загрузка...
 
6.5.3. Аудит переміщення і вибуття матеріальних запасів
Повернутись до змісту
Оскільки матеріальні затрати у собівартості продукції і валових витратах діяльності підприємства становлять найбільшу питому вагу, одним з головних завдань під час аудиту матеріальних запасів є перевірка правильності, законності, доцільності та ефективності списання на витрати виробництва матеріалів, запасних частин, насіння, кормів, сировини, мінеральних добрив тощо. При списанні матеріальних запасів на виробництво продукції можливі випадки завищення списаної вартості предметів праці, що призводить до завищення собівартості продукції, збільшення обсягу валових витрат, а також викривлення результатів господарської діяльності підприємства. При проведенні аудиту операцій щодо переміщення та вибуття матеріальних запасів необхідно перевірити:
записи в книгах (регістрах) складського обліку для з’ясування порядку обліку операцій з вибуття матеріальних запасів;
чи правильно відпускаються матеріальні запаси зі складів підприємства;
чи нормується відпуск запасів зі складів;
чи не мали місця випадки понаднормового відпуску матеріальних запасів на виробництво (особливо це стосується нафтопродуктів);
чи не мали місця випадки списання нестач матеріальних запасів понад норми природних втрат на витрати виробництва;
чи відповідає фактичне витрачання (використання) матеріалів даним документів з їх використання;
чи не створюються на складах необліковані резерви;
чи не мали місця випадки обважування або відпуску на виробництво сировини та матеріалів пониженої якості або прострочених матеріалів;
чи правильно списуються отрутохімікати, мінеральні добрива, гербіциди, пестициди тощо;
перевіряється правильність обліку та списання шин, акумуляторів, запасних частин, ліків, біопрепаратів, особливо дефіцитних;
встановити, чи дійсно використовуються матеріальні запаси за призначенням.
У разі виявлення порушень і зловживань аудитор ретельно перевіряє вказані операції за об’єктами обліку або місцями їх зберігання. Загальним підходом до перевірки витрачання матеріальних запасів є порівняння обсягів робіт, норм витрачання матеріальних запасів, нормативної кількості та фактичного списання матеріальних запасів.
Умови зарахування пересортиці матеріальних запасів:
матеріальні запаси повинні знаходитись в одному приміщенні;
матеріальні запаси повинні знаходитись під відповідальністю однієї особи;
повинні бути однієї назви;
виявлені в одному і тому самому звітному періоді.
Джерелами інформації аудиту запасів є також первинні документи з їх надходження: М-1 журнал обліку вантажів, що надійшли, М-3 журнал реєстрації довіреностей, М-2а акт списання бланків довіреностей, М-8-9, Ф-117, 117а лімітно-забірні картки, М-11 накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, М-14 відомість обліку залишків матеріалів на складі, М-21 інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, МШ-2 картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо, а також виробничий звіт 10/2а с.-г., книга обліку виробництва 10/2б с.-г., журнал-ордер 10/1 с.-г., журнал-ордер 10/2 с.-г., журнал-ордер 11 с.-г., журнал-ордер 13 с.-г., журнал-ордер 16 с.-г., Головна книга, баланс підприємства тощо.загрузка...