загрузка...
 
ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ(1898–1980) МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
Повернутись до змісту

ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ(1898–1980) МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ

У наш час можна спостерегти втрату віри в науково, здавалося б, обгрунтовані засади людського розвитку. Цей розвиток називали ще зовсім недавно «поступом», що охоплював розвиток людства, як рух уперед, до кращих, розумніших, досконаліших форм життєвого ладу. Але тепер із зневірою в «поступ» народжуються нові схеми, і створюється грунт для нових побудов. Познаки деградації починають оцінюватися, як доказ того, що рух історії не завсіди і не скрізь іде тільки вперед; у виявах несподіваних і, здавалося б, необгрунтованих «збочень» зі загального шляху починають бачити доказ того, що шлях історії зовсім не є все однаковий.

Так народжуються теорії про різні види й відмінні строки історичного розвитку відмінних «культурно-історичних типів» чи «цивілізацій». Так виникають думки про циклічність розвитку людських громад: одні проходять цикли молодости, розквіту й занепаду, а на їх місце інші починають з нових місць і за нових умов, усе за тим же вічним органічно-властивим людським об’єднанням напрямом, новий шлях зросту, плодоношення й в’янення.

Представники цієї течії по-різному розподіляють людство на «культурно-історичні» типи. Але мало не всі вони підкреслюють окремий і відмінний тип групи народів Східньої Европи, чи народів слов'янських, чи народів православних, тощо.

Сама історична підоснова націй Західньої й Східньої Европи є різна, залежна від римської традиції на Заході й візантійської на Сході. Історичний розвиток на Сході не в усьому повторював звиклі для Західньої Европи форми февдалізму, станової монархії, сьогочасної парляментарної держави... Взаємини держави й людини за різних часів історичного розвитку Східньої Европи були й є інші, ніж на Заході. Це все, річ ясна, не виключає цілого ряду виразних відмін поміж окремими націями в середині самих комплексів західнього й східнього европейського світу.

Наявність таких відмін поміж Росією й Західньою Европою є очевидна. Проте інакше стоїть справа з питанням про позаросійські межі східньоевропейського «культурно-історичного» типу. Чи можна було б до нього залучити, скажімо, Чехію, хоч і слов’янську країну, але яка територіяльно лежить у центрі Европи й культурно-органічно зрослася з цивілізацією Заходу? Чи Польщу, яка ніби за місію собі поставила нести культуру Західньої Европи, в її католицькому варіянті, на простори «східних кресів»? І яке історичне місце визначити для Білоруси й України? Чи є вони останні форпости великої західньоевропейської культури в глухих лісах і розлогих степах переддвер'я Східньоевропейської рівнини? Чи є вони органічною частиною цієї рівнини, не тільки географічне, але й культурно? Чи є вони, нарешті, частиною пляцдарму, що на нього впливали обидві сусідні «культурно-історичні типи» чи «цивілізації»?

Думаємо, що у відповіді на ці питання криється розгадка ключових проблем минулого й майбутнього цих націй. Відповідь, щоправда, вже давалася в українській історичній науці: український і білоруський нарід визнавалися або за органічну частину східньоевропейського комплексу (Костомаров), або за органічно чужу Сходові Европи, найдалі висунуту на Схід територію культури Заходу (В. Липинський, С. Томашівський, Б. Крупницький). Останні вчені говорили спеціально про Україну.

З речників теорії про нарізний і неодночасовий розвиток окремих «цивілізацій» чи «культурно-істричних типів», М. Данилевський («Росія і Европа») беззастережно включав Україну і Білорусь у східньоевропейський (у нього «слов’янський цивілізаційний комплекс»). Арнольд Тойнбі («А Study of History») вагається й іноді включає їх до «православної» цивілізації Сходу Европи, іноді вважає Україну й Білорусь за частину території західноевропейської культури. Польський учений Оскар Галецький («Тhe Limits and Divisions of European History», «Воrderlands of Western Civilization») ділить европейську територію не на два, а на більшу кількість розділів і включає Україну й Білорусь (разом з Польщею, Балтицькими країнами й Чехією) до східньої частини Центральної Европи, виразно відмежовуючи їх від території східньоевропейської (російської) культури.

