загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 6; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 6

Знайдіть правильну відповідь.

ТЕСТ 1. Оборотні кошти підприємства - це...

1. Гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у розрахунках.

2. Кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу.

3. Оборотні активи.

4. Предмети праці.

ТЕСТ 2. Оборотні виробничі фонди - це...

1. Оборотні кошти у вироб ництві.

2. Оборотні кошти у виробництві та готовій продукції.

3. Оборотні кошти у виробничих запасах.

4. Оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві.

ТЕСТ З. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?

1. Готова продукція на складі.

2. Готова продукція, грошові кошти й кошти в розрахунках.

3. Кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість.

4. Готова продукція, що відвантажена.

ТЕСТ 4. Принципи організації оборотних коштів - це...

1. Самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами.

2. Визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за окремими елементами й підрозділами.

3. Коригування розрахункових і чинних нормативів з урахуванням вимог господарювання, що постійно змінюються.

4. Наявність раціональної системи фінансування оборотних коштів.

5. Контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.

ТЕСТ 5. Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?

1. До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби.

2. До виробничої програми.

3. До бізнес-плану.

4. До обсягу реалізації продукції.

ТЕСТ 6. Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?

1. Оборотні виробничі фонди.

2. Виробничі запаси.

3. Фонди обігу.

4. Оборотні виробничі фонди й готову продукцію.

ТЕСТ 7. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?

1. Одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, розрахованих за виробничою собівартістю IV кв. планового року.

2. Собівартості одиниці продукції.

3. Норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів.

4. Обсягу реалізації продукції в плановому році.

ТЕСТ 8. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві?

1. Тривалість виробничого циклу.

2. Кількість продукції, що випускається.

3. Одноденні витрати в незавершеному виробництві за планом IV кв. за виробничою собівартістю.

4. Коефіцієнт зростання витрат,

ТЕСТ 9. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?

1. Норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції.

2. Одноденний випуск продукції в IV кв. планового року за виробничою собівартістю.

3. Середні залишки оборотних коштів на початок планового року.

4. Випуск товарної продукції в плановому році.

ТЕСТ 10. Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах економічним методом?

1. Середні залишки оборотних коштів на початок планового року.

2. Зміни в обсязі виробництва продукції.

3. Розмір "виробничого" нормативу на початок планового року.

4. Розмір "невиробничого" нормативу на початок планового року.

ТЕСТ 11. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них?

1. Сума статутного капіталу.

2. Кредиторська прострочена заборгованість.

3. Сума статутного капіталу, що зменшена на суму залишкової вартості основних фондів і збільшена на суму нерозподіленого прибутку.

4. Сума сталих пасивів.

ТЕСТ 12. Яким чином визначається стан оборотних коштів?

1. Наявністю оборотних коштів на певну дату.

2. Порівнянням фактичної наявності оборотних коштів з нормативом.

3. Порівнянням фактичної наявності оборотних коштів на певні дати.

4. Браком власних оборотних коштів.

5. Надлишком власних оборотних коштів.

ТЕСТ 13. Показники ефективності використання оборотних коштів - це...

1. Фондовіддача.

2. Коефіцієнт обертання.

3. Коефіцієнт ефективності.

4. Коефіцієнт завантаження.

ТЕСТ 14. Деяких наслідків веде прискорення обертання оборотних коштів?

1. До абсолютного їх вивільнення з обороту.

2. До відносного їх вивільнення з обороту.

3. До зростання іммобілізації оборотних коштів.

4. До збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.

ТЕСТ 15. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?

1. Матеріальні оборотні активи.

2. Цінні папери.

3. Товари відвантажені.

4. Дебіторська заборгованість.

5. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

ТЕСТ 16. Які напрямки розміщення оборотних коштівможна віднести до се-редньоліквідних активів?

1. Товари відвантажені.

2. Матеріальні оборотні кошти.

3. Дебіторська заборгованість.

4. Цінні папери.

5. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

ТЕСТ 17. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до низьколіквідних активів?

1. Дебіторська заборгованість.

2. Гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

3. Товари відвантажені.

4. Цінні папери.

5. Матеріальні оборотні засоби.

ТЕСТ 18. Які показники можна вважати найприйнятнішими для визначення впливу розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства?

1. Коефіцієнт автономії (забезпечення власними коштами).

2. Показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

3. Коефіцієнт покриття.

4. Рентабельність оборотних коштів.

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

6. Коефіцієнт платоспроможності.

7. Питома вага виробничих оборотних фондів у загальній вартості.

8. Рівень інфляції.

9. Коефіцієнт кредитоспроможності.

10. Брак власних оборотних коштів.

11. Надлишок власних оборотних коштів.
загрузка...