загрузка...
 
Частина 4
Повернутись до змісту
Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі №2-валюта не відображаються.
Окремі графи звіту №2-валюта заповнюються у такому порядку:
У графі 2 “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з міжнародної діяльності.
Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума уточненого асигнування.
У графі 3 “План асигнувань на звітний період” проставляється план асигнування із загального фонду бюджету за звітний період накопичувальним підсумком з початку року.
При цьому план асигнувань відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”, 1120 “Нарахування на заробітну плату”, 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали”, 1133 “Продукти харчування”, 1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”, 1340 “Поточні трансферти населенню”, 5000 “Інші видатки”.

У графі 4 “Ліміти асигнувань звітного періоду” наводяться планові показники з урахуванням скорочення асигнувань загального фонду, якщо таке рішення буде прийняте відповідно до чинного законодавства України.
У графі 5 “Залишок коштів на початок звітного року — іноземна валюта” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.
У графі 6 “Залишок коштів на початок звітного року — грн” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на початок року.
У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період — іноземна валюта” відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично надійшла на ім’я бюджетної установи в іноземній валюті.
У графі 8 “Надійшло коштів за звітний період — грн” відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично надійшла на ім’я бюджетної установи в іноземній валюті. У цій графі наводиться сума коштів, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійcнення операції.
У графі 9 “Курсова різниця — грн” наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.
У графі 10 “Касові видатки — іноземна валюта” відображається сума касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету, проведена в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.
У графі 11 “Касові видатки — грн” наводиться сума касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків, проведена в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій. У цій графі наводиться сума, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
У графі 12 “Фактичні видатки — іноземна валюта” наводиться сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті.
У графі 13 “Фактичні видатки — грн” відображається сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
У графі 14 “Залишок коштів на кінець звітного періоду — іноземна валюта” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті.
У графі 15 “Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн” записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на звітну дату.

Форма №3-дс “Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів” входить до складу квартальної та річної звітності. Складається з двох розділів: А. “Джерело коштів і видатків”, Б. “Показники по штатах і контингентах”.
У розділі А форми №3-дс по коду 010 рядка 5 показуються залишки коштів на початок року, які переносяться з минулого року. Цей рядок заповнюється шляхом перенесення залишку зі звіту про утримання дошкільного закладу за минулий рік.
По коду 020 рядка 3 показуються залишки коштів, у тому числі на бюджетному (поточному) рахунку. Показник “Перевитрата на початок року” (код 030 рядка 3) заповнюється на підставі даних рядка 170 звіту за минулий рік. По коду 040 рядка 3 проставляється вся сума коштів, яка надійшла, за мінусом відізваних на утримання дошкільного закладу, по коду 50 — сума коштів, які надійшли з бюджету, по коду 060 — від батьків, по коду 070 — з інших джерел. По коду 080 рядка 3 показується загальна сума видатків по мережі постійних дитячих дошкільних закладів, а далі по кодах 090, 100, 110, 120, 130 — відповідно видатки: заробітна плата, харчування, придбання обладнання та інвентаря й обмундирування, капітальний ремонт будівлі та споруд. По коду 140 рядка 3 показуються видатки по сезонних дитячих дошкільних закладах, які не входять до видатків по мережі постійних дитячих дошкільних закладів, по коду 150 рядка 3 — залишок коштів на кінець звітного періоду.
До залишку коштів на початок та кінець звітного року включаються залишки грошових коштів, матеріалів, продуктів харчування, а також суми дебіторської заборгованості (крім заборгованості батьків) за мінусом кредиторської заборгованості.
Звіт за формою №3-1 “Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ” заповнюється згідно зі штатним розписом та кошторисом доходів і видатків. Показник “Кількість установ на кінець року (кварталу)” у зведених звітах заповнюють тільки науково-дослідні установи.
Показник “Кількість штатних одиниць” заповнюється не за фізичними особами, а за числом посад і посадових ставок, включаючи вакантні посади, зайняті за сумісництвом та особами, прийнятими на тимчасову роботу. Разом з тим особи, які тимчасово замінюють основних працівників установи, до фактичного числа штатних одиниць не включаються. Сумісники та особи, які отримують неповну ставку, приймаються за відповідні частини повної одиниці, які складаються при заповненні форми №3-1.
Показник графи 3 “На початок року” повинен відповідати показнику графи 4 “На кінець року” форми №3-1 річного звіту за минулий рік. При наявності розбіжностей вичерпна інформація надається у пояснювальній записці до звіту. “Середньорічна кількість” по графі 5 визначається шляхом складання їх середньоспискової чисельності за всі місяці (квартали) звітного року і ділення отриманої суми на 12 (4).
При складанні звітів форми №3-1 слід керуватися Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 №171.

