загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»

для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 «Маркетинг»

усіх форм навчання

Суми Вид-во СумДУ 2007

Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О.М. Суміна, О.В. Черняков. — Суми: Вид-во СумДУ, 2007. — 90 с.

Кафедра маркетингу

Навчальне видання КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ з курсу «Прогнозування техніко-економіческого рівня машин» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальности 6.050100 «Маркетинг» усіх форм навчання

Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетингу, доктор екон. наук, проф. С.М. Ілляшенко

Редактор   М.Я. Сагун

Комп’ютерне  верстання  О.В.Чернякова

Підп. до друку   , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New RomanCyrДрук офс

Ум. друк. арк  Обл.-вид.

Тираж 100 прим.  Собіватість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.загрузка...