загрузка...
 
Тема 5 ВЕКТОРИ
Повернутись до змісту

Тема 5 ВЕКТОРИ

Завдання 1 Прочитайте і запишіть словосполучення. Визначте за словником значення нових слів:

характеризуватися числом і напрямом;

мати векторний характер;

відкладати вектор від точки (відкласти вектор від точки):

служити прикладом векторних (скалярних) фізичних величин;

бути представником;

позначатися буквою (символом, знайомий);

знаходити за допомогою правила;

виконуватися за добре знайомими правилами;

вважатися рівним;

задовольняти умові (умовам).

Завдання 2 Прочитайте речення, зверніть увагу на словосполучення, близькі за значенням. Поставте запитання до виділених слів.

1 Поняття вектора було охоче сприйняте багатьма математиками і фізиками. = Поняття вектора охоче сприйняли багато математиків і фізиків.

2 Вектори використовуються в різних науках, не говорячи вже про застосування векторів у різних сферах математики. = Вектори використовуються в різних науках, особливо в різних сферах математики.

3 Назвемо основні операції, пов’язані з векторами. = Назвемо основні дії, пов’язані з векторами.

4 У цьому полягає зручність векторних операцій. = Цим зручні векторні операції.

Завдання 3 Визначте склад спільнокореневих слів. Складіть з ними речення.

Переміщати – перемістити – переміщення.

Поєднувати – поєднання.

Асоціація – асоціативний – асоціативність.

Завдання 4 Прочитайте текст «Вектор». Відповідайте на запитання:

Що таке вектор?

Чим він характеризується?

Які фізичні величини є векторними?

Де застосовуються вектори?

Які вектори існують?

Які операції можна виконати з векторами.

Текст 1

Вектор

Вектор – одне з основних геометричних понять. Вектор характеризується числом (довжиною) і напрямом. Його зображують у вигляді напрямленого відрізка, хоча правильніше мати на увазі цілий клас напрямлених відрізків, які всі паралельні між собою, мають однакову довжину і однаковий напрям. Прикладами фізичних величин, які мають векторний характер, можуть служити швидкість, прискорення, сила та ін.

Поняття вектора з’явилося в роботах німецького математика XIX ст. Г. Грассмана й ірландського математика У. Гамільтона. Потім воно було сприйняте багатьма математиками і фізиками. У сучасній математиці і її додатках це поняття відіграє найважливішу роль. Вектори застосовуються в класичній механіці Галілея – Ньютона (у її сучасному викладенні), у теорії відносності, квантовій фізиці, у математичній економіці й багатьох інших розділах природознавства, не говорячи вже про застосування векторів в різних сферах математики.

Існують різні вектори: нульовий вектор, одиничний вектор, протилежні вектори, колінеарні вектори, компланарні вектори та ін. Назвемо основні операції, пов’язані з векторами.

1 Відкладання вектора від точки. Нехай а – деякий вектор і А – точка. Серед напрямлених відрізків, що є представниками вектора а, є напрямлений відрізок, який починається в точці А. Кінець В цього напрямленого відрізка називається точкою, що виходить у результаті відкладання вектора а від точки А.

 

Ця операція має таку властивість: для будь-якої точки А і будь-якого вектора а існує одна і тільки одна точка В, для якої АВ = а.

2 Додавання векторів. Нехай а і b – два вектори. Візьмемо довільну точку А і відкладемо вектор а від точки А, тобто знайдемо таку точку В, що АВ = а. Потім від точки В відкладемо вектор b, тобто знайдемо таку точку С, що ВС = b. Вектор АС називається сумою векторів а і b та позначається як а + b. Із визначення суми векторів випливає, що для будь-яких трьох точок А, В, С справедлива рівність 7 = АС («правило трьох точок»). Якщо ненульові вектори а і b не паралельні, то їх суму зручно знаходити за допомогою правила паралелограма. Сума кількох векторів визначається послідовним знаходженням суми двох із них. Геометрично сума кількох векторів може бути отримана таким чином: треба відкласти напрямлені відрізки один за одним так, щоб початок наступного напрямленого відрізка (вектора) збігався з кінцем попереднього (наприклад, АВ, ВС, CD, DE ), тоді відрізок АЕ і буде сумою даних векторів.

