загрузка...
 
Частина 3
Повернутись до змісту
“Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”. Відображається залишок коштів, які надійшли на ім’я бюджетної установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи;
“Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду”. Відображається залишок коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.
“Інші рахунки в казначействі”. Відображаються залишки коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних. За цим рядком також обліковуються залишки коштів допомоги та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також кошти, що надходять на ім’я бюджетних установ і не зазначені в рядках “Рахунки в казначействі загального фонду”, “Рахунки в казначействі спеціального фонду” (“Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги”, “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”, “Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду”, “Інші рахунки в казначействі”).
Рядок “Каса”. Наводиться залишок коштів, що зберігаються в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та іноземній валютах, яка перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України.
Розділ ІІІ. Витрати
Розділ ІІІ “Витрати” призначений для відображення фактичних видатків і витрат бюджетних установ, проведених протягом бюджетного року. У річному фінансовому звіті рядки 270 та 280 не заповнюються, оскільки всі видатки підсумковими оборотами повинні бути списані на результати виконання кошторису за рік, тож записів у графі 4 “На кінець року” не повинно бути.
У рядку “Виробничі витрати” у графі 3 “На початок року” та у графі 4 “На кінець року” може залишитися сума витрат за роботами, що не закінчені або закінчені, але не здані за актами у звітному році на: випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях; видання друкованої продукції і надання послуг; незавершене виробництво продукції; науково-дослідні і конструкторські роботи за договорами з підприємствами та установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки матеріалів господарським способом.
ПАСИВ
Розділ І. Власний капітал
Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі роки.
Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
Рядок “Фонд у необоротних активах”. Наводиться сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого зносу.
Рядок “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах”. Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах.
Рядок “Результат виконання кошторису за загальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду. Показник за цим рядком відповідає залишку на кінець року в книзі “Журнал-головна” за субрахунком “Результат виконання кошторису за загальним фондом”.
Рядок “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фонду. Показник за цим рядком відповідає залишку на кінець року в книзі “Журнал-головна” за субрахунком “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”.
Показники за рядками “Результат виконання кошторису за загальним фондом” і “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом” може бути від’ємний.
Фінансовий результат складається з результату виконання загального та спеціального фондів окремо і відображається у формі №9 “Звіт про результати фінансової діяльності”.
Рядок “Результати переоцінок”. Призначений для відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склався за звітний рік. У графі 4 “На кінець року” записів не повинно бути, оскільки результат переоцінок за порядком, визначеним Державним казначейством України, підсумковими оборотами переноситься на результат виконання кошторису.
Розділ ІІ. Зобов’язання
У розділі ІІ “Зобов’язання” відображаються поточні та довгострокові зобов’язання бюджетних установ.
Рядок “Довгострокові зобов’язання”. Наводяться зобов’язання установи, які не виникають у процесі її звичайної діяльності, не є характерними для установи (суми кредитів, одержаних в установах банків та інших фінансових установах, інших одержаних позичок, суми виданих векселів і випущених фінансових зобов’язань) і погашення яких буде проведено після завершення звітного року.
Рядок “Короткострокові позики”. Відображаються короткострокові кредити та позички, одержані бюджетною установою у банках та інших фінансових установах відповідно до чинного законодавства України.
Рядок “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”. Відображається сума заборгованості поточного року за зобов’язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки.
Рядок “Короткострокові векселі видані”. Наводиться сума векселів, виданих бюджетною установою згідно з чинним законодавством України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного року.
Рядок “Кредиторська заборгованість”. Відображається сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:
“Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги”. Призначений для відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
“Розрахунки за спеціальними видами платежів”. Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за навчання дітей у музичних школах, за утримання дітей у школах-інтернатах, перед робітниками і службовцями за формений одяг та харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах. За цим рядком також відображається заборгованість за нарахованою допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
“Розрахунки із податків та платежів”. Відображається кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;
“Розрахунки із страхування”. Наводиться заборгованість перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й іншими організаціями зі страхування;
“Розрахунки із заробітної плати”. Відображаються суми за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому числі відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
“Розрахунки зі стипендіатами”. Відображаються суми розрахунків зі студентами та аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”);
“Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями”. Наводяться суми за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;
“Розрахунки за депозитними сумами”. Наводяться депозитні суми, які за станом на звітну дату надійшли на ім’я бюджетної установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;
“Розрахунки за іншими операціями”. Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли в рядки “Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги”, “Розрахунки за спеціальними видами платежів”, “Розрахунки із податків та платежів”, “Розрахунки із страхування”, “Розрахунки із заробітної плати”, “Розрахунки зі стипендіатами”, “Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями”, “Розрахунки за депозитними сумами”, в тому числі за розрахунками з підзвітними особами, за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей, за сумами депонованої заробітної плати. За цим рядком відображаються також суми заборгованості за коштами, сплаченими учасниками зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати, вилученими (конфіскованими), зданими на зберігання тощо.
Рядок “Розрахунки за окремими програмами”. Призначений для відображення суми заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками установи на її утримання.
Розділ ІІІ. Доходи
Розділ ІІІ “Доходи” призначений для відображення всіх надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису; у річному фінансовому звіті не заповнюється (крім рядка “Доходи за витратами майбутніх періодів”). Оскільки всі доходи підсумковими оборотами в кінці року списуються на результат виконання кошторису за рік, то записів у графі 4 “На кінець року” не повинно бути (крім доходів за витратами майбутніх періодів).
За рядком “Доходи за витратами майбутніх періодів” у річному фінансовому звіті за майбутній рік у графі 3 “На початок року” може відображатися сума доходу спеціального фонду, отриманого бюджетною установою в минулі роки, яка залишилась не витраченою станом на 01.01 майбутнього року, а в графі 4“На кінець року” — сума спеціального фонду, отримана в поточному та минулих роках, яка буде витрачена в наступних роках.
Довідка до рахунку 70 “доходи загального фонду”
Ця довідка призначена для розшифровки операцій бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70 “Доходи загального фонду” та субрахунку 681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом”. За рік у довідці відображаються операції, результатами яких є збільшення або зменшення доходів бюджетної установи за загальним фондом:
у рядку 490 наводиться сума списаних недостач матеріалів, прийнятих на рахунок установи;
у рядку 500 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків за субрахунком 681;
у рядку 510 наводиться сума коштів, які передані установам інших міністерств для виконання програм. За сумами коштів, переданих іншим міністерствам, складається окрема довідка;
у рядку 550 записується сума доходів, що списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за загальним фондом;
у рядку 570 наводяться асигнування із загального фонду бюджету, що отримані бюджетними установами протягом звітного періоду, з відображенням коштів, які отримані з державного та місцевого бюджетів. Якщо залишки бюджетних асигнувань перераховувались протягом звітного періоду до бюджету, тобто відносились на зменшення асигнувань поточного року, то асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих до бюджету коштів;
у рядку 580 наводиться сума надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації та оприбуткованих;
у рядку 590 наводиться сума дооцінки матеріалів;
у рядку 600 відображається сума коштів, отримана від інших міністерств для виконання програм;
інші операції, які відносяться до збільшення або зменшення субрахунку 701 “Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи” (702 “Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи” та 681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом”), відображаються у довідці до рахунку 70 “Доходи загального фонду” форми № 1 “Баланс” у рядках 520-540 та 620-630 і розшифровуються в пояснювальній записці.
У рядку “Залишок за рахунком на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.
Довідка до рахунку 71 “Доходи спеціального фонду” (у частині інших надходжень)
Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду:
у рядку 660 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків за субрахунком 682 у частині інших надходжень;
у рядку 680 записується сума доходів, що списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за іншими надходженнями спеціального фонду;
у рядку 710 наводиться сума коштів, що фактично надійшли за розподілами як інші надходження спеціального фонду;
у рядку 720 наводиться сума коштів, що надійшли безпосередньо на ім’я установи (одержаними без розподілів) як інші надходження спеціального фонду;
у рядку 730 відображається сума коштів, отриманих за позичками міжнародних фінансових організацій;
у рядку 770 “Залишок за рахунком на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.
Форми № 2д та 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” складаються розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на підставі даних про отримані і використані асигнування із загального фонду бюджету згідно з кошторисом та планом асигнувань. Звіти складаються за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складаються зведені звіти за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.
Заповнення окремих граф звітів форм № 2кд та № 2км здійснюється за таким порядком.
У графі 4 “Затверджено кошторисом на рік” проставляється затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування загального фонду з урахуванням внесених протягом року змін до кошторису.
У графі 5 “План асигнувань на звітний період” проставляється план асигнувань із загального фонду бюджету за звітний період накопичувальним підсумком з початку року.
При цьому план асигнувань відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”, 1133 “Продукти харчування”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.
У графі 6 “Ліміти асигнувань звітного періоду” наводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до чинного законодавства України.
У графі 7 “Залишок на початок року” залишку не повинно бути. У виняткових випадках відображається залишок коштів на реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому загальна сума у рядку повинна відповідати залишку за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на початок року.