Звіт за формою №3-2 складається з двох розділів: А. “Виконання плану по навчанню студентів (учнів, слухачів)” і Б. “Інші показники”.
Звіт складають усі навчальні заклади, включаючи академії, університети, консерваторії.
Відповідно до цієї форми складають звіти, включаючи підготовчі відділення, які організовані при вузах, інститутах підвищення кваліфікації і перебувають на бюджеті, інститути вдосконалення лікарів.
По рядках “Кількість установ” у зведених звітах показуються тільки установи, які знаходяться на самостійному балансі.
Кількість груп на кінець року показується згідно з фактичними даними на кінець року.
Звіт заповнюється на підставі бухгалтерських, статистичних та оперативних даних, а також даних відділу кадрів.

Звіт за формою №3-4 складається всіма установами охорони здоров’я і соціального забезпечення, за винятком дитячих ясел.
Цей звіт складається аналогічно звіту за формою №3-1. Крім того, слід мати на увазі таке: у рядку “Кількість ліжок” показується фактична кількість розгорнутих ліжок за даними оперативного обліку.
Розгорнутим ліжком вважається будь-яке ліжко, що фактично обладнано і готове до прийняття хворого, незалежно від того, зайнято воно чи ні.
Тимчасові ліжка в число розгорнутих ліжок не враховуються, але число днів, протягом яких ці ліжка були зайняті хворими, включаються в показник “Кількість ліжко-днів”. Число ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми, до загальної кількості ліжко-днів по лікарні не включається, а показується окремо по рядку “Кількість ліжко-днів, проведених матерями з хворими дітьми”.
Рядок “Число інвалідів” береться з даних обліку.
Звіт за формою № 3-5 складається всіма школами, у тому числі й середніми музичними та художніми.
По рядку “з них кількість учнів, звільнених від плати за харчування повністю або частково (у перерахунку на повністю звільнених), осіб” показується спискова чисельність учнів, яким надано в установленому порядку безкоштовне і пільгове харчування за рахунок бюджету. Наприклад, у групі на режимі подовженого дня перебувають 40 учнів, з них 10% загального складу (або4 особи) звільняються від сплати за харчування повністю, а 15% (або 6 осіб) до половини розміру плати за харчування, а у перерахунку на повністю звільнених разом це становить 17,5%, або 7 осіб.
Під комплектом слід розуміти один або кілька класів, з якими заняття ведуться одночасно.
Кількість класів (комплектів) на початок року помножимо на 8 місяців, а кількість класів (комплектів) на кінець року помножимо на 4місяці. Отримані суми складаються і результат ділиться на 12. Наприклад, кількість класів (комплектів) на початок року становить 18, а на кінець року 21; середньоспискова кількість класів дорівнює 18 класів (комплектів) ? 8 місяців + 21 клас (комплект) ? 4 місяці : 12.

Звіт за формою №3-19 складається бібліотеками на підставі кошторисів, оперативних даних, статистичної та бухгалтерської звітності.


