загрузка...
 
Частина 5
Повернутись до змісту
У графі 4 «Зареєстровані зобов’язання за станом на кінець року» відображаються несплачені фінансові зобов’язання (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо), зареєстровані в органах Державного казначейства України в минулих роках.
Дані графи 4 повинні відповідати даним графи 11 «Зобов’язання на звітну дату зареєстровані — всього» річної форми №8д «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ» або №8м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ». Дані графи 4 наводяться довідково.
У графі 5 «Кошторисні призначення з урахуванням змін» відображається річна сума планового асигнування загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів.
У графі 6 «Отримані асигнування» відображається сума коштів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім’я установи, мінус сума коштів, що були не використані та перераховані до бюджету.
Графи 7, 12, 13, 14 та 15 не заповнюються.
У графі 8 “Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у поточному році” відображаються суми фінансових зобов’язань, зареєстровані в органах Державного казначейства України в межах кошторисних призначень.
У графі 9 “Проплачені зобов’язання у звітному періоді” відображаються суми проплачених зобов’язань за звітний рік.
У графі 10 “Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду— всього” відображаються суми фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом звітного року в органах Державного казначейства України та залишилися непроплаченими на звітну дату.
У графі 11 “Фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду, з них: бюджетні поточного року” із загальної суми фінансових зобов’язань відображаються суми бюджетних зобов’язань, які залишились непроплаченими на кінець звітного року.
Форми № 8 д “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” та № 8 м “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ” складаються установами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України.
Зведені звіти за формами № 8 д та № 8 м складаються за всіма кодами програмної класифікації видатків Державного бюджету та тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.
Порядок складання квартальної звітності органами Державного казначейства України
Порядок складання органами Державного казначейства квартальної звітності про виконання Державного бюджету розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.02 №228, наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.02 №57, Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання Державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства, Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.00 №119, зі змінами та доповненнями.
Метою складання квартальної звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень та отримання узагальнених підсумкових даних, що характеризують виконання Державного бюджету за відповідний звітний період.
Управління Державного казначейства встановлюють строки подання квартальних звітів своїм підвідомчим органам та установам, які вони обслуговують, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне їх подання Державному казначейству України.
Відділення Державного казначейства встановлюють строки подання звітності бюджетним установам, організаціям та іншим одержувачам, яким вони здійснюють оплату рахунків, з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітів управлінням Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Органи Державного казначейства перевіряють і візують звіти та зведені звіти розпорядників коштів, які останні подають до вищестоящих розпорядників коштів.
При несвоєчасному поданні або неподанні розпорядниками бюджетних коштів звітності органи Державного казначейства відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та п.2 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” від 28.02.00 №419 можуть призупиняти виділення бюджетних асигнувань та/або здійснення оплати рахунків.
Склад Квартальної Звітності
Квартальна звітність включає:
форму №1кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)”;
форму №1к “Сальдовий баланс рахунків”;
форму №3кдб “Звіт про рух грошових коштів”;
форму №2кдб “Звіт про виконання Державного бюджету”;
форму №2-валюта “Звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні”;
форму №7кдб “Звіт про бюджетну заборгованість”;
довідку про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету;
довідку про погашення кредитів, наданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду в минулі роки;
звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;
інформацію про стан державного боргу;
звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань;
довідку про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році;
інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;
розшифровку надходжень по коду 24121000 “Плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;
розшифровку надходжень по коду 24122000 “Інші джерела власних надходжень бюджетних установ”;
рекомендації щодо заповнення форми №1кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України”;
пояснювальну записку.
Заповнення форм звітів
Форма №1кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1—5 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів (далі Плану рахунків).
Форма №1к “Сальдовий баланс рахунків” складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1—9 класів Плану рахунків. До заповнення балансу проводиться звірка між даними синтетичного та аналітичного обліку. Баланс складається щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом.
Дані балансу повинні бути тотожні аналогічним даним інших форм звітності.
Форма № 3 кдб “Звіт про рух грошових коштів” включає чотири розділи:
І. Операційна діяльність.
