загрузка...
 
4.2 Закони розподілу випадкових величин
Повернутись до змісту

4.2 Закони розподілу випадкових величин

Основним завданням теорії надійності є одержання математичного закону розподілу параметрів надійності (найчастіше ймовірності відмови).

Розподіл значень показників надійності машин з достатнім ступенем точності можна оцінити за такими трьома законами: експоненціальним, нормальним і Вейбулла.

Експоненціальний закон

Експоненціальний закон застосовується для характеристики показників надійності машини в період її нормальної експлуатації  ( від кінця приробітку до появи поступових відмов) або наробітку до відмов невідновлюваних виробів. У період нормальної експлуатації надійність характеризується раптовими відмовами, що виникають у зв’язку з несприятливим збігом обставин, і тому ці відмови мають постійну інтенсивність.

Це однопараметричний закон, що характеризується постійною інтенсивністю відмов:

                     (4.6)

Основні характеристики надійності для цього закону мають вигляд:імовірність безвідмовної роботи

  ;                  (4.7)

інтенсивність відмови

                             ;       (4.8)

щільність імовірності відмов

    .       (4.9)

Графічні залежності для цього закону наведені на рис. 4.2.

Подпись: Рисунок 4.2 – Характеристики експоненціального розподілу

 

Нормальний закон

Застосовують нормальний закон для характеристики показників надійності у період поступових відмов. Цей закон є універсальним і застосовується для відновлюваних та невідновлюваних виробів (рис. 4.3).

Подпись: Рисунок 4.3 – Характеристики нормального розподілу

 

Щільність розподілу ймовірності відмов визначають за формулою

,       (4.10)

де  - середнє квадратичне відхилення;  - середнє значення наробітку.

Функція f(t) має дві змінні s і t. Для спрощення підрахунків застосовують підстановку , де – квантиль нормального розподілу.

Тоді функція щільності розподілу буде мати вигляд

.       (4.11)

Ця функція має одну змінну "x" і її знаходять за          таблицями [5].

Потім знаходять функцію F0(x)

,       (4.12)

при цьому

.       (4.13)

Імовірність безвідмовної роботи розраховують за формулою

,       (4.14)

 

де .

Закон Вейбулла

Цей закон є універсальним і застосовують його для характеристики наробітку на відмову підшипників, деталей автомобілів, гідравлічних машин та ін.

Основні характеристики надійності для цього закону:ймовірність безвідмовної роботи

,       (4.15)

де а і в – параметри розподілу; , або  ,де        – табличне значення;

щільність розподілу відмов

;       (4.16)

інтенсивність відмов

       .       (4.17)

Основні параметри надійності

Надійність – це здатність машини безвідмовно працювати  протягом визначеного інтервалу часу в заданих умовах. Більш надійні машини дозволяють збільшити продуктивність праці, коефіцієнт їх використання, зменшити експлуатаційні витрати та затрати на ремонт, підвищити рівень автоматизації та ін.

У розділі (4.1) було показано, що параметри надійності є випадковими величинами. При багаторазовому повторенні вони підпорядковуються певним статичним залежностям.

При розрахунках характеристик надійності використовують математичний апарат теорії імовірності і математичної статистики.

Однією з основних характеристик надійності є відмова – випадкова подія. Випадковою називається подія, яка в розглянутому поєднанні умов може відбутися, а може і не відбутися.

Подія – це кількісний або якісний результат випробування.

Імовірністю події називається відношення

   ,                    (4.18)

де Р(А) – імовірність події А; n – кількість випадків, що сприяють настанню події А; N – загальна кількість випадків.

Приклад. При випробуванні насоса протягом певного часу було зафіксовано десять відмов (N = 10), з них два рази відмовило сальникове ущільнення. Яка імовірність відмови ущільнення?

Розв’язання. Використовуємо позначення: А – подія, що полягає у появі відмов сальникового ущільнення; n – кількість випадків, які сприяють настанню відмов, тоді

      .

При визначенні імовірностей складних подій застосовують правила додавання і множення імовірностей.

Додавання імовірностей. Нехай відбуваються дві події А і В. Визначимо імовірність появи однієї з них (А чи В).                      А і В – сумісні події, тоді

       Р(А або В) = Р(А) + Р(В) – Р(АВ),            (4.19)

де  - імовірність спільної появи подій А і В.

Множення ймовірностей. Імовірність спільного настання декількох незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій, тобто

,                  (4.20)

або

.                  (4.21)

На практиці розглядають дві протилежні події: працездатність Р і відмову Q. Можна показати, що .

Приклад.  Агрегат складається з двох машин. Імовірність безвідмовної роботи  протягом деякого наробітку відповідно    Р1 = 0,8; Р2 = 0,7. Визначити ймовірність безвідмовної роботи агрегату.

Розв’язання. У цьому випадку ймовірність безвідмовної роботи агрегату відповідно до формули множення ймовірностей складе

Розглянемо основні параметри надійності на прикладі. При експлуатації N виробів  протягом наробітку t на кінець терміну експлуатації залишилося NР працездатних виробів і n відмовлених. Визначимо параметри надійності.

1 Імовірність безвідмовної роботи P(t) оцінюють за відносною кількістю працездатних виробів на кінець наробітку

               (4.22)

де NP – кількість працездатних виробів; N – загальна кількість виробів в експлуатації; n – кількість відмов; t – наробіток.

2 Відносну кількість відмов (імовірність відмови) Q(t) визначають за формулою

    .       (4.23)

Оскільки безвідмовна робота і відмова взаємно протилежні події, то сума їх імовірностей дорівнює 1:

.       (4.24)

3 Функція щільності розподілу наробітку до відмови f(t) дорівнює

,                  (4.25)

з іншого боку

 ,                 (4.26)

тоді

       (4.27)

При  

.       (4.28)

Після підстановки одержуємо

             (4.29)

4 Інтенсивність відмов ?(t) визначають за залежністю

,       (4.30)

де NP – кількість працездатних машин.

Оскільки , то

.       (4.31)

5 Параметр потоку відмов ?(t) розраховують за формулою

.       (4.32)загрузка...