У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період” відображається сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім’я установи, зменшена на суму залишків коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що були не використані та повернені до бюджету.
У графі 9 “Касові видатки” відображається сума касових видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за всіма операціями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені у поточному році.
Якщо кошти були перераховані із загального фонду бюджету в минулому році, вони повертаються у загальний фонд відповідного бюджету (код доходів 24060300 “Інші надходження”).
У графі 10 “Фактичні видатки” наводиться сума фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, що надійшли на відновлення видатків, які проведені у поточному році.
Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи вексельними розрахунками або іншими негрошовими операціями минулих років (у разі прийняття відповідного рішення) відображаються в графі 10 “Фактичні видатки” окремими формами № 2д чи № 2м. Дані цих форм ураховуються у зведеному звіті форм № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.
Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних програм) у формах № 2д та № 2м “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” у графі 10 “Фактичні видатки” проставляють суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж затверджена в кошторисі на звітний рік.
У графі 11 “Залишок на кінець звітного періоду” залишку не повинно бути.
Головні розпорядники коштів, що мають у своєму підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного квартального фінансового звіту подають два окремих зведених звіти форми №2д за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету або № 2м за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів:
— щодо бюджетних установ;
— щодо одержувачів бюджетних коштів.
Форма №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України” складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.01 № 126 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.01 за № 670/5861.


загрузка...