Форма № 5 “Звіт про рух необоротних активів” відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.
Заповнення окремих граф звіту форми №5 здійснюється за таким порядком.
У рядку 010 “Будинки та споруди” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 103 “Будинки та споруди”.
У рядку 020 “з них жилі будинки” із суми коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 103 “Будинки та споруди”, наводиться сума коштів жилих будинків.
У рядку 030 “Машини та обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 104 “Машини та обладнання”.
У рядку 040 “Транспортні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 105 “Транспортні засоби”.
У рядку 050 “Інструменти, прилади та інвентар” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 106 “Інструменти, прилади та інвентар”.
У рядку 060 “Робочі і продуктивні тварини” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 107 “Робочі і продуктивні тварини”.
У рядку 070 “Інші основні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 109 “Інші основні засоби”.
У рядку 080 “Бібліотечні фонди” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 112 “Бібліотечні фонди”.
У рядку 090 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 114 “Білизна, постільні речі, одяг та взуття”.
У рядку 100 “Авторські та суміжні з ними права” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 121 “Авторські та суміжні з ними права”.
У рядку 110 “Інші нематеріальні активи” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 122 “Інші нематеріальні активи”.
У рядку 120 “Інші необоротні активи” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунками 101 “Земельні ділянки”, 102 “Капітальні витрати на покращення земель”, 108 “Багаторічні насадження”, 111 “Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок”, 113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 115 “Тимчасові нетитульні споруди”, 116 “Природні ресурси”, 117 “Інвентарна тара”, 118 “Матеріали довготривалого використання для наукових цілей”, 119 “Необоротні матеріальні активи спеціального призначення”.
У рядку 130 “Разом необоротних активів” проставляється сума коштів необоротних активів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122.
У рядку 140 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів необоротних активів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.
У рядку 150 “за рахунок асигнувань загального фонду бюджету” наводиться сума необоротних активів, які надійшли за рахунок асигнувань загального фонду бюджету.
У рядку 160 “за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету” наводиться сума необоротних активів, отриманих за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету.
У рядку 170 “від безоплатних надходжень” наводиться сума необоротних активів, які отримані безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.
У рядку 180 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума необоротних активів, отриманих безоплатно за рахунок централізованого постачання.
У рядку 190 “за рахунок індексації” наводиться сума коштів, відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи в результаті проведення щорічної індексації необоротних активів.
У рядку 200 “за рахунок інших надходжень” наводиться сума коштів збільшення необоротних активів, яка відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи за рахунок інших надходжень (наприклад, у результаті проведення переоцінки необоротних активів, якщо вона проводилася протягом звітного року, виявлення надлишку необоротних активів під час проведення інвентаризації).
У рядку 210 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів необоротних активів, які були списані з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року.


У рядку 220 “списано недостач за рахунок установи” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок установи.
У рядку 230 “списано недостач за рахунок винних осіб” наводиться сума коштів необоротних активів, що були списані з бухгалтерського обліку як недостача за рахунок винних осіб.
У рядку 240 “від безоплатних передач” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані безоплатно установі вищого рівня або підвідомчим установам.
У рядку 250 “з них за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів необоротних активів, які передані безоплатно за рахунок централізованого постачання.
У рядку 260 “від ветхості, зносу” наводиться сума коштів необоротних активів, які списані з бухгалтерського обліку від ветхості, зносу.
У рядку 270 “від реалізації зайвого і непотрібного майна” наводиться сума коштів необоротних активів, списаних з бухгалтерського обліку у зв’язку з реалізацією зайвого і непотрібного майна.
Форма № 6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування” відображає рух протягом року матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.
Заповнення окремих граф звіту форми № 6 здійснюється за таким порядком.
У рядку 010 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей” наводиться сума коштів матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 231 “Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей”.
Рядки 020, 030, 040 заповнюються науково-дослідними установами, які з рядка 010 виокремлюють суму коштів матеріалів, а саме: “у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви”.
У рядку 050 “Продукти харчування” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 232 “Продукти харчування”.
У рядку 060 “Медикаменти і перев’язувальні засоби” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 233 “Медикаменти і перев’язувальні засоби”.
У рядку 070 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя”.
У рядку 080 “з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту” з усієї суми коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя” виділяються будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту.
У рядку 090 “Паливо, горючі і мастильні матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 235 “Паливо, горючі і мастильні матеріали”.
У рядку 100 “Тара” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковується за субрахунком 236 “Тара”.
У рядку 110 “Матеріали в дорозі” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 237 “Матеріали в дорозі”.
У рядку 120 “Запасні частини до машин і обладнання” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 “Запасні частини до машин і обладнання”.
У рядку 130 “Інші матеріали” наводиться сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за субрахунком 239 “Інші матеріали”.
У рядку 140 “Разом матеріалів і продуктів харчування” проставляється сума коштів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на субрахунках 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.
У рядку 150 “Надійшло — разом” наводиться сума коштів матеріалів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року.
У рядку 160 “від безоплатних надходжень” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно.
У рядку 161 “від установи вищого рівня або підвідомчих установ” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно від установи вищого рівня або підвідомчих установ.
У рядку 162 “інші” з усієї суми коштів матеріалів, одержаних безоплатно, наводиться сума коштів матеріалів одержаних безоплатно від інших надходжень.
У рядку 170 “за рахунок централізованого постачання” наводиться сума коштів матеріалів, одержаних безоплатно за рахунок централізованого постачання протягом звітного року.
У рядку 180 “від проведених переоцінок” з усієї суми коштів, які надійшли до бюджетної установи протягом звітного року, наводиться сума коштів, одержаних від проведених переоцінок.
У рядку 190 “Вибуло — разом” наводиться сума коштів, списаних з бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року матеріалів.
У рядку 200 “у тому числі передано безоплатно” наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів установі вищого рівня або підвідомчим установам.
У рядку 210 “з них за рахунок централізованого постачання” із суми коштів переданих безоплатно матеріалів наводиться вартість переданих безоплатно матеріалів за рахунок централізованого постачання.
У рядку 220 “списано від псування і стихійного лиха” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів через псування і стихійне лихо.
У рядку 230 “списано недостач і крадіжок: за рахунок установи” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок установи.
У рядку 240 “списано недостач і крадіжок: за рахунок винних осіб” наводиться вартість списаних з бухгалтерського обліку матеріалів як недостача за рахунок винних осіб.

