загрузка...
 
2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ; 2.4.1. ДОПОВІДІ; Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
Повернутись до змісту

2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студен­тів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформ­ляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 6—8 стандартних ар­кушів (А-4) тексту. Доповіді обговорюються під час проведення семінарських занять. За 15 хвилин до кінця семінарського заняття проводиться тестування за темою.

Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

2.4.1. ДОПОВІДІ

Тема 1. Місцеві фінанси в складі

фінансової системи України

Теми доповідей:

 1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.
 2. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народ­них депутатів.
 3. Особливості функціонування фінансового механізму на міс­цевому рівні.
 4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.
 5. Управління фінансами на місцевому рівні.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна

ланка місцевих фінансів

Теми доповідей:

 1. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.
 2. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів.
 3. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.
 4. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.
 5. Розпорядники кредитів. Їх права та обов’язки.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Теми доповідей:

 1. Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів.
 2. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.
 3. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні міс­цевих бюджетів.
 4. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 5. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів.

Тема 4. Планування і порядок фінансування

видатків місцевих бюджетів

Теми доповідей:

 1. Основні напрями використання коштів місцевих бюджетів.
 2. Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
 3. Особливості планування видатків на освіту.
 4. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.
 5. Шляхи вдосконалення бюджетного нормування.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

Теми доповідей:

 1. Діючі інструменти міжбюджетних відносин.
 2. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України.
 3. Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.
 4. Види бюджетних трансфертів.
 5. Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами.

Тема 6. Фінансове планування та фінансовий

контроль на регіональному рівні

Теми доповідей:

 1. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні.
 2. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому плануванні регіонів.
 3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.
 4. Контроль місцевих органів влади за формуванням і використанням коштів підприємств комунальної власності.
 5. Особливості контролю в житлово-комунальному господарстві.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств

комунальної власності

Теми доповідей:

 1. Фінансове планування на підприємствах комунальної влас­ності.
 2. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності.
 3. Розподіл виручки в підприємствах комунальної власності.
 4. Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл.

Тема 8. Світовий досвід організації місцевих фінансів

Теми доповідей:

 1. Бюджетний федералізм.
 2. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
 3. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.
 4. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні.
r

Оцінювання доповідей

Оцінка «відмінно» виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних поглядів на дану проблему; викладає матеріал логічно, грамотно, послідовно і самостійно.

Оцінка «добре» виставляється за таких самих умов, що й оцін­ка «відмінно». Але коли при цьому студент у викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки, а його відповідь недостатньо аргументована.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

Оцінка «незадовільно» виставляється за умови, коли тему доповіді не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки й узагальнення.
загрузка...