загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 5; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 5

Знайдіть правильну відповідь (одну чи кілька)

ТЕСТ 1. У якому з елементів оподаткування найбільше виявляється регулююча функція податків?

1. Визначення об'єкта оподаткування.

2. Визначення джерела сплати податків.

3. Установлення величини ставок податків.

4. Установлення термінів сплати податків.

5. Надання податкових пільг.

ТЕСТ 2. За використання якого джерела сплати податків найбільше виявляється їх регулююча функція?

1. Балансовий прибуток.

2. Собівартість продукції.

3. Виручка від реалізації продукції.

4. Прибуток від реалізації продукції.

5. Амортизаційні відрахування.

ТЕСТ 3. Яка з методик визначення ставок оподаткування більш позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

1. В абсолютних сумах з одиниці продукції, що реалізується.

2. У відсотках до об'єкта оподаткування - універсальні ставки.

3. У відсотках до об'єкта оподаткування - диференційовані ставки.

4. У відсотках до об'єкта оподаткування - прогресивні ставки.

5. У відсотках до об'єкта оподаткування - регресивні ставки.

ТЕСТ 4. Який спосіб надання податкових пільг більш позитивно впливає на прояв регулюючої функції податків?

1. Пільги для окремих платників податків.

2. Пільги щодо окремих об'єктів оподаткування.

3. Пільги щодо термінів сплати податків.

4. Відшкодування сплачених податків.

5. Надання податкового кредиту.

ТЕСТ 5. За яке порушення податкового законодавства встановлено підвищену відповідальність платника податків?

1. Порушення терміну подання податкової звітності.

2. Порушення терміну складання податкової декларації.

3. Приховання об'єкта оподаткування.

4. Несвоєчасне перерахування податку до бюджету.

5. Порушення терміну подання платіжного доручення на сплату податку до бюджету.

ТЕСТ 6. Назвіть найсуттєвіший недолік чинної еистеми оподаткування підприємств в Україні.

1. Високі ставки податків.

2. Велика кількість податків.

3. Недостатня кількість податкових пільг.

4. Нестабільність законодавства з питань оподаткування.

5. Недосконалі терміни сплати податків.

6. Необхідність тимчасового використання оборотного капіталу підприємств для сплати податків.

ТЕСТ 7. Назвіть основні причини, що пояснюють недоліки системи оподаткування підприємств.

1. Недостатня кількість професійно підготовлених фахівців, які розробляють законодавчі акти з питань оподаткування.

2. Недостатня кількість національного досвіду з оподаткування підприємств.

3. Брак затвердженої податкової концепції в державі.

4. Брак затвердженого Податкового кодексу держави.

5. Затримка прийняття законодавчих актів Верховною Радою.

6. Недостатня кількість професійно підготовлених кадрів у податкових адміністраціях.

ТЕСТ 8. Назвіть податок, якого не сплачують комерційні банки і страхові компанії.

1. Податок на землю.

2. Податок на рекламу.

3. Акцизний збір.

4. Податок на транспортні засоби.

5. Податок на додану вартість.

6. Комунальний податок.

ТЕСТ 9. Знайдіть правильне визначення поняття "податкова система".

1. Сукупність податків, що їх визначає держава.

2. Сукупність зборів, що їх визначає держава.

3. Сукупність податків і зборів, що їх визначає держава.

4. Сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів.

5. Сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в установленому законами порядку.

6. Сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

ТЕСТ 10. Назвіть принцип побудови системи оподаткування, з яким безпосередньо пов'язана регулююча функція податків.

1. Соціальна справедливість.

2. Недопущення податкової дискримінації.

3. Рівномірність сплати податків.

4. Обов'язковість сплати податків.

5. Стимулювання підприємницької діяльності.

6. Однозначність і пропорційність установлення податків.

ТЕСТ 11. Які із названих обов'язкових платежів належать до місцевих податків і зборів?

1. Податок на землю.

2. Гербовий збір.

3. Комунальний податок.

4. Збір за використання місцевої символіки.

5. Податок на нерухоме майно (нерухомість).

6. Плата за використання місцевої символіки.

ТЕСТ 12. Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника податку на прибуток.

1. Дохід від реалізації цінних паперів.

2. Дохід від надання фінансових послуг.