Як бачимо, питання це стає тепер актуальне. Від розв'язання його залежать кардинальні питання оцінки й характеристики історії земель, країн і народів, що лежать у смузі зіткнення різних цивілізацій.

Якщо мати на увазі історію України, її не так легко зачислити до того, чи іншого культурно-історичного комплексу, як, скажімо, історію Росії, за виразом М. Данилевського, «непричетну ані до европейського добра, ані до европейського зла». З історією України справа є складніша. За княжої доби, до татарських часів, Україна виразно належала до складу земель візантійсько-православної культури, що йшла відмінним від західньої культури шляхом. Але на відміну від Суздальської Руси, українські й білоруські князівства були в постійних культурних, політичних і економічних зносинах з февдальними державами Західньої Европи. За доби татарської навали частина українських земель увійшла в ще тісніший зв’язок з европейськими країнами (Галичина, Підкарпаття, Західна Волинь), натомість її східні землі перебували під монгольсько-татарським впливом.

За «Литовської доби» сталося відокремлення західніх українських земель під владою Польщі чи Угорщини, та східніх і центральних земель України, що належали до складу «Великого Князівства Литовського». Саме в цей час українські й білоруські міста засвоюють норми західньоевропейського магдебурзького права і, саме тоді починається доба поновного засвоєння степових просторів середнього Придніпров’я. Козачі ватаги «дикого степу» – це є щось органічно далеке від сталих укладів західньоевропейського життя; вони є куди ближчі до татарсько-ногайських степових здобичників, від кого українське козацтво запозичило й свою назву.

«Козацька» доба провадить лінію поділу не тільки з «польською Україною» (Галичиною), але й поміж заселеними й за польським зразком організованими землями західнього Придніпров’я з їх Острозьким і Київським культурними осередками і – бунтарським та зі східньоевропейським розмахом вільним (і неусталеним) Запорожжям. (Чернігівщина – за тієї доби перебувала чималий час у складі Московського царства). За часів «Козацької держави» – Гетьманщини ми завжди спостерігаємо наявність західніх і східніх типів, устроїв і породжених ними людських вдач. Цим пояснюється, з одного боку, намагання створити упорядковану Гетьманську державу, та, з другого боку, ворожість до цієї держави Запорозьких братчиків. Дисципліновані полки гетьманських сердюків і компанійців виступають проти народніх повстань на Полтавщині, що ними керують прибічники Москви. Павлу Тетері, Іванові Виговському й Іванові Мазепі, людям европейсько-польської культури, протистоять постаті Пушкаря, Брюховецького, Івана Сірка з тою культурою не тільки не зв'язаних, а органічно їй ворожих.

Саме це часом породжує «конфліктного» чи, скажімо, «внутрішньо-складного» типу постаті діячів. Серед них згадаємо тут навіть Богдана Хмельницького, що в його вдачі, як нам здається, можна добачити ніби дві лінії: щось від тонкої й здержливої мудрости Івана Мазепи й щось від сміливого, нестримного і безоглядного розмаху Івана Сірка.

В релігії точиться боротьба поміж так званою Унією, що скерувала духовий зір українського населення в бік Західньої Европи, і Православ’ям, що його традиції були у Візантії, зв’язки на Близькому Сході, а підтримка – не раз з боку Москви (багато хто в той час не забуває, що вона є «єдиновірна»). Щодо українського населення Слобідської України, яка була частиною Московської держави, то воно віками мусіло зазнавати міцних московських впливів.

У кінці XVIII століття частина українських земель входить до складу европейського типу держави, що нею була Австро-Угорщина, та через німецьку культуру ця частина тісно зв’язується з джерелами европейської науки й літератури. Друга частина України, що зробилася складовою частиною Російської Імперії, все тісніше підходить до східньоевропейського суспільного типу. Кубанські українці до того ще стають учасниками спеціально кавказького кола народів, ще більш культурно скерованого на Схід.

