загрузка...
 
1. ТИПОВА ПРОГРАМА; Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
Повернутись до змісту

1. ТИПОВА ПРОГРАМА

ВСТУП

Предмет навчальної дисципліни «Місцеві фінанси». Зав­дан­ня курсу «Місцеві фінанси». Методи пізнання курсу «Місце-ві фінанси». Зв’язок дисципліни «Місцеві фінанси» з іншими дис­циплінами бакалаврської і магістерської підготовки. Роль кур­су «Місцеві фінанси» у формуванні фахівців фінансового профілю.

Тема 1. Місцеві фінанси в складіфінансової системи України

Місцеві фінанси — складова загальнодержавних фінансів. Правові основи місцевих фінансів. Об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин. Специфічні ознаки місцевих фінансів.

Склад місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Розподільча функція місцевих фінансів. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Значення місцевих фінансів як фіскального інструменту економічного розвитку та джерела фінансування громадських послуг і економічного розвитку. Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву.

Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації. Особливості функціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування.

Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

Місцеві бюджети — у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів.

Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що складаються між місцевими та державними бюджетами.

Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Види місцевих бюджетів України та їх структура. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів. Порядок розгляду, затверд­ження та виконання місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевих бюджетів. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів. Особливості бюджетного процесу в столиці України м. Києві.

Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний фонд» та «спеціальний фонд», їхні джерела та порядок формування. Шляхи вдосконалення бюджетного планування. Роль та значення Бюджетного кодексу України.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Склад доходів місцевих фінансових ресурсів. Централізовані фонди коштів. Місцеві фінансові ресурси. Децентралізовані фонди коштів. Баланс фінансових ресурсів і витрат регіону.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів.

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюд­жетних трансфертів.

Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначен­ні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Особливості формування власних коштів у бюджетних установах. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах різних рівнів.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кре­дит­них відносинах.

Підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів та подальший розвиток місцевого самоврядування. Особливості формуван­ня доходів бюджету в столиці України м. Києві.

Тема 4. Планування і порядок фінансуваннявидатків місцевих бюджетів

Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування. Особливості складання фінансових планів у бюджетній та виробничій сферах. Роль місцевих фінансових органів у регіональ­ному фінансовому плануванні.

Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Фінансування власних та делегованих державою повно-важень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.

Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст облас­ного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюд­жет­них трансфертів.

Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування. Види кошторисів. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах.

Специфіка планування і фінансування капітальних укладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будів­ництва об’єктів соціально-культурного призначення. Фінансуван­ня видатків з бюджету столиці України м. Києва.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

Сутність міжбюджетних відносин в Україні. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.

Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів від «багатих» до «бідних» у фінансовому розумінні регіонів. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами.

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах міс­цевих бюджетів з Державним бюджетом: власні доходи, відсоткові відрахування від загальнодержавних податків і прибутків, дотації вирівнювання, субсидії, субвенції, внески до Державногой бюджету України, міжбюджетні взаєморозрахунки, бюджетні позички.

Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.

Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя.

Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Тема 6. Управління фінансамита фінансовий контроль на регіональному рівні

Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої вла­ди. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки.

Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю. Внут­рішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні. Конт­роль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних ус-танов.

Особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на освіту, охорону здоров’я, культуру, місцевому господарству. Аудит як форма регіонального фінансового контролю.

Тема 7. Фінансове забезпеченняпідприємств комунальної власності

Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування.

Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структура. Особливості грошо-вих надходжень підприємств, їх склад і економічна характе-рис­тика.

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл на підприємствах комунального господарства. Фонд відшкодування. Валовий дохід. Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток підприємств комунальної форми власності. Розподіл прибутку цих підприємств. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку, їх особливості.

Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та методи визначення їх потреби. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність підприємств. Оцінювання майна об’єктів, що під­лягають приватизації.

Фінанси житлово-комунального господарства — складова міс­цевих фінансів.

Проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства.

Особливості формування доходів ЖЕКів: їх склад і економічна характеристика.

Склад та структура видатків підприємств житлово-комуналь­ного господарства. Фонд оплати праці. Балансовий прибуток та збитки житлово-експлуатаційних контор.

Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування жилих будинків, вивезення сміття та поточний ремонт житлового фонду.

Порядок розрахунків дотації на покриття збитків та експлуатації житлового фонду, на проведення капітального ремонту жит­лового фонду.

Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня.

Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.

Тема 8. Основи організації фінансів місцевихорганів влади в зарубіжних країнах

Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.

Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.

Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Порядок «вертикаль-ного» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання. Світовий дос­від на­дання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.


Тематичний план дисципліни(денна форма навчання)

Назва тем

Загальнийобсяг годин

Кількість годин

Лекції

Семінарськізаняття

Самостійнаробота

Індивідуальні завдання

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

12

2

8

2

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів

12

2

8

2

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

14

4

10

2

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

14

4

10

2

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

12

2

8

2

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

14

2

10

2

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

14

2

8

4

Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

12

2

8

2

Усього годин:

108

20

70

18

Тематичний план дисципліни(заочна форма навчання)

Назва тем

Загальнийобсяг годин

Кількість годин

Лекції

Семінарськізаняття

Самостійнаробота

Індивідуальні завдання

Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України

2

2

Тема 2. Місцеві бюджети —визна-чаль­на ланка місцевих фінансів

2

2

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

3

2

1

Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

3

2

1

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

2

2

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні

3

2

1

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

3

2

1

Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах

2

2

Усього годин:

20

16

4
загрузка...