II. Інвестиційна діяльність.
III. Нерозподілені видатки.
IV. Фінансова діяльність.
У графах 2—3 звіту відображаються дані про надходження доходів та здійснені видатки загального та спеціального фондів Державного бюджету, а графа 4 дорівнює сумі граф 2 та 3.
Розділ І “Операційна діяльність” звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України (в частині доходів) по загальному і спеціальному фондах державного бюджету.
Цей розділ складається з таких підрозділів:
1. Операційні доходи.
2. Операційні видатки.
Підрозділ “Операційні доходи” містить:
— податкові надходження;
— неподаткові надходження;
— доходи від операцій з капіталом;
— офіційні трансферти;
— цільові фонди.
Заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених з даними синтетичного обліку доходів.
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Операційні доходи — всього” в графі 2 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунком бюджетного обліку 6111 “Доходи загального фонду Державного бюджету”.
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Операційні доходи — всього” в графі 3 повинна відповідати даним синтетичного обліку за рахунками бюджетного обліку 6112 “Доходи спеціального фонду Державного бюджету” та 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету”.
Підрозділ “Операційні видатки” включає:
— поточні видатки;
— кредитування з вирахуванням погашення.
Заповнюється в розрізі видатків загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку видатків.
Кошти від повернення інших бюджетних позичок (крім погашення позичок, наданих з Державного бюджету в минулих роках за рішеннями Уряду) відображаються з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідним КЕКВ.
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Поточні видатки” в графі2, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видатки загального фонду Державного бюджету” (КЕКВ1000).
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Поточні видатки” в графі 3, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” (КЕКВ1000).
Загальна сума, яка проставляється в рядку “Кредитування за вирахуванням погашення” по графі2, повинна відповідати даним синтетичного обліку, тобто дебетовому залишку за рахунком бюджетного обліку 7131 “Кредитування загального фонду Державного бюджету за вирахуванням погашення” (КЕКВ4000).
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Кредитування за вирахуванням погашення” в графі3, повинна відповідати даним синтетичного обліку, тобто дебетовому залишку за рахунком бюджетного обліку 7132 “Кредитування спеціального фонду Державного бюджету за вирахуванням погашення” (КЕКВ4000).
Розділ ІІ “Інвестиційна діяльність” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.
Цей розділ складається з таких підрозділів:
1. Інвестиційні доходи.
2. Інвестиційні видатки.
У рядку “Інвестиційні доходи” проставляються нульові показники.
Підрозділ “Інвестиційні видатки” складається в розрізі видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету по розділу “Капітальні видатки” на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Капітальні видатки” в графі2, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видатки загального фонду Державного бюджету” (КЕКВ2000).
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Капітальні видатки” в графі3, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” (КЕКВ2000).
Розділ ІІІ “Нерозподілені видатки” складається органами Державного казначейства по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державного казначейства, звірених з даними Державного казначейства України.
Складається в розрізі видатків загального і спеціального фондів Державного бюджету по розділу “Нерозподілені видатки” на підставі даних аналітичного обліку органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку видатків.
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Нерозподілені видатки” в графі2, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видатки загального фонду Державного бюджету” (КЕКВ3000).
Загальна сума, яка проставляється по рядку “Нерозподілені видатки” в графі3, повинна відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 712І “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” (КЕКВ3000).
Розділ IV “Фінансова діяльність” складається з таких підрозділів:
1. Внутрішнє фінансування.
2. Зовнішнє фінансування.
Складається в розрізі боргових зобов’язань загального та спеціального фондів Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.
Форма №2кдб “Звіт про виконання державного бюджету” включає три розділи:
І. Доходи.
II. Видатки.
III. Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов’язання.
Розділ І “Доходи” складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що повинні бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України.
У графі 3 “Загальний фонд: планові показники” проставляються планові показники в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів загального фонду Державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9313 “Затверджені планові показники за доходами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У нижченаведених графах 4—6 розділу І звіту відображаються дані про надходження доходів до загального фонду Державного бюджету.
У графі 4 “Загальний фонд: надійшло з початку року” відображається сума надходжень на звітну дату до загального фонду Державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Дані про надходження доходів загального фонду Державного бюджету, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6111 “Доходи загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 5 “Загальний фонд: у тому числі: грошові операції” відображається сума надходжень у грошовій формі, які відповідно до законодавства належать до доходів загального фонду Державного бюджету.
