загрузка...
 
6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів
Повернутись до змісту
Особливостями проведення аудиту матеріальних засобів є перевірка повноти відображення в обліку надходження ресурсів за різними каналами окремо. Каналами надходження матеріальних засобів на підприємство є:
придбання матеріальних засобів у постачальників на підставі угод;
придбання сільськогосподарської сировини у населення;
надходження матеріалів від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;
придбання предметів праці в торговельній мережі;
оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації;
надходження матеріальних засобів внаслідок товарообмінних операцій.
Під час проведення аудиту повноти, своєчасності та правильності оприбуткування матеріальних засобів необхідно вивчити такі питання:
чи дотримуються на підприємстві порядку приймання і оформлення документів, що підтверджують факт надходження матеріалів;
правильність обліку та оцінки матеріалів, що надійшли від постачальників;
повноту оприбуткування матеріалів, товарів у відповідності з документами постачальника з метою установити, чи не мали місця випадки неповного оприбуткування або повного неоприбуткування матеріальних засобів;
чи відповідає якість одержаних матеріальних засобів характеристикам, що вказані в прибуткових документах, сертифікатах якості, лабораторних аналізах;
перевіряється правильність оформлення актів на приймання матеріальних засобів у випадку, коли якісні або кількісні характеристики матеріалів, що надійшли, не відповідають тим, що вказані в супроводжувальних документах;
чи правильно вказана ціна матеріальних засобів, фактична та залікова маса сільськогосподарської сировини, яка була придбана у населення. При цьому необхідно звернути увагу на визначення вологості, сортності та якості сировини, що оприбутковується;
перевіряється правильність, повнота та своєчасність оприбуткування на складі матеріальних засобів, які придбані підзвітними особами у роздрібній торгівлі;
чи повністю, своєчасно і правильно оприбутковані матеріали від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;
перевіряється правильність проведення розрахунків ТЗВ;
чи проводиться призначення особи, відповідальної за розвантаження вагонів та інших видів транспорту та отримання вантажу;
чи проводиться контрольне зважування автомашин, вагонів, що перевозять матеріальні засоби.
У випадках, коли перевірка документів з надходження матеріальних засобів викликає підозру у аудитора, а саме: при виявленні виправлень, підчисток, перекручень, невідповідностей або безтоварності окремих документів, аудитор повинен провести їх зустрічну перевірку. Для виявлення повноти і своєчасності оприбуткування урожаю застосовується зустрічне звіряння документів з оприбуткування з документами щодо нарахування оплати праці за збирання урожаю.
Ефективним прийомом контролю повноти оприбуткування урожаю є опитування працівників підприємства, котрі пов’язані зі збиранням та оприбуткуванням продукції.
Аудит надходження продукції тваринництва, як правило, має включати, крім документального контролю, і прийоми інвентаризації, контрольних замірів денних надоїв молока, контрольного зважування.
У разі надходження матеріальних запасів аудитору необхідно звернути особливу увагу на додержання податкового законодавства, зокрема щодо порядку нарахування і сплати ПДВ.
Основними документами, згідно з якими необхідно проводити аудит надходження матеріальних ресурсів, є:
Закони України: «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про акцизний збір».
П(С)БО 9 «Запаси».
П(С)БО 16 «Витрати».
Первинні документи з надходження матеріальних запасів: М-1 журнал обліку вантажів, що надійшли, М-3 журнал реєстрації довіреностей, М-2а акт списання бланків довіреностей, М-8-9, Ф-117, 117а лімітно-забірні картки, М-11 накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, М-14 відомість обліку залишків матеріалів на складі, М-21 інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, МШ-2 картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо.
Журнал-ордер 6 с.-г., журнал-ордер 10/1 с.-г., журнал-ордер 7 с.-г., журнал-ордер 8 с.-г., журнал-ордер 2 с.-г., Головна книга, баланс підприємства тощо.


загрузка...