

 встановлена маркетингова мета проекту, за допомогою якої визначають планові продажі, частку ринку, ринкові позиції;

 тактичні засоби маркетингу, у яких розраховуються заплановані витрати, встановлюються підходи до ціноутворення, план розподілу, умови й час поставок і оплати, витрати на рекламні цілі;

 детальний план стимулювання продажу з уточненням системи навчання й мотивації працівників, які будуть брати участь у процесі збуту, введення гарантійного й післягарантійного післяпродажного обслуговування, додаткові засоби продажу, необхідні для залучення покупців;

 вплив проекту на існуючі групи товарів, можливі зміни в обсязі виробництва, структурі майна, фінансовій стабільності підприємства.загрузка...