Форма № 15 “Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах” відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей у розрізі заходів, що були проведені для їх усунення.
Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей”, зі змінами та доповненнями, та постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” від 22.01.96 №116.

Звіти форми № 4-1д та № 4-1м річні; № 4-1кд та № 4-1км квартальні; № 4-1мд та № 4-1мм місячні “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі. Форми № 4-1 кд та №4-1км включають плату за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 10 статті 10 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, відображається за формою № 4-3 кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.
Використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.
Крім того, складається зведений звіт форми №4-1 кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та №4-1 км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.
Звіти форми № 4-2 д, 4-2 м річні; № 4-2-кд, 4-2 км квартальні; № 4-2 мд, 4 мм місячні “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” складається установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже укладеними угодами, або за календарними планами проведення централізованих заходів.
При отриманні надходжень у натуральній формі розпорядниками бюджетних коштів вносяться зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228.
Крім того, складається зведений звіт форми № 4-2 км за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету.
Звіти форми № 4-3 д і № 4-3 м річні; № 4-3 кд і № 4-3 км квартальні; № 4-3 мд і № 4-3 мм місячні “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.
У разі безпосереднього зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкритих в органах Державного казначейства України (30% збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо), складаються окремі форми № 4-3 кд, № 4-3 км. У рядку “Надійшло коштів” проставляється загальна сума надходжень без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.
Заповнення окремих граф звітів форм №4-1 кд і №4-1км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, №4-2д і № 4-2 км “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, № 4-3 кд і № 4-3 км “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” здійснюється за таким порядком.
У графі “Затверджено кошторисом на рік” відображається річна сума планових показників за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду згідно із Зведенням показників спеціального фонду кошторису на рік (форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.02 №57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.02 за №86/6374).
Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі “Затверджено кошторисом на рік” проставляється сума з урахуванням внесених змін (у тому числі за надходженнями в натуральному виразі).
У графах “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець звітного періоду” форм № 4-1 кд, № 4-1 км, № 4-2 кд, № 4-2 км наводяться загальні суми залишків (грошові кошти на поточних або спеціальних реєстраційних рахунках) без розподілу за кодами економічної класифікації видатків. Залишки повинні відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків органів Державного казначейства України (установ банків) на відповідні дати.
У графах «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець звітного періоду» форми № 4-3 кд та № 4-3 км залишки грошових коштів проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації видатків (крім випадків безпосереднього зарахування інших доходів спеціального фонду на рахунки розпорядників бюджетних коштів). Загальна сума повинна відповідати залишкам за даними виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) на відповідні дати.
У графі «Перераховано залишок» відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до чинного законодавства України перерахована у звітному році і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного року (перерахована до бюджету; повернена установі, що надала ці кошти, тощо).
У графі «Нараховано доходів» відображається сума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності установи. Ця графа введена лише у формах № 4-1 кд «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами» та № 4-1км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами». У графі бюджетні установи відображають суми перерахованих 50% отриманої плати за оренду майна як зменшення доходів.
У графі «Надійшло коштів» відображається сума за відповідним джерелом надходжень спеціального фонду, що надійшла на спеціальний реєстраційний (поточний) рахунок бюджетної установи у звітному році мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані підвідомчій установі або установі вищого рівня.
У зазначеній графі форми №4-1 кд бюджетними установами відображаються суми перерахувань 50% від отриманої плати за оренду майна відповідно до пункту 27 статті 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» як зменшення доходів.
