загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

Павленко І.В.

МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

в задачах коливань механічних систем

Рекомендовано вченою радою

Сумського державного університету як навчальний посібник

Суми Вид-во СумДУ 2007

УДК 519.3+534.1

П 12

ББК 30.19.21+30.15.27

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. В.І. Симоновський;

канд. техн. наук, проф. І.Б. Карінцев

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №  від 12.01.2007р.) Павленко І.В.

П 12  Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем: Навчальний посібник.– Суми: Вид-во СумДУ, 2007.–180с.

ISBN 966-657-087-4

Посібник розрахований на студентів спеціальності «Динаміка і міцність», а також для студентів інженерних спеціальностей, що факультативно вивчають метод скінченних елементів.

Викладені основи методу скінченних елементів при розв’язанні задач коливань лінійних пружних систем. Наведені приклади розрахунків власних частот коливань та побудови частотних характеристик.

ББК 30.

ISBN 966-657-087-4© І.В. Павленко, 2007

© Вид-во СумДУ, 2007

 

Навчальне видання

Павленко Іван Володимирович

Метод скінченних елементів в задачах коливань механічних систем

Навчальний посібник

Редактор Н.В.Лисогуб

Комп’ютерне верстання І.В.Павленка

Підп. до друку

Формат 60?84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк.            Обл.-вид. арк.

Тираж 350 пр. Вид. №

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.загрузка...