загрузка...
 
Список літератури
Повернутись до змісту

Список літератури

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-Дружинець М. Л. Сучасна українська мова: Навч. посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

Горпинич В.А.  Русско-украинский  орфоэпический  словарь / Под  ред. В.М. Русановского. – К.: Освіта, 1992. – 259 с.

Жовтобрюх М.А. Основи і принципи української літературної вимови //Українська мова і література в школі.  –  1976. –  № 6. –  С. 63 - 75.

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.  –  К.: Вища шк., 1972. – 402 с.

Залеський А.М. Як треба вимовляти шиплячі звуки? // Рідне слово. – К.: Наук. думка, 1974. –  С. 38 -  45.

Єлісовенко Ю.П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст. - 2001. - Вип. 2. - С. 168-175. 

Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996. – 232 с.

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

Кващук А.Г. Уподібнення і розподібнення приголосних  // Українська мова і література в школі.  – 1968. –  № 9. –  С. 18- 26.

Орфоепічний словник / Укл. Погрібний М.І.  –  К.: Рад. школа, 1983. –  629 с.

Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М.М.Пещак та ін. – К.: Довіра, 2001.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 239 с.

Погрібний М.І.  Орфоепічний  словник. – К.: Радянська  школа, 1986.   – 118 с.

Сербенська О.А. Культура усного мовлення. практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 216 с.

Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / За заг. ред. І.К. Білодіда.  –  К.: Наук. думка, 1969. –  436 с.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – 414 с.

Сучасна  українська  літературна  мова  / А.П. Грищенко,      Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, І.М. Удзиган;  За  ред.  А.П. Грищенка. – К.: Вища  школа, 1997. – 493 с.

Тоцька Н.І. Дидактичний матеріал з фонетики: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1991. – 144 с.

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія.  –  К.: Вища школа, 1981. – 183 с.

Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник.  –  К.: Наук. думка, 1973. – 724 с.

Українська мова: Практикум: Навчальний посібник /  О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Л.Ю. Шевченко. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.загрузка...