загрузка...
 
Питання для самостійного опрацювання
Повернутись до змісту

Питання для самостійного опрацювання

Діяльнісний підхід до визначення сутності творчості.

Інтегративний підхід до дослідження творчої діяльності.

Системно-стратегічна коцепція творчості В. Моляко.

Творчість в античній філософії.

Культ генія, особистість художника у період Відродження.

Культурно-історична детермінація творчості у  працях представників німецької класичної філософії (І.Фіхте, Ф.Шеллінг, Г.Гегель).

Творчий характер пізнавальної діяльності у філософії Е.Канта.

Сутність творчості у «філософії життя» А. Бергсона.

Інтелектуальне розуміння творчості у неореалізмі (Е.Гуссерль, Н.Гартман, С. Александер, А. Уайтхед).

Проблема творчості в роботі М.Бердяєва «Зміст творчості».

Творчість як екзистенція (К.Ясперс, Г.Марсель, Ж.Сартр, А.Камю). 

Проблема розумових здібностей та творчого мислення в концепції П.Я.Гальперіна.

Процесуальні характеристики творчості в дослідженнях О.Н.Лука.

Психологічні механізми творчості в роботах Я.О.Пономарьова.

Роль особистісного компонента у творчій діяльності (О.К.Тихомиров).

Особистість художника в дослідженні творчості О.О.Мелік-Пашаєва.

Особистісно-індивідуальне самовираження в концепції творчості О.Л.Яковлєвої.

Концепція творчості Д.Богоявленської. Концепція обдарованості О.Матюшкіна.

Життя як мистецтво (Е.Фромм).

Концепція творчої особистості Н. Роджерс.

Творчість як зміст життя (В.Франкл).

Тести творчості. Тести здібностей.

Тестування інтелекту та успішності.

Принципи вимірювання потенцій творчості.

Вимірювання готовності до творчої діяльності.

Біографічний метод дослідження творчої особистості.

Самоорганізація і творчість.

Творча уява в науці і мистецтві.

Природа та специфіка фантазії.

Роль інсайту в творчій діяльності.

Емпатія як механізм творчості.

Теорія «осяяння» та сучасний погляд на творчий процес.

Соціокультурний простір розвитку творчої особистості.

Вплив часо-просторових характеристик середовища на розвиток творчої особистості.

Фуркаційні чинники та мікросередовище творчої особистості.

Творча особистість та самоактуалізація.

Поняття життєтворчості особистості.

Творчість підлітка.

Розвиток обдарованості підлітків.

Уява і творчість в юнацькому віці.

Творчість юнаків як самовираження. Творчість у вік молодості.

Формування здібностей до наукової творчості.

Професійна діяльність викладача як творчість.загрузка...