загрузка...
 
11  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Повернутись до змісту

11  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БІЗНЕС-КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Об’єктом дослідження є  певні сфери регулювання бізнес-клімату в Україні. Суб’єктами дослідження - респондентами - є представники малого та середнього бізнесу в різних регіонах України. Метод дослідження - опитування представників малих і середніх підприємств за їх місцезнаходженням методом індивідуальних комп’ютерних інтерв’ю.

При визначенні стану бізнес-клімату в Україні пропонується охопити такі індикатори  регулювання підприємницької діяльності:

оцінка  реєстраційних процедур (до складу рейтингу входять оцінка простоти і зрозумілості реєстраційних процедур; оцінка роботи «єдиних реєстраційних офісів»; кількість процедур, документів і  днів, необхідних для реєстрації; витрати на здійснення реєстрації; оцінка розміру статутного капіталу);   

оцінка системи перевірок (до складу рейтингу входять оцінка ефективності Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; частота  перевірок та їх тривалість; витрати, понесені у зв’язку  з перевірками; втрати робочого часу у зв’язку з проведенням перевірок; органи контролю, які найчастіше перевіряють, та дотримання ними норм законодавства під час перевірок; ефективність перевірок;

оцінка дозвільної системи (ефективність і прозорість дозвільної системи, ефективність роботи дозвільних центрів; кількість дозвільних документів, які необхідно отримати для започаткування діяльності та кількість інших документів, які необхідно надати для отримання того чи іншого дозвільного документа; терміни отримання дозвільних документів; витрати на отримання дозвільних документів);

оцінка системи оподаткування (загальна оцінка чинної системи оподаткування, процедур розрахунку окремих податків і зборів (обов’язкових платежів),  кількість платежів за минулий рік, витрати часу на їх сплату, сукупний податок  у відсотку до валового доходу, відношення до спрощеної системи оподаткування);

оцінка технічного регулювання (загальна оцінка процедур сертифікації продукції; проблеми,  які виникають при проведенні сертифікації; відношення суб’єктів господарювання до обов’язкової сертифікації; обсяг продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації).

Первинний збір інформації проводиться шляхом індивідуальних опитувань підприємців - представників малого і середнього бізнесу в різних регіонах України. Під час опитування респонденти відповідають на низку  питань,  які підприємці вирішують під час своєї діяльності,  відповідно до спеціальної анкети (табл. 4, 5, 6, 7, 8).

Анкета містить сукупність індикаторних питань, кожне з яких безпосередньо пов’язане з відповідним індикатором бізнес-клімату, і передбачає  можливість визначити вагомість та вплив певного компонента  на індикатор регуляторного середовища, а також відстежити зв’язок між індикаторами і об’єктивними статистичними показниками розвитку підприємництва.

Оцінка стану бізнес-клімату в Україні в цілому буде здійснюватися на підставі узагальнення і експертизи  даних, отриманих за результатами опитування. Для вирішення задач дослідження на підставі даних Державного комітету статистики України формується вибірка підприємств по усіх регіонах станом на 15 грудня року, що передує року дослідження. Співвідношення підприємств у вибірці за сферами діяльності, формами власності має бути репрезентативним і відображати загальнодержавну структуру.

Вибірку підприємств для дослідження  необхідно здійснювати за такими критеріям:

активні (діючі)  підприємства (крім державних);

чисельність працюючих   (малі підприємства - до 50 осіб, середні   підприємства  - до 250 осіб);

організаційно - правова форма;

сфери економіки;

географічне місцезнаходження підприємства.

Таблиця 4 - Анкета для оцінки стану бізнес - клімату

в регіонах України суб’єктами господарювання

Код регіону

 

Код населеного пункту

 

Дата опитування

 

ПІБ, хто проводить інтерв’ю

 

Характеристика малого і середнього підприємства

Чисельність зайнятих на вашому підприємстві (верхній поріг чисельності робітників на більше 100 осіб), чол.

 

Організаційно - правова форма вашого підприємства:

 

Товариство з обмеженою   відповідальністю

 

Відкрите акціонерне товариство

 

Закрите акціонерне товариство

 

Підприємець без створення юридичної особи

 

Виробничий кооператив

 

Інша (яка саме)

 

Рік створення

 

Блок запитань для оцінки ефективності реєстраційних процедур

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

2

3

4

1

Процедури, які ви здійснили при реєстрації підприємства, всього

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

процедури, які необхідно здійснити до державної реєстрації

кількість

 

 

процедури, які необхідно здійснити після державної реєстрації

кількість

 

2

Витрати часу для проведення реєстрації підприємства,  всього

днів

 

 

            у тому числі:

 

 

 

на відвідування “єдиного реєстраційного центру” або державного реєстратора

днів

 

 

на постановлення на облік в податкових органах, статорганах і соціальних фондах

днів

 