3 Множення вектора на число. Нехай а – ненульовий вектор і k – відмінне від нуля число. Через kа позначається вектор, що визначається такими двома умовами:

1) довжина вектора kа дорівнює | k| · |а|;

2) вектор kа паралельний вектору а, причому його напрям збігається з напрямом вектора а, якщо k > 0 і протилежний йому, якщо k < 0. Якщо справедливою є хоча б одна із рівностей а = 0, k = 0, то добуток kа вважається рівним 0.

Таким чином, добуток kа визначений для будь-якого вектора а і будь-якого числа k.

Зазначені операції з векторами багато в чому подібні до операцій додавання і множення чисел. У цьому полягає зручність векторних операцій: обчислення з векторами виконуються за добре знайомими правилами. У той самий час вектор – геометричний об’єкт, і у визначенні векторних операцій використовуються такі геометричні поняття, як довжина і кут; цим і пояснюється користь векторів для геометрії (і її додатків до фізики та інших галузей знання).

Завдання 5 Складіть план прочитаного тексту.

Завдання 6 Прочитайте текст «Основні поняття». Скажіть, які пункти складеного вами плану можна доповнити інформацією цього тексту.

Текст 2

Основні поняття

Вектором називається напрямлений відрізок. Якщо початок вектора знаходиться в точці А, кінець – у точці В, то вектор позначається символом АВ або АВ. Початок вектора називають також точкою його прикладання. Вектор іноді позначається однією малою буквою жирного шрифту а, b і т.ін., або такою самою буквою світлого шрифту з рискою вгорі а, b і т.п.

Модулем вектора а називається його довжина, він позначається через |а| або просто а. Модуль вектора – скалярна негативна величина.

Нулъ-вектором (або нульовим вектором) називається вектор, початок і кінець якого збігаються. Нуль-вектор позначається символом 0. Його модуль дорівнює 0, а напрям не визначений.

 

Одиничним називається вектор, довжина якого дорівнює одиниці.

Вектори, які лежать на паралельних або на одній прямій, називаються колінеарними (вектори CD і MN, KL і MN, CD і KL).

 

Колінеарні вектори, що мають однакові напрями і довжини, називаються рівними (ВС = AD) Якщо вектори АВ і CD мають протилежні напрями, то вони не рівні АВ ? CD ; АВ = CD.

Зазначимо, що ОМ1 ? ОМ2, де М1, М2 – дві різні точки кола з радіусом R і центром О, оскільки вектори ОМ1 і ОМ2 мають різні напрями.

Вектори, які мають протилежні напрямки та рівні за довжиною, називаються протилежними (вектор АВ і CD). Вектор, протилежний вектору а, позначається –а.

Вектори, які лежать у паралельних площинах (або в одній площині), називаються компланарними.

Вектор, точка прикладання якого може бути вибрана довільно, називається вільним.

Завдання 7 За допомогою таблиці дайте визначення різних векторів.

Назва вектора

Модуль

Напрям

Інші властивості

Нульовий

0

не визначений

 

Одиничний

1

 

 

Колінеарні:

- рівні

- протилежні

рівні

рівні

однакові протилежні

на | |-их прямих

або на одній прямій

Компланарні

 

 

у | |-их площинах (або в одній)

Вільний

 

 

початок довільний

Завдання 8 Виконайте такі дії, поясніть їх.

1 Нарисуйте нульовий вектор, позначте модуль і напрям.

2 Нарисуйте паралелограм ABCD, позначте напрям векторів: АВ, СВ, AD, DC. Охарактеризуйте дані вектори.

