загрузка...
 
6.2. Етапи аудиторської перевірки
Повернутись до змісту
Кожний аудитор самостійно обирає послідовність проведення аудиторської перевірки, виходячи з особливостей підприємства, умов договору з клієнтом, а також свого практичного досвіду. Застосування апробованих методів аудиторської перевірки дозволяє мінімізувати аудиторський ризик і провести аудит у стислі строки. В процесі перевірки можна виділити такі традиційні етапи:
Ознайомлення з підприємством:
ознайомлення:
— зі звітністю;
— зі статутними документами;
— з наказом про облікову політику підприємства;
— з іншими документами, які мають вплив на формування облікової інформації;
— зі станом бухгалтерського обліку і звітності;
— з організаційно-технологічними особливостями основних видів діяльності, якими займається підприємство.
оцінка економічного середовища.
Укладання договору на аудиторську перевірку.
Складання загального плану і програми аудиту.
Детальне вивчення статутних документів:
дата реєстрації;
форма власності;
засновники підприємства;
їх частки в статутному капіталі;
строки і порядок формування статутного капіталу;
структура управління.
Вивчення інших документів:
протоколи загальних зборів;
накази директора;
визначення повноважень керівництва, доцільність та правильність розпоряджень керівництва;
наявність протиріч з установчими документами.
Уточнення і коригування загального плану і коригування аудиторської перевірки.
Здійснення аудиту достовірності показників фінансової звітності підприємства, а саме перевірка:
правильності ведення Головної книги (відповідність записів даних Головної книги регістрам синтетичного обліку, правильність відображення кореспонденції рахунків);
порядку ведення касових і банківських операцій;
достовірності відображення в обліку дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства;
правильності ведення обліку основних засобів і запасів підприємства;
правильності ведення обліку затрат на виробництво та визначення собівартості продукції;
повноти відображення в обліку доходів, отриманих від різних видів діяльності підприємства;
повноти та правильності ведення обліку валових доходів і валових витрат підприємства;
порядку нарахування оплати праці, своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці;
правильності нарахування та своєчасності сплати податків, платежів та інших відрахувань у позабюджетні фонди;
підготовка аудиторського звіту;
загальний огляд повноти виконання плану проведення аудиту та здійснення аудиторських процедур.
Підписання аудиторського висновку і акта приймання-передачі виконаних робіт за договором на проведення аудиторської перевірки.
Слід зазначити, що аудитору під час проведення аудиторської перевірки обов’язково необхідно перевірити хоча б у загальних рисах усі розділи бухгалтерського обліку на даному підприємстві.загрузка...