У графі «Касові видатки — всього» відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків). У формах №4-1 кд, № 4-1 км, № 4-2 кд та № 4-2 км у цій графі також відображаються суми, проведені за операціями в натуральній формі та іноземній валюті. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, проведених у поточному році.
У графі «Касові видатки — у тому числі направлено на погашення заборгованості загального фонду» форм № 4-1 кд та №4-1км відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету, які були проведені на виконання ст. 64 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік».
У графі «Фактичні видатки — усього» відображаються фактичні видатки бюджетної установи за звітний рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.
Фактичні видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків, якщо вони були віднесені на фактичні видатки звітного періоду.
У графі «Фактичні видатки — у тому числі проведені за видатками загального фонду» форм № 4-1 кд та № 4-1 км відображається сума фактичних видатків спеціального фонду, які були проведені на виконання ст. 64 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік».
На суму коштів, які були перераховані зі спеціального фонду бюджету в минулому році і повертаються у спеціальний фонд відповідного бюджету на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок, уносяться зміни до кошторисів. Зміни вносяться у разі необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду, не використаних у попередньому бюджетному періоді порівняно з надходженнями, врахованими в бюджеті на відповідний рік.
Розпорядник бюджетних коштів спрямовує такі кошти насамперед на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50% коштів — на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50% коштів — на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
Якщо в поточному бюджетному періоді не передбачені бюджетні асигнування за відповідним джерелом надходжень у спеціальному фонді бюджету, то кошти, перераховані зі спеціального фонду бюджету в попередньому бюджетному періоді, у разі їх повернення невикористаними, зараховуються до загального фонду бюджету (код доходів 24060300 «Інші надходження») з дня набуття чинності Законом «Про Державний бюджет України» на поточний рік.
У графі «Залишок на кінець звітного періоду» наводяться залишки грошових коштів.
При перерахуванні коштів спеціального фонду (крім залишків коштів на початок року) установою нижчого рівня установі вищого, рівня, або навпаки, ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у звіті форми № 4-1 кд або №4-1км.
Установою-отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів та використання згідно з кошторисом за формою № 4-1 кд або № 4-1 км.
Кожна бюджетна установа складає та подає у складі річного фінансового звіту тільки ті звіти за формами № 4 кд та №4км про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, які має установа.
Форми № 4-3 кд.1 і № 4-3 км.1 «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» складаються установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України.
Заповнення окремих граф звітів цих форм здійснюється за таким порядком.
У графі 4 «Затверджено кошторисом на рік» проставляється сума планового асигнування, затверджена кошторисом. Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі «Затверджено кошторисом на рік» проставляється сума уточненого асигнування.
У графі 5 «Залишок коштів на початок року — іноземна валюта» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.
У графі 6 «Залишок коштів на початок року — грн» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на початок року.
У графі 7 «Перераховано залишок — іноземна валюта» відображається сума коштів минулого року в іноземній валюті, що була перерахована у звітному році і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.
У графі 8 «Перераховано залишок — грн» відображається сума коштів минулого року в іноземній валюті, перерахованій в національну валюту за курсом Національного банку України, що була перерахована у звітному році й не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.
У графі 9 «Надійшло коштів за звітний період — іноземна валюта» відображається сума коштів, отриманих в іноземній валюті.
У графі 10 «Надійшло коштів за звітний період — грн» відображається сума коштів, отриманих в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
У графі 11 «Курсова різниця — грн» наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.
У графі 12 «Касові видатки — іноземна валюта» відображається сума касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.
У графі 13 «Касові видатки — грн» наводиться сума касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
У графі 14 «Фактичні видатки — іноземна валюта» наводиться сума фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній валюті.
У графі 15 «Фактичні видатки — грн» відображається сума фактичних видатків (дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами), проведених в іноземній валюті, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
У графі 16 «Залишок коштів на кінець звітного періоду — іноземна валюта» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного року в іноземній валюті.