3. Сума ПДВ, отриманого в складі ціни реалізації продукції.

4. Сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового резерву.

5. Дохід від операції лізингу (оренди).

ТЕСТ 13. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платників податку на прибуток за обчислення оподатковуваного прибутку.

1. Кошти, добровільно перераховані до державного бюджету.

2. Сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої закінчився термін позовної давності.

3. Сума штрафів, сплачених за порушення господарських договорів.

4. Витрати на утримання приміщень житлового фонду підприємства.

5. Відрахування до Державного пенсійного фонду.

ТЕСТ 14. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платників податку на прибуток за обчислення оподатковуваного прибутку.

1. Суми коштів, внесених до страхових резервів.

2. Збір на обов'язкове соціальне страхування.

3. Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підприємства.

4. Виплата дивідендів.

5. Витрати підприємства на придбання ліцензій для ведення господарської діяльності.

ТЕСТ 15. Джерела сплати податку на прибуток - це...

1. Собівартість продукції.

2. Загальна сума отриманого прибутку.

3. Чистий прибуток.

4. Виручка від реалізації продукції.

5. Податковий кредит.

ТЕСТ 16. Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований до бюджету.

1. Податок на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва.

2. Витрати на придбання торгових патентів.

3. Сплачений податок на дивіденди.

4. Сплачений комунальний податок.

5. Амортизаційні відрахування.

ТЕСТ 17 Назвіть показники, які будуть використані для обчислення суми податку на прибуток.

1. Загальний прибуток підприємства.

2. Чистий прибуток.

3. Сума валових витрат.

4. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань.

5. Скоригований валовий дохід.

ТЕСТ 18. Назвіть об'єкт оподаткування для обчислення ПДВ.

1. Собівартість випущеної продукції.

2. Вартість продукції в оптових цінах відвантаженої покупцям.

3. Відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір.

4. Відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний збір і ПДВ.

5. Прибуток від реалізації продукції.

ТЕСТ 19. Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві.

1. ПДВ, отриманий від реалізації продукції.

2. Кошти державного бюджету.

3. Виручка від реалізації продукції.

4. Амортизаційні відрахування.

5. Кошти резервного фонду.

ТЕСТ 20. Назвіть, що входить до митної вартості товарів.

1. Контрактна вартість товару.

2. Оплата митних послуг.

3. Оплата брокерських та комісійних винагород.

4. Витрати на страхування товару.

5. Сплат а ввізного мита.

6. Транспортні витрати до перетину митного кордону.

ТЕСТ 21. Як може вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємств-виробників звільнення їхньої продукції від акцизного збору?

1. Зменшить собівартість продукції.

2. Збільшить прибуток від реалізації.

3. Підвищить рентабельність виробництва продукції.

4. Зменшить іммобілізацію оборотних коштів.

5. Збільшить обсяг виробництва і реалізації підакцизних товарів.

ТЕСТ 22. Назвіть можливі наслідки негативного впливу сплати вхідного ПДВ на фінансову діяльність підприємства - платника податку (вхідний ПДВ відшкодовується підприємству).

1. Зростання ціни продукції.

2. Іммобілізація оборотних коштів підприємства.

3. Зменшення прибутку від реалізації продукції.

4. Зниження рентабельності підприємства.

5. Підвищення собівартості продукції.

ТЕСТ 23. У чому полягає позитивна роль застосування нульової ставки ПДВ для підприємства - платника податку на додану вартість?

1. Дає змогу отримати відшкодування вхідного ПДВ.

2. Дає змогу збільшити прибуток від реалізації продукції.

3. Підвищує рентабельність продукції.

4. Знижує собівартість продукції.

5. Збільшує балансовий прибуток.

ТЕСТ 24. Які фактори впливають на встановлення терміну сплати податку "акцизний збір" до бюджету?

1. Величина акцизного збору в ціні продукції.

2. Умови реалізації підакцизної продукції.

3. Вид підакцизного товару.

4. Рентабельність продукції.

5. Загальна сума акцизного збору, що її сплачує платник податку.

ТЕСТ 25. Назвіть об'єкт оподаткування для обчислення акцизного збору за використання відсоткової ставки.

1. Собівартість продукції.

2. Ціна виробника (оптова ціна).

3. Ціна виробника + акцизний збір.

4. Ціна виробника + ПДВ.

