загрузка...
 
Анотація
Повернутись до змісту

Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Опанасюк В.В.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО РЕЛІГІЮ І ЦЕРКВУ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Суми Вид-во СумДУ 2008

ББК  67.9 (4 Укр) 304

О-60

УДК 348 (477) (075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-102 від 15.01.2008 р.)

Рецензенти:

доктор філософських наук, професор І.П. Мозговий

(Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка);

кандидат філософських наук, доцент А.О. Васюріна (Українська академія банківської справи Національного банку України);

кандидат педагогічних наук О.О. Туляков

(Сумський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом)

 

Опанасюк В.В.

О-60

 

Законодавство   України    про     релігію    і   церкву:   Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с.

 

ISBN 978-966-657-169-7

У посібнику висвітлено проблеми становлення та розвитку законодавства про релігію та церкву в історичному, філософському, політико-правовому аспектах. Звернено увагу на міжнародний, регіональний та внутрішньодержавний контексти юридичного закріплення та правового регулювання свободи думки, совісті й релігії.  

Для викладачів та студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

ББК  67.9 (4 Укр) 304

ISBN 978-966-657-169-7

 

? В.В.Опанасюк, 2008

 

? Вид-во СумДУ, 2008

 

Навчальне видання

Опанасюк Валентина Володимирівна

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО РЕЛІГІЮ І ЦЕРКВУ

Навчальний посібник

Дизайн обкладинки Д.М. Чаленко

Редактор Н.О. Кравченко

Комп’ютерне верстання В.В. Опанасюк

Підг. до друку 13.09.2007.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.  6,28.    Обл.-вид. арк. 4,80.

Тираж 300 пр. Вид. №

Зам. №

Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої діяльності до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.загрузка...