загрузка...
 
2  Монографії, статті, навчальна література
Повернутись до змісту

2  Монографії, статті, навчальна література

Іванченко Н. Церковні рейдери проти музеїв // Музеї України //

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник:

У 2 т. / За ред. В.Б.Авер’янова. – К., 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 584 с.

Бабій М. Безальтернативність багатоконфесійності: Проблеми свободи релігії у контексті релігійного багатоманіття в Україні  // Людина і світ. – 2004. – № 5.

Білоус О.М. Державно-церковні відносини як об’єкт політологічного аналізу: Дис. …канд. політ. наук: 23.00.02. / ІПіЕНД НАН України. – К., 2004.

Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990.

Григонис Э.П., Григонис В.П. Конституционное право России: Курс лекций. – СПб., 2002.

Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків: чи є можливість від нього відмовитися? // Юридичний журнал. – 2004. – № 3.

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2006.

Держава та церква: стан розвитку взаємовідносин в Україні та на Сумщині // Сумська політика 2007. Рік після виборів. – Суми, 2007. – С. 189-199.

Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб. – Чернівці, 2005.

Друзенко Г. Статус юридичної особи для церкви: мрія чи реальність? // Юридичний журнал. – 2003. – № 10.

Карпачова Н.I. Стан дотримання та захисту прав i свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2000.

Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов. – М., 2002.

Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей (1819) // Полис. – 1993. – №2.

Котюк В.О. Основи держави і права: Навч. посіб. – 3-є вид., доп. і перероб. – К., 2001.

Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т. 3. – С. 137-405.

Локк Дж. Послание о веротерпимости // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – М., 1988. – Т. 3. – С. 91-135.

Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2005.

Лупарев Г.П. Свобода совести: «священная корова» или конституционно-правовой анахронизм? // Религия и право. – 2002. – №2.

Милль Дж. О свободе: Пер. с англ. // Наука и жизнь. – 1993. – № 11, №12.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факультетов. – М., 1999.

Нечаев А.Б. Религия и нравственность в секулярном мире: Материалы научной конференции, 28-30 ноября 2001 г. – СПб., 2001. – С. 63-68.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред.  Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 2004.

Правознавство: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Гончаренка. – К., 2002.

Рабінович П.М.  Основи  загальної  теорії  права  та  держави:  Навч.

посіб. – 5-е вид., зі змінами. – К., 2001.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. – К., 2001.

Рибачук М., Білоус О. Проблема реституції церковного майна// Політичний менеджмент. – 2003. – № 3.

Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 2.загрузка...