5. Ціна виробника + акцизний збір + ПДВ.

ТЕСТ 26. Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва (ставка з одиниці земельної площі).

1. Розмір земельної ділянки.

2. Призначення ділянки для певного виду виробничої сільськогосподарської діяльності.

3. Розміщення земельної ділянки.

4. Родючість грунту.

5. Ефективність використання земельної ділянки.

ТЕСТ 27. Назвіть показники, що використовуються для обчислення плати за землю сільськогосподарського призначення?

1. Прибуток, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції.

2. Вартісна оцінка землі.

3. Розмір земельної ділянки.

4. Кількість виробленої сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі.

5. Вартість реалізованої сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі.

ТЕСТ 28. Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі).

1. Кількість населення в місті.

2. Призначення земельної ділянки (її використання).

3. Розмір земельної ділянки.

4. Розміщення земельної ділянки в межах міста.

5. Ефективність використання земельної ділянки.

ТЕСТ 29. Основне призначення фіксованого сільськогосподарського податку.

1. Спрощення оподаткування сільськогосподарських виробників.

2. Зменшення податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників.

3. Збільшення надходження коштів до бюджету.

4. Стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва.

5. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції виробниками.

ТЕСТ 30. Назвіть податки і збори, які заміняє фіксований сільськогосподарський податок.

1. Акцизний збір.

2. Податок на транспортні засоби.

3. Збір на обов'язкове соціальне страхування.

4. Комунальний податок.

5. Податок на землю.

6. Податок на додану вартість.

ТЕСТ ЗІ. Назвіть, який з указаних суб'єктів господарювання може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку.

1. Виробник, що вирощує і реалізує сільськогосподарську продукцію.

2. Переробляє сільськогосподарську продукцію, придбану в інших виробників, і її реалізує.

3. Регулярно сплачує податки і збори і не має податкової заборгованості.

4. Бажає сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.

5. Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50% валового доходу.

6. Виробник, у якого обсяг реалізації вирощеної і переробленої сільськогосподарської продукції за попередній рік перевищує 50 відсотків валового доходу і котрий виявив бажання сплачувати фіксований сільськогосподарський податок.

ТЕСТ 32. За рахунок якого джерела має сплачуватися фіксований сільськогосподарський податок (при використанні грошової форми сплати)?

1. Загальна сума отриманого прибутку.

2. Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.

3. Собівартість виробництва сільськогосподарської продукції.

4. Валовий дохід підприємства.

5. Чистий прибуток.

6. Фінансовий резерв платника податку.

ТЕСТ 33. Які фактори впливають на розмір (суму) фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Обсяг отриманого прибутку.

2. Родючість землі і структура сільськогосподарських угідь.

3. Отримана виручка від реалізації сільськогосподарської продукції.

4. Вартісна оцінка сільськогосподарських угідь.

5. Сума податків, що їх заміняє фіксований сільськогосподарський податок.

6. Розмір ставки фіксованого сільськогосподарського податку.

ТЕСТ 34. Хто приймає рішення про форми сплати фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Районна податкова адміністрація.

2. Обласна податкова адміністрація.

3. Верховна Рада за ухвали відповідного Закону.

4. Платник податку.

5. Кабінет Міністрів.

ТЕСТ 35. Назвіть фактори, що впливають на суму фіксованого сільськогосподарського податку за грошової форми його сплати.

1. Сума отриманого балансового прибутку підприємства.

2. Сума валового доходу підприємства.

3. Площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському виробнику.

4. Сума податків, що їх заміняє фіксований сільськогосподарський податок.

5. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь.

ТЕСТ 36. Назвіть фактори, що впливають на розмір фіксованого сільськогосподарського податку за сплати його у формі поставок сільськогосподарської продукції.

1. Кількість виробленої та реалізованої сільськогосподарської продукції.

2. Вартість виробленої і реалізованої сільськогосподарської продукції.

3. Кількість виробленої, переробленої і реалізованої сільськогосподарської продукції.

4. Площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику.

5. Сума валового доходу підприємства.

6. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь.

ТЕСТ 37. Яке основне призначення податку з власників транспортних засобів?

1. Забезпечити фінансування автомобільних доріг.

2. Підвищити ефективність використання автомобільного транспорту.

