загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Вступ

Економічна ситуація в Україні припускає реалізацію комплексу програм зпідвищення наукоємності продукції, що випускається, та інноваційної активності. Підприємства здійснюють розроблення нової продукції, модернізацію виробництва, упровадження високих технологій. В умовах посилення конкуренції прогнозування розвитку систем машин та їх економічне обґрунтування здобувають особливо важливого значення. Стратегія розвитку економіки висуває нові вимоги до фахівців у сфері маркетингу, комерційної справи, проектування продукції, її виготовлення й експлуатації, а також інформаційного обслуговування технічних і технологічних систем машин.

Машина — технічний пристрій, робота якого базується на використанні механізмів і механічного руху. Наукову базу створення «класичних» машин складає теорія машин і механізмів. Поняття машини нині уживається і для позначення складних технічних пристроїв, функціонування яких грунтується не тільки на механічних процесах, наприклад комп’ютерів. Такі машини іноді називають «некласичними». Як засоби праці машини призначені для підвищення її продуктивності. З їх допомогою люди здійснюють доцільне перетворення предметів праці (матеріалів, енергії, інформації), переміщують їх у просторі. Виділяють такі види машин: енергетичні (електродвигуни і генератори, турбіни, двигуни внутрішнього згорання і т. п.); технологічні (верстати, преси і т. п.); транспортні (автомобілі, підйомні крани, транспортери та ін.); інформаційні (арифмометри, механічні інтегратори і т. п.). Сучасна техніка стала комплексною, її конкретні зразки вміщують перералічені види машин в різних поєднаннях. Розвиток машин займає важливе місце в технічному прогресі, а механізація виробництва складає цілий етап його історії. Механізацію виробництва основоположники характеризували як промислову революцію, як переворот в розвитку продуктивних сил, який привів до становлення і зміцнення капіталізму. На даний час в історії техніки почався новий етап — етап автоматизації. Проте і механізація далеко не вичерпала своїх можливостей, вона продовжує відігравати важливу роль в розвитку технічної бази сучасного виробництва, підвищенні його ефективності. Більш того, фундаментальні досягнення в електроніці, обчислювальній техніці, механіці, фізиці і т.п. забезпечили істотний прогрес машинобудування, привели до появи принципово нових машин для автоматизованого виробництва, наприклад роботів, маніпуляторів, роторних ліній й т.п. Комплексна механізація виробництва спрямована на ліквідацію важкої фізичної праці, сприяє зростанню кваліфікації працівників, підвищенню культури виробництва.

Машинобудування є однією з ключових галузей економіки України. У процесі прискорення соціально-економічного розвитку країни цій галузі відводиться значна роль, тому підприємства машинобудування і машинобудівна галузь в цілому вимагають докорінної реконструкції і переходу до випереджального розвитку, значного підвищення техніко-економічного рівня систем машин, що ними випускаються.загрузка...