загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

Навчальне видання

Пчелінцев Віктор Олександрович,

Дегула Андрій Іванович

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КОНСТРУКЦІЙНА МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

Навчальний посібник

Художнє оформлення  обкладинки А. І.  Дегули

Редактор  Н. А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання А. С. Кравченка, В. Д. Вінницької

Формат 60х84/16. Ум. друк .арк. 14,42. Обл.-вид. 12,67. Тираж 300 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

В. О. Пчелінцев, А. І. Дегула

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КОНСТРУКЦІЙНА МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Суми Сумський державний університет 2012

УДК 548/549(075.8)

ББК 30.3я73

П 92 

Рецензенти:

О. Б. Гірін – доктор технічних наук, професор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпропетровськ);

В. Б. Тарельник – доктор технічних наук, професор Сумського національного аграрного університету;

О. Д. Погребняк – доктор фізико-математичних наук, професор Сумського інституту модифікації поверхні

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Прикладне  матеріалознавство» (лист № 1/11-17554  від 12.11.2012)

П 92    

Пчелінцев В. О.

 Механічні властивості та конструкційна міцність  матеріалів : навч. посіб. / В. О. Пчелінцев, А. І. Дегула. – Суми :  Cумський державний університет, 2012. – 247 с.

 ISBN 978-966-657-449-0

У посібнику коротко розглянуті особливості будови поверхневих шарів, що формуються при різних технологічних процесах, і вплив поверхні на міцність матеріалу. Наведені класифікація механічних випробувань та особливості визначення характеристик міцності матеріалів під час розтягнень, ударного впливу і втомних досліджень при кімнатній та підвищеній температурах. Особливу увагу приділено вивченню питань конструкційної міцності та руйнування металів. Розглянуті питання підвищення експлуатаційних властивостей матеріалу деталей машин за рахунок використання прогресивних технологій термічної обробки і вибору матеріалів.

Посібник  може  бути  корисним  для  студентів-матеріалознавців ІІІ – IV рівнів акредитації під час вивчення дисципліни «Механічні властивості та конструкційна міцність» та виконання комплексних, випускних кваліфікаційних і самостійних робіт з дисциплін навчального плану спеціальності 8.090101 «Прикладне матеріалознавство».

 УДК 548/549(075.8)

ББК 30.3я73

ISBN  978-966-657-449-0

© Пчелiнцев В. О., Дегула А. І., 2012

© Сумський державний університет, 2012

 загрузка...