загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 9; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 9

Знайдіть правильну відповідь (одну чи кілька)

ТЕСТ 1. Фінансовий стан підприємства характеризується...

1. Сукупністю виробничо-господарських факторів.

2. Системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів.

3. Системою показників, що відображають наявність і формування фінансових ресурсів.

4. Системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.

5. Формування та використання фінансових ресурсів.

ТЕСТ 2. Фінансовий стан підприємства залежить від...

1. Фінансової політики підприємства.

2. Випуску продукції.

3. Реалізації продукції.

4. Результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності підприємства.

5. Ефективності використання фінансових ресурсів.

ТЕСТ 3. Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства.

2. Аналіз бухгалтерської звітності.

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства.

4. Планування фінансової діяльності підприємства.

5. Дослідження фінансових ресурсів.

ТЕСТ 4. Фінансовий аналіз є складовою частиною...

1. Аналізу господарської діяльності підприємства.

2. Аналізу фінансової діяльності підприємства.

3. Аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

4. Аналізу виробничого обліку.

5. Аналізу бухгалтерської звітності.

ТЕСТ 5. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:

1. Орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна відкритість результатів аналізу.

2. Різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу та множинність об'єктів-користувачів.

3. Орієнтація на зовнішніх користувачів.

4. Здійснення аналізу зовнішніми аналітиками.

5. Зовнішній предмет дослідження.

ТЕСТ 6. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

1. Аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами.

2. Аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками.

3. Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової стійкості підприємства.

4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання майна та капіталу.

5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства.

ТЕСТ 7. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу є:

1. Аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та кредитоспроможності підприємства.

2. Оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів.

3. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства.

4. Аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами.

5. Аналіз питань, визначених внутрішніми аналітиками.

ТЕСТ 8. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства - це...

1. Аналіз відносних показників.

2. Факторний аналіз.

3. Аналіз платоспроможності.

4. Аналіз кредитоспроможності.

5. Порівняльний аналіз.

ТЕСТ 9. Предметом фінансового аналізу підприємства є...

1. Майно та капітал підприємства.

2. Основні та оборотні кошти підприємства.

3. Прибуток та цінні папери підприємства.

4. Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

5. Фінанси підприємства.

ТЕСТ 10. Методи фінансового аналізу - це...

1. Комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

2. Статистичні методи.

3. Математичні методи.

4. Формалізовані методи.

5. Неформалізовані методи.

ТЕСТ 11. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать:

1. Метод арифметичних різниць.

2. Балансовий метод.

3. Метод відносних чисел.

4. Метод побудови системи показників.

5. Метод побудови системи аналітичних таблиць.

ТЕСТ 12: До формалізованих методів фінансового аналізу належать:

1. Метод ланцюгових підстановок.

2. Метод відсоткових чисел.

3. Психологічні методи.

4. Морфологічні методи.

5. Метод експертних оцінок.

ТЕСТ 13. До моделей фінансового аналізу належать...

1. Кореляційна.

2. Дескриптивна.

3. Індексна.

4. Предикативна.

5. Нормативна.

ТЕСТ 14. Які показники відносять до групи показників ліквідності та платоспроможності?

1. Маневреність власних оборотних коштів.

2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу.

3. Частка виробничих запасів у активах.

4. Заборгованість кредиторам.

5. Коефіцієнт покриття запасів.

ТЕСТ 15. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

1. Позикові кошти/Власні кошти,

2. Власні кошти/Позикові кошти,

3. Позикові довгострокові кошти/Власні кошти,

4. Власні оборотні кошти/Залучені кошти,

5. ((Власні кошти) + (Довгострокові залучені кошти))/ Позикові кошти

ТЕСТ 16. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів?

1. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів.

2. Індекс ліквідності.

3. Показник заборгованості акціонерам.

ТЕСТ 17. До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?

1. Прибутковості.

2. Фінансової стійкості.

3. Ліквідності.

4. Майнового стану.

5. Ділової активності підприємства.

ТЕСТ 18. Які показники характеризують майновий стан підприємства?

1. Коефіцієнт зносу основних засобів.

2. Головний показник прибутковості.

3. Коефіцієнт покриття запасів.

4. Коефіцієнт критичної оцінки.

5. Сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства.

ТЕСТ 19. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

1. Позикові кошти/Власні кошти,

2. Продаж/Матеріальні запаси,

3. Власні оборотні кошти/Майно підприємства,

4. Поточні пасиви/Зобов'язання перед акціонерами

5. Запаси та витрати/Активи

ТЕСТ 20. Що таке фінансовий стан підприємства?

1. Система показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.

2. Система показників, що відображають ліквідність та платоспроможність підприємства.

3. Система показників, які характеризують фінансову стійкість підприємства.

ТЕСТ 21. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

1. Коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами.

2. Коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

3. Коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат.

Фінансова ситуація № 1

СП "Комп'ютер-Центр" - спільне українсько-американське підприємство, створене понад три роки тому. За цей час воно стало престижним підприємством зі штатом майже 200 працівників. Пріоритетний напрямок діяльності СП - забезпечення замовників сучасними інформаційними технологіями, найсучаснішою обчислювальною технікою та надійним, висококваліфікованим обслуговуванням.

