загрузка...
 
7 Задачі до розділу 6
Повернутись до змісту

7 Задачі до розділу 6

Задача 1 Знайти параметр гратки NaCl, густина якого ?=2,17·103 кг/м3 і молярна маса ?=58,45·10-3 кг/моль.

Відповідь: а=5,64 ?.

Задача 2 Обчислити молярну масу алюмінію (ГЦК решітка), параметр гратки якого а=4,0 4?.

Відповідь: ?=27·10-3 кг/моль.

Задача 3 a- залізо має ОЦК (аa=2,86 ?), а g- залізо ГЦК гратку (аg=3,56 ?). Як зміниться густина заліза при його переході з a- в g- фазу?

Відповідь: ?V/V» 4%.

Задача 4 Розрахувати коефіцієнти упаковки (компактності) ПК, ОЦК та ГЦК ґраток.

Відповідь: 0,52; 0,68; 0,74.

Задача 5 Знаючи постійну кубічної ґратки а, обчислити d100 і d110 для ПК, ОЦК та ГЦК кристалів.

Відповідь: а, .

Задача 6 Скільки площин типу {111} має кубічна ґратках? Показати їх на рисунку.

Відповідь: 8 площин.

Задача 7 Обчислити довжину хвилі рентгенівських променів, які відбиваються в другому порядку від системи, площин (100) кристала NaCl під кутом ковзання 2?=17?22?.

Відповідь: l»0,84 ?.

Задача 8 Для пучка рентгенівських променів з довжиною хвилі l=1,537 ?, який падає на кристал алюмінію, спостерігається бреггівське відбиття першого порядку від площини (111) під кутом ковзання 19?20?. Розрахувати за цими експериментальними даними число Авогадро NA, якщо густина алюмінію 2,7·103 кг/м3, а молярна маса дорівнює 2,7·103 кг/моль.

Відповідь: моль-1, де n –число атомів на комірку.

Задача 9 Записати міллерівські індекси h, k, l площин, відбивання від яких дає три перші лінії рентгенограм для ОЦК та ГЦК ґраток.

Задача 10 Обчислити кути дифракції 2? для перших двох ліній дебаєграми, знятої на зразку алюмінію (а=4,04 ?) і ванадію (а=3,03 ?), якщо довжина хвилі l=1,54 ?.

Задача 11 Пучок електронів з кінетичною енергією 25кВ, проходячи через тонку полікристалічну плівку ГЦК кристала, утворює на екрані на відстані L=200мм систему дифракційних кілець. Діаметр першого кільця D=13мм. Обчислити приблизно постійну гратки.

Відповідь: а?4,1 ?.

Задача 12 В електронограмі дебаївського типу від кристала з кубічною граткою відношення діаметрів перших двох дифракційних кілець дорівнює 0,855. Визначити тип гратки кристала.

Відповідь: ГЦК.загрузка...