загрузка...
 
6.9. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
Повернутись до змісту
У процесі господарської діяльності підприємства вступають у різні розрахункові відносини з постачальниками та підрядниками. Підприємства здійснюють різні розрахунки як безготівкового порядку, так і з використанням готівкових коштів, векселів, товарообмінних операцій. Щоб уникнути порушень і зловживань під час здійснення розрахункових операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку. Оскільки основну частину закуплених сировини, матеріалів, товарів, послуг підприємства отримують від постачальників, то основну частину розрахункових операцій становлять розрахунки з постачальниками і підрядниками.
Метою аудиту розрахунків є встановлення правильності ведення розрахунків з постачальниками за отримані товарно-матеріальні засоби, послуги, підтвердження законності виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості, її достовірності і реальності погашення на підставі показників фінансової звітності відповідно до чинного законодавства. Завданнями аудиту розрахунків з постачальниками є:
встановлення наявності і правильності оформлення документів з поставки ТМЦ (договорів, рахунків-фактур, актів звіряння розрахунків);
встановлення правильності здійснення вказаних операцій та відображення їх у обліку, а також перевірка своєчасності, правильності та достовірності здійснених розрахунків грошовими коштами, законності, достовірності та правильності відображення в обліку здійснених розрахунків з використанням векселів та товарообмінних операцій;
визначення правильності оцінки отриманих товарів при бартерних (товарообмінних) операціях;
підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування отриманих товарів і обліку виконаних робіт;
встановлення правильності оформлення та відображення в обліку виданих авансів, пред’явлення претензій;
встановлення правильності відображення за відповідними статтями дебіторської чи кредиторської заборгованості в балансі підприємства;
встановлення причин та строків виникнення заборгованості по розрахунках, визначення реальності та шляхів її погашення.
Для досягнення поставлених завдань необхідно отримати аудиторські докази, використовуючи різні прийоми і джерела отриманої інформації. Джерелами інформації для перевірки вказаних розрахунків є:
законодавчі і нормативні акти, що регулюють питання організації обліку і оподаткування розрахункових операцій (Закон України «Про податок на додану вартість», П(С)БО 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси», 10 «Дебіторська заборгованість», 16 «Витрати», План рахунків бухгалтерського обліку, Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку тощо);
наказ про облікову політику підприємства;
договірна документація на постачання товарно-матеріальних засобів, виконання робіт і послуг;
журнал реєстрації рахунків-фактур постачальників;
рахунки-фактури постачальників;
журнал реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних засобів;
акти звіряння розрахунків;
акти інвентаризації розрахунків;
копії платіжних доручень;
книга придбання товарно-матеріальних засобів;
бухгалтерська звітність, облікові регістри, обігові відомості, журнали-ордери 6 с.-г., 7 с.г., 8 с.-г., Головна книга.
Для ефективності проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками аудитору необхідно визначити, які методи та прийоми будуть використовуватись ним для отримання аудиторських доказів, та скласти програму розрахунків з постачальниками. Під час аудиту вказаних операцій аудитором можуть застосовуватись прийоми:
— правова оцінка укладання договорів на постачання продукції;
— застосування письмового підтвердження від третіх осіб;
— перевірка документів, отриманих суб’єктами підприємницької діяльності від третіх осіб;
— застосування прийому інспекції та аналітичних процедур.
При проведенні розрахунків з постачальниками аудитору перш за все необхідно оцінити систему внутрішнього контролю на підприємствах. При цьому можуть також застосовуватись прийоми опитування (письмові чи усні) працівників підприємства. Для цього можна вивчити такі питання:
чи існують у наявності договори на поставку продукції;
чи проводяться звіряння з постачальниками (щоквартально, на кінець року);
на скільки відсотків охоплюють такі звіряння всі операції по розрахунках з постачальниками;
кому надано право на отримання довіреностей, чи зафіксовано прізвище особи в наказі про облікову політику підприємства;
чи реєструються рахунки-фактури постачальників в окремому журналі;
чи мають місце факти неповернення невикористаних довіреностей на отримання товарно-матеріальних запасів;
чи своєчасно пред’являються претензії постачальникам;
чи існують постійно діючі комісії з встановлення розбіжностей між фактично отриманими товарно-матеріальними запасами і даними, що вказані в супроводжувальних і первинних документах;
чи завжди задовольняються пред’явлені постачальниками претензії;
чи застосовуються штрафні санкції до постачальників за невиконання ними договірних зобов’язань;
чи документально оформляється повернення матеріальних цінностей, що не відповідають якості, яка вказана в супроводжувальній документації;
чи здійснюється завезення матеріальних цінностей постачальниками на підприємство без наявності договорів;
чи розроблена для працівників бухгалтерії типова схема кореспонденції рахунків по розрахунках з постачальниками;
чи своєчасно надходять у бухгалтерію документи постачальників на оприбуткування товарно-матеріальних запасів від матеріально відповідальної особи;
чи здійснює бухгалтер перерахунок сум, що вказані в рахунках;
чи звіряє бухгалтер ціни, що вказані в документах, рахунках-фактурах, накладних, товарно-транспортних накладних, актах прийому-передачі.


загрузка...