3. Забезпечити скорочення виробництва автомобілів.

4. Забезпечити екологічний захист навколишнього середовища.

5. Забезпечити підвищення якості транспортних засобів.

ТЕСТ 38. Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників транспортних засобів (автомобілів)?

1. Потужність двигуна автомобіля.

2. Пробіг автомобіля.

3. Екологічний стан автомобіля.

4. Час випуску (виробництва) автомобіля.

5. Вантажопідйомність автомобіля.

ТЕСТ 39. Назвіть фактори, котрі впливають на абсолютну суму податку на транспортні засоби, що його сплачує підприємство.

1. Прибуток, отриманий від експлуатації транспортних засобів.

2. Загальна сума прибутку підприємства.

3. Кількість транспортних засобів, які є у власності підприємства.

4. Кількість транспортних засобів, узятих в оренду.

5. Потужність двигуна транспортних засобів.

ТЕСТ 40. Об'єктом для визначення відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування є...

1. Балансовий прибуток підприємства.

2. Фонд споживання.

3. Виплачена основна і додаткова заробітна плата.

4. Сума нарахованих дивідендів.

5. Витрати на оплату праці (загальна сума).

ТЕСТ 41. Назвіть об'єкт, який використовується для обчислення відрахувань до інноваційного фонду.

1. Прибуток від фінансових інвестицій.

2. Загальна сума прибутку підприємства.

3. Вартість основних виробничих фондів.

4. Обсяг товарної продукції.

5. Кількість працівників на підприємстві.

ТЕСТ 42. Яка основна мета здійснених змін щодо оподаткування малого підприємництва?

1. Спрощення порядку оподаткування.

2. Зменшення податкового навантаження на виробника.

3. Збільшення надходження коштів до бюджету.

4. Підвищення рентабельності малого підприємництва.

5. Сприяння розвитку малого підприємництва.

ТЕСТ 43. Яке джерело сплати єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб)?

1. Загальний прибуток.

2. Собівартість продукції.

3. Амортизаційні відрахування.

4. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).

5. Чистий прибуток.

6. Фінансовий резерв платника податку.

ТЕСТ 44. Які фактори впливають на величину єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб)?

1. Сума балансового прибутку підприємств.

2. Сума виручки від реалізації продукції.

3. Обсяг реалізації продукції.

4. Розмір ставки єдиного податку.

5. Сума податку на прибуток, що його сплачувало мале підприємство.

6. Сума податку на додану вартість, що його сплачувало мале підприємство.

ТЕСТ 45. Назвіть суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб), які не можуть бути переведені на сплату єдиного податку.

1. Довірче товариство.

2. Підприємство торгівлі.

3. Фінансово-кредитні на небанківські фінансові установи.

4. Підприємства, які мають стійку податкову заборгованість (недоїмку).

5. Підприємства, у статутному фонді яких частка, що належить юридичним особам - учасникам та засновникам даних підприємств (які не є суб'єктами малого підприємництва), перевищує 25%.

6. Страхова компанія.

ТЕСТ 46. Назвіть об'єкти оподаткування, що використовуються за обчислення єдиного податку для суб'єктів господарювання (юридичних осіб).

1. Отриманий балансовий прибуток підприємства.

2. Сума виплаченої заробітної плати.

3. Середньооблікова чисельність працівників за рік.

4. Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Обсяг прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

6. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

ТЕСТ 47. Яке головне призначення місцевих податків і зборів?

1. Регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні.

2. Підтримка вітчизняних виробів.

3. Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів.

4. Підвищення якості комунальних послуг.

5. Розвиток місцевої інфраструктури.

ТЕСТ 48. Назвіть джерела стати місцевих податків і зборів суб'єктами господарювання.

1. Загальний прибуток підприємства.

2. Виручка від реалізації продукції, послуг.

3. Витрати виробничо-господарської діяльності (собівартості).

4. Валовий дохід.

5. Амортизаційні відрахування.

6. Резервні фонди підприємств.

ТЕСТ 49. Як впливають місцеві податки і збори на показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання?

1. Збільшують собівартість продукції.

2. Збільшують виручку від реалізації продукції, послуг.

3. Зменшують чистий прибуток.

4. Підвищують рентабельність виробництва.

5. Поліпшують якість продукції
загрузка...