загрузка...
 
9 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Повернутись до змісту

9 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ефективність є оціночною категорією. Вона завжди визначається відношенням цінності результату до цінності витрат.  План технічного і економічного розвитку є комплексним і розробляється за такими напрямами:

 - освоєння нової та поліпшення якості існуючої продукції;

 - впровадження прогресивної технології, механізації і автоматизації виробництва;

 - удосконалення управління, планування і організації виробництва;

 - науково-дослідні і конструкторські роботи;

 - охорона природи і раціональне використання природних ресурсів.

Головним завданням освоєння нової та підвищення якості існуючої продукції є забезпечення високого технічного рівня продукції та її конкурентоспроможності шляхом впровадження сучасних техніки і технології на усіх етапах її створення та виробництва. Заходи щодо підвищення якості продукції мають ту властивість, що ефект від їх впровадження реалізується у першу чергу у споживачів, що сприяє підвищенню їх довіри до фірми та збільшенню попиту. Частину ефекту від підвищення якості продукції товаровиробник може отримати за рахунок цінового чинника.

Суттєво впливають на ефективність виробництва заходи, які передбачають впровадження нової техніки, технологій, механізації та автоматизації виробництва, удосконалення системи менеджменту, маркетингу та організації виробництва. Вони сприяють підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, її енергоємності, розширенню ринку підприємства та збільшенню прибутковості бізнесу.

Актуальним завданням сучасного розвитку підприємництва є розроблення проектів щодо охорони природи та раціонального використання її ресурсів. Тому усі проекти технічного і технологічного розвитку повинні проходити екологічну експертизу та передбачати мінімально шкідливий вплив на довкілля.

Комплексний план, що охоплює усі технічні та організаційні заходи, дозволяє реалізувати стратегію розвитку підприємства, зміцнити його фінансовий стан та конкурентоспроможність, розширити ринок та створити нові ринки і попит. Шляхом уточнення та перегляду норм і нормативів витрат виробничих ресурсів у плані обґрунтовуються якісні показники діяльності підприємства - продуктивність праці, прибуток та рентабельність виробництва.

Практично кожен підприємець має обмежені власні і кредитні кошти. Якщо він бере позики, то повинен використовувати їх ефективно. Із кількох проектів підприємець повинен вибрати такий, який принесе найбільший прибуток і матиме позитивний вплив на фінансовий стан підприємства. Це, по суті, і є основа доцільності капіталовкладень.

Існують такі види інвестицій: на придбання нового облад­нання для розширення виробництва; на заміну морально та фізично зношеного обладнання; обов'язкові проекти (охорона праці, природи); інші витрати (купівля землі, патентів, ліцензій, адміністративних будівель, інших підприємств).

Початкові капітальні витрати - це витрати початкового інвестування проекту. Для визначення прогнозованого прибутку від інвестицій підприємець повинен знати: купівельну ціну об­ладнання, додаткові витрати, які виникають при цьому, дохід від продажу демонтованого обладнання, суму податку, який потрібно сплатити із суми за продаж старого обладнання, пільги, які отримає підприємство при купівлі нового обладнання. Отримавши відповідь на ці питання, розраховують капітальні витрати.

Капітальні витрати на створення нового підприємства складаються із таких елементів:

,                  (1)

де  - нові капітальні витрати на створення підприємства, тис. грн.;

 - витрати на купівлю земельної ділянки, тис. грн.;

 - витрати на купівлю нового обладнання, тис. грн.;

 - витрати на монтаж обладнання (15-20% від ціни об­ ладнання), тис. грн.;

 - витрати на сплату відсотків за кредит і суми кредиту, тис. грн.;

 - складські витрати (3-5% від вартості обладнання), тис. грн.;

 - транспортні витрати (5-7% від вартості обладнан­ня), тис. грн.;

 - витрати на підготовку проектних документів, їх зат­вердження, на утримання тимчасової дирекції підприє­мства, грн.;

 - компенсаційні пільги на встановлення прогресивного обладнання, грн.

,    (2)

де: - додаткові капітальні витрати на модернізацію (реконструкцію) підприємства, тис. грн;

- витрати на монтаж нового обладнання (15-20% від вартості обладнання), тис. грн;

- складські витрати на зберігання обладнання (3-5%), тис. грн;

- транспортні витрати (5-7%), тис. грн;

- витрати на демонтаж вибуваючого обладнання (50% від витрат на монтаж за початковою вартістю), тис. грн;

- витрати на будівельні роботи, тис. грн;

- ліквідна вартість вибуваючого обладнання, тис. грн.

,                              (3)

де: - початкова вартість вибуваючого обладнання, тис. грн.;

-  термін експлуатації вибуваючого обладнання, років;

-  середньорічна норма амортизації вибуваючого об­ладнання, %.

Заходи, які пропонуються до впровадження, потребують інвестицій на їх реалізацію та обґрунтування їх доцільності і ефективності.

Особливість розрахунків ефективності організаційних та технічних заходів полягає у тому, що ефект розраховується на плановий обсяг продукції, і за базу порівняння берутся показники діяльності підприємства до впровадження заходів, а при будівництві - показники аналогічного підприємства галузі. Доцільність інвестування у проект може здійснюватися з урахуванням та без урахування ризику.

Доцільність інвестування проекту без ризику обґрунтовують такими методами: середня ставка доходу - це порівняння чистих доходів з початковою вартістю проектів. Для цього сума чистих доходів за певний термін ділиться на суму середніх інвестицій.