3 Нарисуйте декартові координати в просторі. Які це вектори?

Завдання 9 Прочитайте текст 3, порівняйте його з текстом 1. Скажіть, про які операції з векторами ви прочитали в тексті 1, а яка інформація нова? Доповніть план тексту 1.

Текст 3

Лінійні операції над векторами

Лінійними операціями над векторами називають додавання, віднімання, множення вектора на число.

1 Складання векторів. Сумою векторів а і b називається третій вектор с, початок якого збігається з початком вектора а, а кінець – з кінцем вектора b за умови, що вектор b відкладений з кінця вектора а. Вектор с виходить за правилом трикутника або паралелограма (рис. 1).

 

Аналогічно визначається сума трьох і більше векторів. Сумою п векторів a1, a2 ..., ап називається вектор, початок якого збігається з початком першого вектора a1, кінець – з кінцем останнього ап за умови, що кожний наступний вектор ак+1 відкладений з кінця попереднього ак (k = 1,2 ..., n – 1).

Сума векторів має властивість комутативності (рис. 2):

а + b = b + а

і властивістю сполучності (асоціативності):

(а + b) + с = а + (b + с).

Сума трьох некомпланарних векторів а, b, с визначається і за правилом паралелепіпеда: сума а + b + с рівна вектору OD, де OD – діагональ паралелепіпеда, побудованого на векторах

ОА = а, ОВ = b, ОС = с, відкладених з однієї точки (рис. 3).

З визначення суми випливає, що а + 0 = а; а + (–а) = 0.

2 Віднімання векторів. Різницею а – b двох векторів а і b називається такий вектор d, який у сумі з вектором b дає вектор а:

а – b = d, якщо b + d = а.

 

Щоб отримати різницю а – b двох векторів а і b, необхідно відкласти їх з однієї точки і з’єднати кінець другого вектора з кінцем першого (рис. 4).

1 Різниця а – b дорівнює сумі двох векторів а і (–b), де (–b) – вектор, протилежний вектору b (рис. 5), тобто а – b = а + (-b).

 

Вектори – діагоналі паралелограма ОАСВ (рис. 6), побудова-ного на векторах ОА= а, ОВ = b, є відповідно сумою і різницею цих векторів.

 

3 Множення векторів. Добутком вектора а на число а називається вектор b = ? а, що задовольняє умовам:

1) b = ? а;

2) b і а однаково напрямлені, якщо а > 0;

3) b і а мають протилежні напрями, якщо а < 0.

 

Очевидно, b = 0, якщо ? = 0 або а = 0.

Добуток вектора на число має такі властивості:

1 ?(?а)= (??) а; ? (а + b) = ?a + ?b; (? +?) а = ?a + ?а.

2 Добуток числа на суму векторів дорівнює сумі добутків числа на кожний вектор.

3 Добуток вектора на суму чисел дорівнює сумі добутків вектора на кожне число.

Завдання 10 Відповідайте на запитання.

1 Що є сумою векторів АВ і ВС?

2 Як знайти суму трьох і більше векторів? Нарисуйте.

3 Як називається такий спосіб побудови?

4 Які властивості має сума векторів?

5 Як знайти суму трьох некомпланарних векторів?

Завдання 11 Закінчіть речення, використовуючи інформацію прочитаних текстів.

1 Вектор характеризується ... .

2 Вектор, початок і кінець якого збігаються, називається ... .

3 Довжина одиничного вектора дорівнює ... .

4 Колінеарні вектори лежать на ... .

5 Рівні колінеарні вектори мають ... .

6 Якщо вектори мають протилежні напрями, вони ... .

7 Компланарні вектори лежать у ... .

8 Вектор, початок якого вибраний довільно ... .

9 Сума векторів визначається за правилом ... .

10 Різницю двох векторів можна отримати, якщо відкласти їх ... .

11 Вектором називається ... .

12 Операції складання і множення векторів схож і… .загрузка...