 

для отримання дозволу на виготовлення печатки 

днів

 

 

на відкриття банківського рахунку

днів

 

3

Повна сума витрат на здійснення реєстраційних процедур, усього

гривень

 

 

у тому числі:

 

 

 

офіційні

гривень

 

 

неофіційні

гривень

 

Під процедурою  слід розуміти взаємовідносини засновників підприємства із зовнішніми сторонами (державними закладами, юристами, аудиторами, нотаріусами) до державної реєстрації, а також - після реєстрації, виконання яких передбачено законодавством і тільки ті процедури, які є обов’язковими для всіх підприємств і не пов’язані з виключною специфікою вашого підприємства. Якщо ви для державної реєстрації користувались послугами посередницьких фірм,  вкажіть (пункт 1). Час, який витрачено на проведення державної реєстрації, обчислюється кількістю днів, які необхідні для виконання певної реєстраційної процедури, яка вважається завершеною з моменту отримання певного документа (свідоцтва про державну реєстрацію, номер платника податків тощо). Не враховується час, який витрачається на ознайомлення із законодавством з питань реєстрації (пункт 2). Витрати враховують всі офіційні, передбачені законодавством платежі і збори, а також неофіційні (пункт 3).

Таблиця 5 - Блок запитань для оцінки ефективності діяльності органів контролю і нагляду

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

2

3

4

1

Перевірки (планові та позапланові), які були проведені на вашому підприємстві у минулому році, всього         

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

податковими органами          

кількість

 

 

СЕС

кількість

 

 

пожежною службою

кількість

 

 

іншими органами контролю

кількість

 

2

Повторні перевірки у минулому році, всього

кількість

 

 

у тому числі:

 

 

 

податковими органами

кількість

 

 

СЕС

кількість

 

 

пожежною службою

кількість

 

 

іншими органами контролю

кількість

 

3

Загальна тривалість перевірок на вашому підприємстві у минулому році

днів

 

 

у тому числі:

 

 

 

планових

днів

 

 

позапланових

днів

 

4

Втрати, які понесло ваше підприємство у зв’язку з проведенням перевірок у минулому році

гривень

 

5

Втрати робочого часу у зв’язку з проведенням перевірок у минулому році

годин

 

6

Сума штрафів, сплачених підприємством у минулому році, за наслідками перевірок

тис. гривень

 

 Сума втрат, які понесло ваше підприємство у зв’язку з проведенням перевірок (пункт 4), обчислюється сумою втраченого прибутку. До втрат робочого часу включається робочий час, який витрачено працівниками відділу для надання і підготовки документів, а також надання роз’яснень  представникам органів контролю і нагляду (пункт 5).

При наданні відповідей на питання 3, 4 (абзац третій), 5 (абзац третій) враховується весь перелік документів (довідки, погодження, експертиза, висновки, час на очікування рішення),  а також органів, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних документів та витрати, пов’язані з отриманням дозвільних та інших документів.

Таблиця 6 - Блок питань щодо ефективності дозвільної системи

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Дозвільні документи, які вам необхідно було отримати для започаткування діяльності, всього

кількість

 

2

Інші документи, які необхідно надати для отримання дозвільної документації, всього

кількість

 

3

Органи виконавчої влади і організації, до яких необхідно звернутися для отримання дозвільних та інших документів, всього

кількість

 

4

Витрати часу, всього:

 

 

 

на отримання дозвільних документів

годин

 

 

на підготовку і отримання інших документів, необхідних для отримання дозвільних документів

годин

 

5

Витрати:

 

 

 

плата за дозвільні документи

гривень

 

 

витрати, пов’язані з отриманням дозвільних документів

гривень

 

6

Дозвільні документи, які ви отримали від місцевих органів виконавчої влади, всього

кількість

 

Таблиця 7 - Блок питань щодо системи оподаткування

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

Загальна кількість платежів за минулий рік

кількість

 

2

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів)

годин

 

 

3

Сукупний податок у відсотку до валового доходу

відсотків

 

Для відповіді на питання щодо загальної кількості платежів (пункт 1) враховуються всі податки, збори (обов’язкові платежі), які сплачувались у минулому році, з урахуванням періодичності їх сплати.

Таблиця 8 - Блок питань щодо системи технічного регулювання

Поряд. ном.

Питання

Одиниця виміру

Відповідь

1

 

 

Загальний обсяг продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації у відсотках до загального обсягу продукції

тис. гривень

 

відсотків

 

2

Середні витрати часу на отримання одного обов’язкового сертифіката відповідності

днів

 

3

Кількість документів, які необхідно подати для отримання сертифіката, кількість

кількість

 

4

Витрати на отримання сертифіката

гривень

 

5

Витрати, пов’язані з технічним наглядом за сертифікованою продукцією

гривень

 

Витрати часу на сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) (пункт 2) включають витрати на підготовку і подання податкової декларації і час, пов'язаний безпосередньо із сплатою будь-якого податкового платежу.

