загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Вступ

Підготовка спеціаліста у ВНЗ передбачає вивчення  студентами курсу вільного вибору «Психологія творчості». Це зумовлено тим, що державна національна програма визначає стратегічні напрями розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного її потенціалу – вищих цінностей нації. Трансформація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції знань, але й до створення світових зразків культури й духовності.

Стратегічні напрями розвитку освіти ставлять нові завдання перед   майбутніми спеціалістами , щоб у центрі уваги стала особистість, звернена до навчання людина, щоб знати, як розвивати її здібності до творчої праці. Майбутній  спеціаліст також повинен не тільки добре знати закони розвитку і психіки індивіда, а ще має бути обізнаним в оригінальних поглядах на проблему психічного розвитку людини в онтогенезі, зокрема психічного механізму творчості. Крім того, професійна діяльність неможлива  без вирішення творчих завдань, без  розуміння й усвідомлення необхідності залучення особистості до творчої діяльності.

До цієї програми ввійшли теми, що стосуються теоретико-методологічного аналізу проблеми творчості, розуміння таких основних понять психології творчості,  як  творче середовище, творчий процес, творчий продукт, творча особистість. 

Мета курсу – сприяти активному запровадженню новітніх теоретичних та експериментальних знань з психології творчості у практичну навчально-наукову діяльність студентів; сприяти саморозвитку для самоздійснення особистості в процесі творчої професійної діяльності.

Основні завдання курсу:

дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з курсу «Психологія творчості»;

сформувати  практичні вміння і навики з  основ психології творчості, достатні для творчого виконання професійної діяльності, що передбачає ознайомлення із сучасними теоретичними та експериментальними концепціями та теоріями творчості;

забезпечити оволодіння основами знань психології творчості, розуміння творчості з точки зору дослідження її головних компонентів: творче середовище, творча особистість, творчий процес та творчий продукт;

сприяти самопізнанню, саморозвитку для становлення особистості студентів.

Кваліфікаційні вимоги до студентів

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: навчальний курс “Психологія творчості ” тісно пов’язаний з професійною підготовкою в Україні  студентів різних  за напрямом спеціальностей . Для забезпечення фундаментальної наукової, професійної та загальнокультурної підготовки,  майбутнім спеціалістам необхідно набути глибокі знання з психології творчості.

У курсі підготовки студентів навчальна дисципліна «Психологія творчості»- це одна із психологічних дисциплін, що передбачає систематизацію розширення та поглиблення знань студентів, одержаних у ВНЗ під час вивчення дисципліни «Психологія і педагогіка» та предметів гуманітарного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- усі психологічні поняття і терміни, що вживаються у курсі «Психологія творчості»;

- методи науково-психологічного дослідження творчої діяльності;

- механізми творчої діяльності;

- індивідуально-психологічні ознаки творчої особистості;

- вікову динаміку розвитку творчих здібностей;

- психологічні чинники, що впливають на розвиток творчої особистості;

- структуру творчого процесу; 

- засоби стимуляції творчої діяльності студентського та наукового колективу;

вміти:

- застосовувати знання сучасної психологічної науки стосовно вивчення та дослідження творчої діяльності;

- добирати діагностичний матеріал відповідно до мети психологічного дослідження творчості;

- використовувати експериментальні методи дослідження продуктів творчої діяльності;

-  аналізувати сучасні психологічні концепції та теорії творчості, виходячи з доцільності використання їх у практичній навчально-науковій діяльності;

 володіти технологією проведення  психологічного тренінгу як засобу стимуляції творчості;

користуватися психологічними джерелами із психології творчості та іншою допоміжною довідковою літературою.

Тематичний план навчальної дисципліни

Під час вивчення дисципліни " Психологія творчості " студент має ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.  

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота; самостійна робота студента.загрузка...