СП "Комп'ютер-Центр" постачає на український ринок широкий асортимент персональних комп'ютерів та сучасне програмне забезпечення, пропонує майже 40 стандартних конфігурацій комп'ютерів 6-ти різних рядів.

Для забезпечення стабільності своєї роботи СП спрямувало значні кошти на розширення діяльності, зокрема на будівництво нового заводу з виробництва чипів, організацію реклами в метрополітені (проекти "Metro Vision"), організацію довірчих компаній для торгівлі програмним забезпеченням тощо. Однак через недостатньо продуману політику реалізації більшість цих проектів зазнала невдачі, хоча на них було витрачено значні кошти.

Проте завдяки успішній і продуманій регіональній політиці в роботі з філіями, а також успішній роботі київських салонів-магазинів обсяг продажу СП продовжував зростати. Виробничі потужності компанії вже не могли впоратися з наявним обсягом замовлень.

Керівництво СП прийняло рішення про будівництво заводу. На будівництво цього заводу були витрачені великі кошти (практично всі оборотні кошти СП). Унаслідок цього СП не змогло своєчасно виконати значну частину контрактів, оскільки не спромоглося своєчасно закупити комплектуючі.

Штат працівників СП був надміру роздутим, багато обов'язків дублювалося. Усе це вимагало постійних істотних грошових витрат.

Зараз СП "Комп'ютер-Центр" намагається розробити нові види послуг з метою збільшення обсягу продажу та залучення нових замовників. Особлива увага приділяється допродажному обслуговуванню.

Проблеми і труднощі СП характерні для багатьох підприємств на українському ринку товарів.

Завдання

1. Проаналізуйте слабкі та сильні сторони фінансової стратегії СП.

2. Розробіть власний варіант фінансової стратегії СП.

3. Сформулюйте програмні завдання для поліпшення фінансового стану СП та пропозиції щодо їх разв'язання.

4. Розробіть власний план фінансового оздоровлення СП на поточний та перспективний періоди.

5. Розробіть стратегію та тактику соціологічного дослідження фінансового стану СП і форму анкети для опитування.

6. Які, на вашу думку, труднощі можуть виникнути в практичній реалізації опрацьованих пропозицій.

Фінансова ситуація № 2

Комерційний банк "Резидент" було створено 1994 року на базі інноваційного будівельного банку з метою надання йому більшої свободи дій.

За 4 роки роботи активи банку збільшились більше ніж у 340 разів. Банк орієнтується на постійне розширення асортименту послуг та території, яку він обслуговує, використовуючи на такі цілі левову частину прибутку.

За роки своєї роботи банк відкрив 46 філій у більшості областей України.

Крім основної сфери послуг, зазначених у генеральній ліцензії, статуті, а також у законі України про банки, комерційний банк "Резидент" постійно пропонував нові види послуг. Так, у 1997 р. було відкрито сховища, обладнані індивідуаьними сейфами й депозитними вічками. Наприкінці 1998 р. банк увійшов до системи міжнародних розрахунків СВІФ і мав понад 20 банків-кореспондентів.

Крім того, банк мав найширшу сферу пропозицій щодо кредитування з-поміж багатьох українських банків, був гарантом у різних великих фінансових операціях. На початку роботи банком було створено багато СП та МП. Однак, деякі філії банку стали збитковими ще з моменту свого створення за браком коштів та через незадовільну якість банківських послуг.

Унаслідок послаблення контролю за діяльністю філій, браком новацій у політиці банку його фінансова ситуація щодалі погіршувалась. Після чергового підвищення НБУ процентної ставки за між-банківськими кредитами та видачі кількох великих кредитів філіям банку, він став неплатоспроможним.

Завдання

1. Проаналізувати фінансову діяльність банку, якщо відомі такі дані а удиторської перевірки банку "Резидент" (структура пасивів на 1.01.99р, %): 24,3% - розрахунки й поточні рахунки клієнтів;

22,0% - узято кредитів:

21,5% - депозити;

16,3% - власні кошти;

8,8% - розрахунки й поточні рахунки у валюті клієнтів;

8,0% - інші пасиви, у т. ч. вклади громадян.

Баланс

2. Назвати фінансові проблеми, що постали перед банком, та недоліки в його роботі.

3. Показати на цифрових даних помилковість фінансової політики банку.

4. Опрацювати варіанти фінансової стратегії банку.

5. З'ясувати, яка інформація необхідна додатково до перелічених даних керівництву банка для досягнення поставлених стратегічних завдань.

6. Обґрунтувати, які види фінансової діяльності, на Ваш погляд, банку треба змінити або додатково здійснити, щоб виконати поставлені завдання.

7. Запропонувати альтернативні шляхи розв'язання фінансових проблем банку та опрацювати пошукові питання до запропонованих заходів.

Фінансова ситуація № З

Завдання

Використовуючи дані таблиці "Формування прибутку від реалізації на підприємстві "Укрметал" за 1998-1999 p.p.", проаналізувати динаміку зміни виручки від реалізації та її складових частин, оцінити рентабельність реалізованої продукції і виявити головні фактори, що вплинули на формування прибутку на підприємстві. Зробити відповідні висновки й запропонувати способи поліпшення ситуації, що склалася.

Формування прибутку від реалізації продукції

Додаткова інформація про підприємство:

1) галузь діяльності - постачання;

2) у 1999р. проти 1998р. середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла на 16,7%.
загрузка...