загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 7; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 7

Знайдіть правильну відповідь.

ТЕСТ І. Знайдіть правильне визначення кредитних відносин:

1) грошові відносини, що пов'язані з процесом розподілу та перерозподілу капіталу;

2) грошові відносини, що виникають у сфері виробництва продуктів для їхнього використання;

3) відносини, що пов'язані із заборгованістю одного з учасників економічної чи фінансової операції;

4) відносини, що пов'язані з необхідністю забезпечення безперервності зміни форм вартості валового національного продукту в процесі його руху.

ТЕСТ 2. Знайдіть правильне визначення економічної сутності кредиту:

1) кредит - це форма руху позичкового капіталу, що надається на умовах повернення;

2) кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитодав-цем і кредитоодержувачем;

3) кредит - це рух вартості у сфері товарного обміну;

4) кредит - це позичка в грошовій або товарній формах на умовах повернення.

ТЕСТ 3. Об'єктами кредитування можуть бути:

1) грошові кошти;

2) товарно-матеріальні цінності;

3) виконані роботи чи надані послуги;

4) банки;

5) держава;

6) підприємства та господарські товариства.

ТЕСТ 4. Хто встановлює відсоткову ставку за користування бюджетними позиками?

1) Національний банк України.

2) Уповноважений комерційний банк.

3) Кабінет міністрів України.

4) Верховна рада України.

5) Міністерство фінансів України.

ТЕСТ 5. На які цілі надається банківський кредит?

1) Фінансування оборотного капіталу.

2) Покриття збитків від господарської діяльності.

3) Викуп приватизованого підприємства.

4) На збільшення статутного фонду банку.

5) Для внесення платежів у бюджет.

ТЕСТ 6. До видів банківського кредиту належать:

1) овердрафт;

2) контокорентний кредит;

3) обліковий кредит;

4) акцептний кредит;

5) авальний кредит;

6) комерційний кредит;

7) лізинг;

8) державний кредит.

ТЕСТ 7. Об'єктом лізингу можуть бути:

1) машини та обладнання;

2) транспортні засоби;

3) засоби обчислювальної техніки;

4) виробничі будівлі та споруди;

5) земельні ділянки та інші природні об'єкти;

6) об'єкти оренди державного майна.

ТЕСТ 8. Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їхнього обліку й прове дення розрахунків позичальниками покладається на:

1) Національний банк України;

2) Міністерство фінансів України;

3) Державне казначейство України;

4) уповноважені комерційні банки України.

ТЕСТ 9. Приватизовані підприємства кредитуються:

1) Національним банком України;

2) уповноваженими комерційними банками України;

3) Фондом державного майна України.

ТЕСТ 10. Види кредиту, що оформлюються векселем:

1) державний;

2) комерційний;

3) банківський;

4) споживчий;

5) ломбардний.

ТЕСТ 11. Авальний кредит - це:

1) кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги;

2) офіційне повідомлення про виконання розрахункової послуги;

3) різновид споживчого кредиту, де гарантами виступають члени колективу на засадах кругової поруки;

4) кредит, який надається одним підприємством іншому.

ТЕСТ 12. Ломбардний кредит - це:

1) кредит, який надається фізичними особами одна одній;

2) кредит під заставу депонованих у банку цінних паперів;

3) кредит, який надається під заставу майна;

4) різновид споживчого кредиту.

ТЕСТ 13. Факторинг - це:

1) купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

2) діяльність комерційного банку за дорученням;

3) посередництво в одержанні клієнтом боргу;

4) здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування.

ТЕСТ 14. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між:

1) підприємствами;

2) комерційними банками й підприємствами;

3) державою та комерційними банками;

4) державою та підприємствами.

ТЕСТ 15. Консорціумний кредит - це:

1) кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;

2) кредит, що надається об'єднанням банків суб'єктам господарської діяльності;

3) кредит, що надається банком суб'єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об'єднання (консорціуму);

4) усі відповіді правильні.

ТЕСТ 16. Хто встановлює розміри відсоткових ставок за видачі кредиту комерційними банками?

1) Верховна Рада України.

2) Національний банк України.

3) Комерційні банки самостійно.

4) Позичальники, виходячи зі своїх інтересів.

ТЕСТ 17. Кредитна лінія - це:

1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

2) це згода, але не зобов'язання комерційного банку надати кредит позичальнику;

3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;

4) ліміти видачі кредитів.

ТЕСТ 18. Лізинговий кредит - це:

1) надання суб'єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги;

2) надання суб'єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності;

3) взаємна передача суб'єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу;

5) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 19. Погашення кредиту частинами, що зменшуються, називається:

1) достроковим погашенням;

2) одночасним погашенням;

3) погашенням із розстрочкою платежу;

4) регресивним погашенням.

ТЕСТ 20. Кредитні кошти ЄБРР спрямовані на:

1) придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання;

2) придбання імпортної продукції з метою дальшого її використання в процесі виробництва;

3) придбання цінних паперів діючих підприємств і нерухомості;

4) реконструкцію народногосподарського комплексу.

ТЕСТ 21. Що таке кредитоспроможність?

1) здатність позичальника в повному обсязі і в узгоджений строк розрахуватися за борговими зобов'язаннями;

2) здатність кредитора в повному обсязі в узгоджений строк надати кредит позичальнику;

3) здатність кредитора в повному обсязі погасити свої зобов'язання перед клієнтами;

4) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 22. З якого моменту повинні нараховуватися відсотки за користування кредитом?

1) з моменту підписання кредитної угоди;

2) з моменту надходження кредиту на рахунок позичальника;

3) з моменту погашення першої частини кредиту позичальника;

4) з моменту отримання доходу за рахунок кредиту.

ТЕСТ 23. На які цілі забороняється видача кредитів?

1) на покриття поточних витрат підприємств;

2) на покриття збитків від господарської діяльності;

3) на придбання об'єктів приватизації;

4) на придбання цінних паперів.

ТЕСТ 24. Непряме кредитування - це:

1) надання кредиту небанківським установам;

2) надання кредиту позичальникам через посередників;

3) надання кредиту кредиторам на вимогу позичальника в міру потреби в ньому;

4) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.
загрузка...