загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Вступ

Сучасному етапу розвитку економіки притаманні динамічність і суперечливість ринкових перетворень. Для ринкового господарства характерні зміни економічної ситуації, посилення чи послаблення конкурентної боротьби або спади ділової активності та низка інших чинників невизначеності. У цих умовах без урахування чинника ризику в підприємницькій діяльності обійтися просто неможливо. Успіх підприємств залежить від того, наскільки правильно вони будуть орієнтуватися у цій складній обстановці, як точно зможуть передбачити і врахувати появу негативних факторів, що спричинюють втрати. Завдання підприємства полягає не в уникненні ризику взагалі, а у передбаченні, оцінці і зведенні його негативних наслідків до мінімального рівня.

Завданням дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» є:

засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень;

засвоєння методичних підходів щодо аналізу ризику та прийняття управлінських рішень в умовах ризику;

засвоєння математичного апарата, необхідного для обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків.

Метою дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» є вивчення студентами теоретичних, методичних і прикладних основ стосовно підготовки та обґрунтування господарських рішень з урахуванням невизначеності та ризику.

Курс «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка підприємства».

У результаті вивчення дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» студент повинен знати:

сутність та технологію прийняття господарських рішень;

методи обґрунтування господарських рішень, прогнозування їх наслідків та оцінювання ефективності;

природу виникнення ризиків, їх різновиди, вплив на якість господарських рішень;

міри ризиків, методи оцінки ризиків;

методи та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків;

методичні основи кількісного та якісного аналізу підприємницьких ризиків;

теоретичні аспекти ризик-менеджменту та напрями регулювання підприємницьких ризиків.

Після вивчення курсу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику» студенти повинні вміти:

аналізувати проблемну ситуацію, визначати основні ризики, що впливають на результат підприємницької діяльності;

робити обґрунтований вибір методів оцінки ризиків та відповідних економіко-математичних моделей;

обирати та застосовувати адекватні критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків.загрузка...