У графі 17 «Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн» записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на звітну дату.
Суми залишків коштів у графі 6 «Залишок коштів на початок звітного року — грн» та у графі 17 «Залишок коштів на кінець звітного періоду — грн» відображаються у відповідних графах у рядку 224 «Інші поточні рахунки» форми № 1 «Баланс».
Форми № 7 д та № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» складається установами, що отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і яка на кінець звітного року залишилась на обліку або була списана. Звіт складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.
Звіти форми № 7 д та № 7 м складається окремо за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису.
Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за загальним і спеціальним фондами бюджетів.
Заповнення окремих граф звітів форм №7д та №7м здійснюється за таким порядком.
У рядку 010 «Доходи» відображається загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:
дебіторська заборгованість — нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;
кредиторська заборгованість — надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.
Заборгованість за доходами відображається у звітності загальною сумою і не поділяється за кодами економічної класифікації видатків.
Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України).
У рядку 020 «Видатки — всього на утримання установи» відображається сума узагальненої заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису та/або плану використання бюджетних коштів.
Рядки з 030 «Поточні видатки» до 590 «Нерозподілені видатки» включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Рядок 600 «Разом» складається із суми рядків 010 «Доходи» та 020 «Видатки — всього на утримання установи».
У графі 4 «Дебіторська заборгованість — на початок року» наводиться сума дебіторської заборгованості установи за станом на 01.01.03, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм № 1 «Баланс» і № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» або № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» річного фінансового звіту за 2002 рік.
У графі 5 «Дебіторська заборгованість — на звітну дату» відображається сума дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту.
У графі 6 «Дебіторська заборгованість — списана» наводиться сума дебіторської заборгованості, яка мала прострочений строк позовної давності і була списана протягом звітного року за порядком, визначеним наказом Головного управління Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу» від 30.10.98 №90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168.
У графі 7 «Кредиторська заборгованість на початок року — всього» наводиться сума кредиторської заборгованості за станом на 01.01.03, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм № 1 «Баланс» і № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» або № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» річного фінансового звіту за рік.
Наведені в графі 7 дані повинні відповідати даним графи 6 «Кредиторська заборгованість за станом на 31.12 ____ (року) — всього» «Довідка про зобов’язання (в частині кредиторської заборгованості)» до пояснювальної записки річного фінансового звіту за рік.
У графі 8 «Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: бюджетна» із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування у минулі роки.
У графі 9 «Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: небюджетна» із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв’язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань понад кошторисні призначення.
У графі 10 «Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: інша» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.01 і залишилася несплаченою за станом на 01.01.03.
Наведені в графах 8, 9, 10 суми повинні відповідати відповідним даним на кінець звітного періоду, наведеним у Довідці про зобов’язання (в частині кредиторської заборгованості) до пояснювальної записки річного фінансового звіту за минулий рік. У разі проведення коригування сум бюджетної та небюджетної заборгованості пояснення про зміни наводяться у пояснювальній записці до річного звіту.
У графі 11 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — всього» відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту.
У графі 12 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: бюджетна» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, яка утворилася через недоотримання асигнування у минулих бюджетних періодах і звітному періоді.
У графі 13 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: небюджетна» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, яка утворилась у зв’язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням про місцевий бюджет.
У графі 14 «Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: інша» із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.01 і залишилася несплаченою за станом на звітну дату.
У графі 15 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — списана» наводиться сума кредиторської заборгованості, що мала прострочений строк позовної давності і яка була списана протягом звітного року за порядком, визначеним наказом Державного казначейства України «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» від 08.05.01 №73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.01 за № 458/5649.
У графі 16 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — прострочена» із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном оплати.
У графі 17 «Кредиторська заборгованість на звітну дату — термін оплати якої не настав» із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав. Якщо асигнування у бюджетному періоді виділені у повному обсязі, то суми кредиторської заборгованості у зазначеній графі не повинно бути.
До форм № 7 д та № 7 м включається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Ця заборгованість відображається за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вона була проведена при виконанні кошторису (придбано матеріальні цінності, отримана готівка в банку тощо). Суми такої заборгованості відображаються у графі 11.
Усі операції бюджетної установи (у тому числі заборгованість), що виникли за видатками, не передбаченими кошторисом бюджетної установи (наприклад, заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей), у звітах форм №2д, № 2 м про отримання і використання асигнувань із загального фонду, № 4 д, № 4 м про надходження і використання коштів спеціального фонду, № 7 д, № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» та форм № 8 д, № 8 м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» не відображаються.
Звіти за формами № 7 д.1 та № 7 м.1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами» складаються за сумами заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки за окремими програмами, кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, передбаченими у Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов’язана з видатками установи на її утримання.
У формах № 7 д.1 і № 7 м.1 у рядку 010 «Доходи» відображаються загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг.
Наприклад:
дебіторська заборгованість — нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;
кредиторська заборгованість — надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.
У формі № 7 д.1 у рядках 030, 040, 050, 060 відображається сума заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті.
У формі № 7 м.1 у рядках 030, 040, 050, 060 відображається сума заборгованості установи за звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.
Форма № 8 д і № 8 м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» складається всіма установами, що отримують кошти загального та спеціального фондів (крім власних надходжень) Державного та місцевого бюджетів України. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Заповнення окремих граф звітів форм № 8 д та № 8 м здійснюється за таким порядком.


загрузка...