Революція й визвольна боротьба після першої Світової війни з 1917 і 1920 рр. відбиває всю цю, підготовлену попередньою історією, відмінну ситуацію в різних частинах великої української землі, В Галичині ця революція відбувається під національними гаслами і має сталі й тверді органічні форми. На Придніпрянській Україні, побіч національно-визвольних кличів, висовуються соціяльно-визвольні гасла, а державна організація стає пливка, неусталена, змінлива...

Повстання на Великій Україні проти більшовиків, денікінців і, інколи, проти Директорії УНР, висувають дуже часто постаті «отаманів» (інколи ідейних, але не раз просто розбійників) чи степових руїнників на взір сумнославного Махна. Чи можливі такі постаті в Галичині? Ми знаємо: там їх не можна собі уявити!

Коли Придніпрянська Україна стає частиною Радянського Союзу, Галичина підпадає під владу Польщі, Буковина – Румунії, а карпатські українці стають громадянами Чехо-Словаччини. Знову більш як на два десятки років розходяться шляхи українців, і кожна частина України живе під зовсім відмінними впливами. Лише кінець другої Світової війни об’єднує основні простори України під радянською владою.

Очевидячки, цей відмінний історичний розвиток різних частин української землі не міг не створити підстав для відмінного (чи, скажімо, нетотожного) світогляду, світосприймання, поглядів, звичаїв і традицій. Якщо Галичина, Карпатська Русь і Буковина були більшу частину своєї історії органічною частиною західньоевропейського комплексу, то правобережне Придніпров’я було ним тільки частково. На Чернігівщині (маємо на увазі її українські частини) російські впливи (отже, не західньоевропейського, а іншого культурного типу) були далеко більше сталі й глибокі; ще більше це стосується до Харківщини й до українських частин Курської области. У великих же, густо заселених і економічно надзвичайно важливих частинах українського півдня «традиції» й «коріння» ведуть не тільки до бурхливої Запорозької Січі, а й до печенігів, половців і ногайських орд, що довгі століття мандрували по цих відкритих степових просторах.

До якого ж з двох великих европейських культурних комплексів належить Україна. Чи є вона частиною східньоевропейського (чи – православного) культурного комплексу, найдалі висуненою на Захід? Чи є вона форпост Заходу, висунений на Схід Европи, що має історичну ролю захищати Захід від Сходу? Чи українська земля є країна проміжного типу, що підпадає під впливи обидвох европейських «цивілізацій»? Чи була і є стала межа цих цивілізацій і чи проходила (й проходить) ця межа по окраїнах української території, або в середині її самої? Чи добре чи зле належати до того, або до іншого великого культурного комплексу й яка є доля народу, що на нього впливають обидві, відмінні й суперечні культури?

Ці питання є найсуттєвіші й, так би мовити, вузлові проблеми української історії. Від вирішення цих проблем усі інші питання мали б розв'язуватися легше, певніше й правдивіше.

Авторові цих рядків ясно, що буде чимало спроб так чи інакше відповісти на ці питання. Але, за нами, Україна (й Білорусь, ця остання дещо по-іншому) є країною проміжного характеру, з територією, що лежить на кордоні двох «культурно-історичних типів» і являє собою широкий простір переходового від одної до другої цивілізації характеру. Межа (хоч, по суті, жодної межі, в стислому розумінні цього слова, не було) між різними типами проходила за різних часів у різних місцях, то пересовуючися на Захід, то знову – відходячи на Схід. Отже, в минулому мало не завжди більша частина української території була в межах переважно східньоевропейських впливів.

Одначе, якраз тому, що в цілому вся Україна лежала в просторі зіткнення двох цивілізацій і була територією переходового типу, ми ніколи не знайдемо 100% приєднання жодної з її частин до того чи іншого культурного комплексу. Західня Україна ніколи не була 100% країною Заходу і Східна – 100% країною Сходу Европи. Тому ми й зустрічаємо опришків, нащадків гайдамаків, на Карпатах і магдебурзьке право – на Лівобережній Україні, москвофілів XIX століття в Галичині й Драгоманівське «европейське» вчення на Великій Україні...

