загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Проценко О.Б.

Web-програмування та web-дизайн Технологія XML

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник

Суми Видавництво СумДУ 2009

Проценко О.Б.

Web-програмування 
та web-дизайн

Технологія XML

Навчальне видання

Проценко Олена Борисівна

Web-програмування та web-дизайн Технологія XML

Навчальний посібник

Дизайн обкладинкиО.Б. Проценко

Редактор  Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстанняО.Б. Проценко

Підп. до друку 6.04.2009.

Формат 60?84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.7,44.  Обл.-вид. арк.5,58.

Тираж 50 пр. Вид. №

Зам. №    .

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

4007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

4007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

УДК 004.43 (075.8)

П 84

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету (протокол №     від                р.)

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. А.С. Довбиш,

канд ф.-м.наук, доц. С.П. Шаповалов

(Сумський державний університет);

Проценко О.Б.

П84

Web-програмування та web-дизайн. Технологія XML: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 127 с.

 

 

Посібник містить теоретичні та практичні відомості про синтаксис, основні конструкції та застосування мови XML.

Посібник може бути корисним як для студентів, аспірантів і викладачів, так і для широкого кола фахівців, що займаються проблемами програмування для Інтернету.

УДК 004.43 (075.8)

? О.Б.Проценко, 2009

? Вид-во СумДУ, 2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ дозволяю на підставі „Єдиних правил”,п.2.6.14. Заступник першого проректора начальник організаційно-методичного управління В.Б.Юскаєв

Web-програмування та web-дизайн Технологія XML

Навчальний посібник Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

УкладачО.Б. Проценко

Відповідальний за випускА.С. Довбиш

Декан факультету ЕлІТС.І. Проценко

Суми Видавництво СумДУ 2009загрузка...