Відповідь на питання 2 стосовно витрат часу на отримання сертифіката включає весь час з моменту звернення до отримання сертифіката.

Витрати на проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією (пункт 5) передбачають витрати на здійснення періодичного контролю з боку органів із сертифікації.

Респондентами виступатимуть керівники підприємств (власники і наймані менеджери). Зазначений  вибір обумовлено тим, що саме ця категорія респондентів є безпосереднім головним суб’єктом підприємницького процесу і через свій статус і повноваження вирішує (як правило, особисто) більшість проблем, які розглядаються у дослідженні. Водночас зазначена група респондентів характеризується стійкою однорідністю ознак соціальної групової належності: установками, мотивами, цінностями, стратегіями тощо.

Крім того, для отримання більш широкого уявлення про ситуацію в певній сфері регуляторного середовища під час опитування можуть бути використані також і  індикаторні питання, які оцінюють окремі аспекти регуляторного середовища, а саме:

позитивні (так);

негативні (ні).

Це питання, які стосуються ефективності законодавчої бази, яка регулює відносини у визначених сферах підприємницького середовища; оцінки діяльності окремих органів контролю і нагляду, дотримання ними вимог законодавства під час перевірок, оцінки результативності перевірок; оцінка процесу отримання дозвільних документів і роботи дозвільних центрів тощо.

Результати такого дослідження повинні розглядатися як такі, що дають можливість розширити характеристику того чи іншого індикатора   певної сфери регуляторного середовища.

Перелік питань такого індикативного дослідження  наведено в табл.9.

Таблиця 9 – Перелік індикаторних запитань, які оцінюють

загальну ефективність умов для ведення бізнесу

Поряд.

Ном.

 

Питання

Варіанти відповідей

позитивні

 

негативні

 

1

2

3

4

Загальна оцінка

1

Оцініть умови для ведення малого і середнього бізнесу на сьогодні:

 

 

 

1 Дуже добрі

 

 

 

2 Добрі

 

 

 

3 Погані

 

 

 

4 Дуже погані

 

 

2

Як, на вашу думку, умови для ведення  малого і середнього  бізнесу зміняться через    рік ?

 

 

 

1 Покращаться

 

 

 

2 Залишаться без змін

 

 

 

3 Погіршаться

 

 

 

4 Суттєво погіршаться

 

 

Оцінка реєстраційних процедур

3

Ваша оцінка процедур державної реєстрації підприємства:

 

 

 

1 Нормальні (прозорі, зрозумілі)

 

 

 

2 Складні і потребують вдосконалення

 

 

4

Що, на вашу думку, є проблемним  при заснуванні бізнесу:

 

 

 

1 Термін реєстрації

 

 

 

2 Кількість документів, необхідних для реєстрації

 

 

 

3 Вартість реєстраційних процедур

 

 

 

4 Розмір статутного капіталу (для ТОВ)

 

 

 

5 Отримання дозвільної документації

 

 

 

6 Недостатня підготовка державних  реєстраторів

 

 

 

7 Технічне забезпечення  на місцях

 

 

 

8 Інше

 

 

5

Ваша оцінка процедури припинення державної реєстрації підприємства:

 

 

 

1 Нормальні (прозорі, зрозумілі)

 

 

 

2 Складні і потребують вдосконалення

 

 

6

Ваша оцінка розміру статутного капіталу необхідного для створення ТОВ:

 

 

 

1 Не обтяжливий

 

 

 

2 Великий і потребує зменшення

 

 

7

Ваша думка щодо ефективності норм Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”:

 

 

 

1 Ефективні, зменшиться число перевірок

 

 

 

2 Неефективні, потребують вдосконалення

 

 

8

Вкажіть, що при проведенні перевірок було обтяжливим:

 

 

 

1 Відсутність попередження про

 проведення перевірки

 

 

 

2 Складність процедури перевірки

 

 

 

3Значна кількість документів, що

вимагаються

 

 

 

4 Довготривалий термін перевірки

 

 

 

5 Частота перевірок

 

 

9

Ваша думка щодо мети і наслідків перевірок на вашому підприємстві:

 

 

 

1 Попередження порушень

 

 

 

2. Покарання

 

 

10

 Ваша думка щодо вимог органів державного нагляду (контролю):

 

 

 

1 Зрозумілі

 

 

 

2 Застарілі

 

 

 

3 Бюрократичні

 

 

 

4 Складні та/або дорогі для їх  виконання  

 

 

Дозвільна система

 

11

Процес отримання дозвільних документів:

 

 

 

1 Простий

 

 

 

2 Складний   

 

 

 

3 Дуже складний

 

 

12

Вплив роботи дозвільних центрів на процес отримання дозвільних документів:

