загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 8; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 8

Знайдіть правильну відповідь.

ТЕСТ 1. Основні засоби - це...

1. Частина матеріальних активів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва.

2. Матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом понад одного календарного року із дня введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання).

3. Матеріальні активи, які тривалий час перебувають у незмінній натурально-речовій формі.

4. Матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений продукт.

ТЕСТ 2. Відтворення основних засобів - це...

1. Процес безперервного поновлення основних виробничих засобів.

2. Заміна окремих зношених частин основних засобів.

3. Придбання нових основних засобів.

4. Заміна зношеного устаткування на нове.

ТЕСТ 3. Знос основних засобів - це...

1. Втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації.

2. Заміна зношених основних засобів через капітальне будівництво.

3. Матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт.

4. Заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання.

ТЕСТ 4. Амортизація - це...

1. Процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення.

2. Поступове зниження вартості основних засобів унаслідок їх зносу.

3. Поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену продукцію.

4. Поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати виробництва.

ТЕСТ 5. Прискорена амортизація - це...

1. Метод визначення амортизації основних засобів за нормами, що перевищують офіційно затверджені норми амортизаційних відрахувань.

2. Визначення амортизації за нормами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України.

3. Визначення амортизації за нормами, затвердженими законодавчими актами.

4. Визначення амортизації за звичайними нормами, збільшеними у 2 рази.

ТЕСТ 6. Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?

1. Множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів на норму амортизаційних відрахувань.

2. Множенням балансової вартості основних засобів на норму амортизаційних відрахувань.

3. Множенням балансової вартості основних засобів на початок звітного кварталу на норму амортизаційних відрахувань.

4. З допомогою застосування норм амортизації балансової вартості груп основних засобів на початок звітного періоду.

ТЕСТ 7. Як визначається балансова вартість груп основних засобів на початок звітного періоду?

1. Як балансова вартість груп основних засобів на початок періоду, що передував звітному, збільшена на суму уведених основних засобів та витрат, понесених на придбання і поліпшення основних засобів, і зменшена на суму виведених з експлуатації основних засобів відповідної групи та суму амортизаційних відрахувань, нарахованої в кварталі, що передував звітному кварталу.

2. Як середньохронологічна балансова вартість основних засобів за період, що передував звітному.

3. Як балансова вартість основних засобів у звітному кварталі з урахуванням уведення й вибуття основних засобів цього кварталу.

4. Як балансова вартість основних засобів на початок періоду, що передував звітному, з урахуванням уведення й вибуття основних засобів.

ТЕСТ 8. Капітальні вкладення - це...

1. Витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних засобів.

2. Витрати на придбання нових основних засобів і капітальний ремонт діючих основних засобів.

3. Витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв.

4. Витрати на розширене відтворення основних засобів.

ТЕСТ 9. Назвіть джерела фінансування капітальних вкладень.

1. Прибуток, амортизаційні відрахування, довгострокові кредити банку, іноземні інвестиції.

2. Власні фінансові ресурси, кошти державного та місцевого бюджетів, довгострокові кредити банку.

3. Власні фінансові ресурси; залучені фінансові ресурси; фінансові кошти від продажу цінних паперів, кошти державного та місцевого бюджетів; кошти іноземних інвесторів.

4. Статутний фонд підприємства, фонд нагромадження, фонд матеріального заохочення, інші спеціальні засоби.

ТЕСТ 10. Як визначається капітальний дохід?

1. Як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних засобів, визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю цієї групи основних засобів до такої індексації.

2. Як різниця між сукупною балансовою вартістю основних засобів на початок звітного року і залишковою вартістю таких основних засобів після нарахування амортизації.

3. Як різниця між балансовою вартістю основних засобів групи 2 і З на початок звітного року з урахуванням коефіцієнта індексації і балансовою вартістю цих груп основних засобів до індексації.

4. Як різниця між балансовою вартістю нематеріальних активів на початок звітного року з урахуванням коефіцієнта індексації і балансовою вартістю цих активів до індексації.

ТЕСТ 11. Як визначається сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів?

1. Як сума кредиторської заборгованості на початок року і планової потреби будови в оборотних коштах на кінець планового періоду.

2. Як сума наявних оборотних активів у капітальному будівництві і наявної кредиторської заборгованості на початок планового періоду.

3. Як скорочення потреби в оборотних активах на плановий період та приросту стійкої кредиторської заборгованості у плановому періоді.

4. Як сума планової потреби в оборотних активах будови на кінець планового періоду і перехідної кредиторської заборгованості на кінець планового періоду.

ТЕСТ 12. Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних відрахувань?

1. Сума нарахованого зносу, фондовіддача основних засобів, сума отриманого прибутку, рівень інфляції.

2. Сума виведених основних засобів у звітному періоді, рентабельність основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів.

3. Сума оборотних активів, сума уведених основних засобів у звітному періоді, вартість виробленої продукції за звітний період, коефіцієнт приросту основних засобів.

4. Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду, норма амортизаційних відрахувань, структура основних засобів, строки експлуатації основних засобів.

ТЕСТ ІЗ. За яких умов підприємства мають право застосовувати щорічну індексацію основних засобів?

1. Щорічна індексація основних засобів провадиться підприємствами всіх форм власності за умови, що минулорічний рівень інфляції становить понад 5%.

2. Щорічна індексація основних засобів провадиться підприємствами з дозволу Кабінету Міністрів України.

3. Щорічна індексація основних засобів провадиться підприємствами самостійно за умови, коли застосовується прискорена амортизація основних засобів.

4. Щорічна індексація основних засобів провадиться підприємствами всіх форм власності самостійно за умови, що минулорічний рівень інфляції становить понад 10%.

ТЕСТ 14. На що впливає прискорена амортизація основних засобів?

1. Сприяє збільшенню прибутку від реалізації продукції.

2. Призводить до збільшення суми податку на прибуток.

3. Скорочує тривалість експлуатації основних засобів.

4. Прискорює процес формування власних фінансових ресурсів.

5. Збільшує валові витрати та зменшує податок на прибуток.

ТЕСТ 15. Назвіть переваги оренди основних засобів у порівнянні з придбанням їх у власність.

1. Уможливлює збільшення балансової вартості основних засобів, прискорює відтворювальні процес основних засобів.

2. Зменшує потребу у власних фінансових ресурсах для придбання основних засобів.

3. Збільшує суму прибутку без придбання основних засобів у власність.

4. Скорочує тривалість експлуатації основних засобів.

5. Зменшує суму податку на прибуток.
загрузка...