Термін окупності - це кількість років, за які відшкодовуються початкові інвестиції. Для визначення терміну окупності використовують грошовий потік (прибуток + амортизація). Ці методи застосовуються у випадку незначних капітальних вкладень, коли їх втрата не призводить до тяжких фінансових наслідків.

З урахуванням ризику розраховуються такі показники.

Чиста теперішня вартість - це теперішня вартість грошового потоку, зменшена на суму початкових інвестицій. Проект приймається при ЧТВ > 0, якщо ж ЧТВ < 0, він відхиляється. Для визначення теперішньої вартості грошового потоку його коригують на рівень інфляції та ставку дисконту.

Внутрішня ставка доходу - це ставка дисконту, при ій теперішня вартість грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям:

.                                                         (4)

Індекс прибутковості - це метод, що передбачає порівняння теперішньої вартості майбутніх грошових потоків з початковими інвестиціями:

.                                                             (5)

У кожному окремому випадку підприємець визначає, який метод застосовувати. Інвестування у проекти пов'язано з кредитними та ціновими ризиками.

Ризик - це термін для визначення непевності і нестабільності. Інвестиції безпечні, якщо доходи від них стабільні і надійні. Методом, який  найбільшою мірою враховує ризики інвестування, є метод еквівалента певності.

Ідея методу еквівалента певності полягає у розподілі сподіваних грошових потоків на безпечну і ризиковану частини.

Для цього розрахункові грошові потоки переводяться у безпечні за допомогою коефіцієнта ймовірності, а потім дисконтуються за безпечною ставкою, як правило, за ставкою державного банку.

Наступним методом є модель оцінки капітальних активів МОКА, яка передбачає розподіл ризику на дві частини: диверсифікований ризик і недиверсифікований. Цей метод дозволяє визначити зв'язок між доходами окремих власників цінних паперів та загальними доходами ринку цінних паперів.

Ризиковість різних цінних паперів можна визначити про­стим порівнянням їх дохідності із загальною дохідністю (індек­сом) ринку. Для визначення залежності доходу на акції від доходів ринку використовують коефіцієнт(бета). Він характеризує кут між доходами ринку і доходами окремих акцій. Ця залежність може бути виражена рівнянням:

,                                                  (6)

де a - постійна величина;

 - коефіцієнт;

 - величина помилки;

- доходність ринку;

- доходність акцій.

Коефіцієнтє базовим при аналізі ризикованості різних акцій. При ризик недиверсифікований, як і увесь ринок цінних паперів. Якщо для акцій,то вони мають мінливість, меншу, ніж ринок у цілому, тому вони менш ризикові, якщо ж, наприклад, ,то акції ризиковані.

Інфляція - це процес загального обезцінення грошей, при якому реальна вартість сподіваних грошових потоків зменшується. Якщо це не враховувати, то ЧТВ і ВСД будуть штучно завищені. Тому при розрахунку доцільності інвестицій грошові потоки слід коригувати на прогнозовані темпи інфляції.

Послідовність розрахунків економічної ефективності організаційно - технічних і економічних заходів така:

Розрахунок капітальних вкладень для кількох варіантів проекту.

Вибір оптимального варіанта проекту із кількох, які розглядаються методом зведених витрат:

,                                                           (7)

де: - зведені витрати на одиницю продукції n-го варіанта;

- собівартість продукції відповідного варіанта;

- капіталоємність одиниці продукції n-го варіанта;

 нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень()

Для подальшого аналізу береться варіант, який має найменші зведені витрати та один резервний.

Додатковий прибуток, який отримає підприємство за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції:

                                          (8)

де:  - додатковий прибуток підприємства, тис. грн;

 - обсяг реалізації продукції за проектом, т;

 - обсяг реалізації продукції за фактичними даними підприємства, т;

 - базова ціна реалізації одиниці продукції, грн;

 - базова собівартість одиниці продукції, грн.

Додатковий прибуток за рахунок зниження собівартості продукції:

 ,                                                (9)

де - прибуток від зниження собівартості продукції,

тис. грн.;

- базова (фактична) собівартість одиниці продукції підприємства, грн.;

- собівартість продукції за проектом, грн;

 - обсяг реалізації продукції за проектом, т.

Загальний додатковий прибуток від реалізації заходів плану

          .                                              (10)

Чистий прибуток від реалізації заходів плану

           ,                                              (11)

де Под - сума податку на прибуток, грн.

Розрахунок чистого додаткового грошового потоку

,                                                (12)

де - додатковий чистий грошовий потік, тис. грн;

 -           додатковий чистий прибуток, тис. грн;

 - додаткова річна амортизація, яка розраховується від суми капітальних вкладень, тис. грн.

Розрахунок теперішньої вартості чистого додаткового грошового потоку за термін 5 років:

,                               (13)

де -   теперішня вартість чистого додаткового грошового потоку, тис. грн;

 - коефіцієнти ймовірності (визначають розробники проекту шляхом складання прогнозу змін макро - та мікросередовища підприємства на наступні 5 років);

 - коефіцієнт дисконту (розраховується за обліковою ставкою НБУ).

Розрахунок чистої теперішньої вартості додаткового грошового потоку

,                                    (14)

де ЧТВ - чиста теперішня вартість додаткового грошового потоку, тис. грн.;

 - сума теперішньої вартості додаткового грошо­вого потоку за розрахунковий період (5 років), тис. грн;

 - додаткові капітальні витрати, тис. грн.

Розрахунок індексу окупності (рентабельності) проекту

,                                                   (15)

де - індекс окупності (рентабельності) проекту.загрузка...