 

 

 

1 Спростили

 

 

 

2 Спростили, але не усунули кладність процесу  незручності

 

 

13

Кількість дозволів, які необхідно отримати:   

 

 

 

1 Зменшилось

 

 

 

2 Зросло

 

 

14

Необхідність здійснення неофіційних платежів:

 

 

 

1 Була  

 

 

 

2 Не було

 

 

Система оподаткування

1

2

3

4

15

Система оподаткування:

 

 

 

1 Прозора і проста

 

 

 

2 Складна і потребує вдосконалення

 

 

16

Процедура розрахунку сум податків (ПДВ, податку на прибуток, нарахувань на заробітну плату):

 

 

 

1 Зрозуміла (прозора)

 

 

 

2 Складна

 

 

17

Відношення до спрощеної системи оподаткування:

 

 

 

1 Ефективна

 

 

 

2 Потребує вдосконалення

 

 

18

Проблеми оподаткування:

 

 

 

1 Нестабільність  законодавства

 

 

 

2 Високий рівень податкового

   навантаження

 

 

19

Відношення до преференцій, які надаються окремим галузям (суб’єктам господарювання):

 

 

 

1 Доцільно надавати

 

 

 

2 Податки повинні платити всі

 

 

Система технічного регулювання

1

2

3

4

20

Процедури обов’язкової сертифікації:

1 Прості, зрозумілі

2 Неоднозначні і складні

 

 

21

Яку процедуру в сертифікації   ви проводили у минулому році:

1 Обов’язкову

2 Обов’язкову та добровільну

3 Добровільну

 

 

22

Що із переліченого викликало найбільші проблеми під час обов’язкової сертифікації:

1 Недостатність інформації про процедури

2 Обов’язкової  сертифікації

3 Складність процедур і незрозумілість вимог

4 Необхідність отримання декількох

сертифікатів (на готову продукцію, на комплектуючі)

5 Тривалий процес отримання сертифікатів

 

 

 

6 Значний перелік документів, які необхідно подати для отримання сертифіката

7 Часті зміни порядку (вимог) сертифікації

8 Необґрунтованість відмови у видачі сертифіката

 

 

23

Необхідність здійснення неофіційних платежів у процесі сертифікації:

1 Була

2 Не було

 

 

24

Чи задоволені ви технічним рівнем стандартів, якими користуєтесь

 

 

При проведенні інтерв’ю респондент надає лише один варіант відповіді.

Обрахування і узагальнення інформації за переліком питань індикативного дослідження  здійснюється відповідно  до таблиці 10.

За кожним з таких питань   обчіслюєтся інтегральний індекс, рівень якого буде свідчити про ефективність того чи іншого регулятора.

Інтегральний індекс - це середнє арифметичне різниці позитивних і негативних оцінок плюс 100 з кожного індикативного питання, що оючіслюєтсяза формулою 15.

Таблиця 10 - Інтегральний індекс стану бізнес - клімату в Україні

Пор.

ном.

Найменування індикатора

Номер питання в анкеті

 

Номер відповідей, що враховуються як

Інтегральний індекс

позитивні

негативні

1

Загальна оцінка стану бізнесу на поточний момент

 

1

 

 

1,2

 

 

3,4

 

 

2

Загальна оцінка стану бізнесу на короткострокову перспективу

 

2

 

1

 

2,3,4

 

 

2

Оцінка реєстраційних процедур

3

5

6

1

1

1

2

2

2

 

3

Оцінка  процедур державного нагляду (контролю)

7

9

10

1

1

1

2

2

2,3,4

 

4

Оцінка дозвільної системи

11

12

13

14

1

1

1

2

2,3

2

2

1

 

5

Оцінка загальної системи оподаткування

15

16

1

1

2

2

 

6

Оцінка спрощеної системи оподаткування

17

1

2

 

 

7

Оцінка системи технічного регулювання

20

23

1

2

2

1

 

,                                     (15)

де Iінт  - інтегральний індекс;

P - позитивні оцінки з індикативного питання у відсотках до загальної кількості  респондентів;

N - негативні оцінки з індикативного питання у відсотках до загального числа респондентів;

n - кількість змінних, які використовуються для обчислення індексу.

Значення інтегрального індексу  вище 100 означає, що ситуація із зазначеного питання в країні (за оцінкою респондентів) швидше сприятлива, нижче 100 - швидше несприятлива.

Звітним періодом для проведення дослідження бізнес-клімату в Україні є календарний рік. На підставі узагальнених результатів опитування суб’єктів господарювання  та отриманої від них додаткової інформації щодо  регуляторного  середовища здійснюється аналіз його ефективності і визначаються недоліки, які створюють проблеми для підприємництва. Щорічні дослідження використовуються для проведення моніторингу стану бізнес-клімату в Україні.загрузка...