Отже, питання про місце України в Европі дає підставу для цілої побудови українського історичного процесу. Тут очевидячки, ми не можемо цього зробити. Лише побіжно можна зачепити ряд проблем, що виникають з такої постановки питання. Одна з них: чи вважати за позитивне, чи за негативне явище цю належність України (якщо ми це приймемо) до території переходового виду?

За нашою думкою, це радше є позитивне явище. Дарма що таке становище породжує глибокі конфлікти в середині самого народу, а переживання й переборювання їх є річ дуже болюча й нелегка, але якраз такий конфліктний грунт звичайно породжує рух вперед і переважає суспільний організм, хоч гармонійніший, але більш схильний до застою.

Чи цими різними цивілізаційними впливами треба пояснювати утворення відмін у типах українського «західнього» і «східнього» населення? Звичайно, так, хоч ця річ, зрозуміла й закономірна, є надзвичайно болюча, хоч вона породжує конфлікти й є тяжка до подолання, але вкінці сама вона може заповідати надійну й корисну синтезу.

Який з цих двох згаданих типів є вищий? Таке запитання, що його не раз ставлять собі українці, є в засаді невірне. Західня культура є, безперечно, старша, але східня є більше в процесі зросту. Юнак завжди мріє про те, щоб скоріше стати зрілим; людина зрілих і старших літ завсіди з сумом згадує про кращі роки юнацьких надій. Так само й історична позиція народу не є недобра, ні тоді, коли вона свідчить про його повну сил молодість (з великими перспективами в майбутньому), ні тоді, коли вона свідчить про його мудру й багату на досвід зрілість.

Чи Україна, за такою концепцією, є частиною східньоевропейського, отже – російського, за державним оформленням цілого? Твердити таке значило б забувати, що «державне оформлення» є явище історично-змінного порядку. Одного часу воно може бути таке, а іншого часу – інакше. В грунті речей Східня Европа є конгломерат великої кількості національностей з різноманітним числом самостійних культур, об'єднаних своїм незахідньоевропейським чи позаевропейським характером. Державна підпорядкованість цих народів тому чи іншому одному з їх складників – є явище (хоч яке б суттєве воно не було з погляду політичних завдань сучасного дня) в засаді не вирішальне. Політична єдність народів великої Східньо-Европейської низини була здійснена Москвою. Але тільки зовнішні причини не дали здійснити цю єдність українському Києву (княжа доба), чи білоруській Вільні («литовська» доба).

Можна, принаймні теоретично, уявити собі політичну єдність народів Східньої Европи, збудовану на засаді здійсненої рівности кожного з них. Але також можна уявити собі відсутність політичної єдности взагалі й існування цілком незалежних державних одиниць, що знову таки не змінить факту належности їх до одної «цивілізації». Зокрема, осягнення державної форми кожним зі складників нового культурного комплексу є в наш час найпевніший спосіб забезпечити свої власні культурні інтереси. Отже, тяжіння до такої форми є здоровим виявом національного життя і рухом уперед.

Так ми уявляємо собі місце українського народу в світовім історичнім русі. Головний поступ цього руху йде, очевидячки, своєю лінією, що її годі змінити. Кожний бо великий культурний комплекс, що розпочав свій рух уперед, має закінчити своє призначення. Кожний окремий нарід має місце в цьому розвитку культурного комплексу, що його членом він є.

Але питання може бути складніше, ніж воно уявляється творцям теорії циклічного розвитку окремих людських цивілізацій. Це видко з проблеми про межі цивілізації, що її ми зачепили в цьому нарисі, і з проблеми становища українського народу. Його трагічна історія, здається, багато в чому пояснюється закладеним у ньому самому внутрішнім конфліктом. Водночас, це питання може бути складніше, ніж воно уявляється тим українським ученим і історикам, що без застереження залічують український нарід і його історичний розвиток тільки до одного з відмінних культурно-історичних типів.1952 р.загрузка...