У графі 6 “Загальний фонд: у тому числі: негрошові операції” проставляється сума надходжень у негрошовій формі, зарахована у рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) при наявності законодавчо-нормативних актів, що є підставою для проведення негрошових операцій у процесі виконання загального фонду Державного бюджету.
У графі 7 “Спеціальний фонд: планові показники” проставляються планові показники в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів спеціального фонду Державного бюджету лише за власними коштами розпорядників. Зазначена графа заповнюється відділеннями Державного казначейства та управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків з урахуванням змін, внесених у встановленому порядку. За всіма іншими кодами доходів графа заповнюється на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9314 “Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду Державного бюджету”.
У нижченаведених графах 8—10 відображаються дані про надходження доходів до спеціального фонду Державного бюджету.
У графі 8 “Спеціальний фонд: надійшло з початку року” відображається загальна сума надходжень за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів. Дані про надходження доходів спеціального фонду Державного бюджету, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6132 “Доходи спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки” та 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 9 “Спеціальний фонд: у тому числі: грошові операції” проставляється сума надходжень у грошовій формі, які відповідно до законодавства належать до доходів спеціального фонду Державного бюджету.
У графі 10 “Спеціальний фонд: у тому числі: негрошові операції” відображається сума надходжень у негрошовій формі в рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) при наявності законодавчо-нормативних актів, що є підставою для проведення негрошових операцій у процесі виконання спеціального фонду Державного бюджету.
У графі 11 “Разом: надійшло з початку року” відображається загальна сума надходжень до Державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації разом по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету (сума даних граф4 і 8).
У графі 12 “Разом: у тому числі: грошові операції” проставляється надходження доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету в грошовій формі (сума даних граф 5 і 9).
У графі 13 “Разом: у тому числі: негрошові операції” відображається сума надходжень у негрошовій формі в рахунок сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів) при наявності законодавчо-нормативних актів, що є підставою для проведення негрошових операцій в процесі виконання загального та спеціального фондів Державного бюджету (сума даних граф 6 і 10).
Необхідно врахувати, що дохід по коду-групі обчислюється як сума доходів по підлеглих кодах-підгрупах, дохід по коду-під-групі — як сума доходів по підлеглих кодах-розділах, а дохід по коду-розділу є сумою доходів по підлеглих кодах-параграфах, якщо код-розділ має у звіті такі коди-параграфи.
Повернення коштів бюджетних кредитів, які не передбачені в дохідній частині бюджету, відображаються у видатковій частині з мінусом, тобто відносяться на зменшення видатків за відповідними кодами програмної класифікації та кодами економічної класифікації видатків.
Розділ II “Видатки” складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків державного бюджету та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, №4-1кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, №4-2кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, №4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.
Цей розділ складається з таких підрозділів:
2.1.Видатки загального фонду бюджету.
2.2.Видатки спеціального фонду бюджету.
Підрозділ 2.2“Видатки спеціального фонду бюджету” ділиться на такі частини:
2.2.1.Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.
2.2.2.Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ.
2.2.3.Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки.
Розділ ІІ форми 2кдб “Видатки” (зведений).
У графі 4 “Касові видатки: загальний фонд: всього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по загальному фонду (дані графи 4 дорівнюють відповідним даним графи7 підрозділу 2.1 звіту).
У графі 5 “Касові видатки: загальний фонд: з них негрошові операції” відображаються суми проведених з початку року видатків шляхом негрошових форм розрахунків по загальному фонду (дані графи 5 дорівнюють відповідним даним графи8 підрозділу2.1 звіту).
У графі 6 “Касові видатки: спеціальний фонд: усього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по спеціальному фонду Державного бюджету (дані графи6 дорівнюють відповідним даним графи8 підрозділу2.2 звіту).
У графі 7 “Касові видатки: спеціальний фонд: з них, негрошові операції” відображаються суми проведених з початку року касових видатків шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами (дані графи7 дорівнюють відповідним даним графи9 підрозділу 2.2 звіту).
У графі 8 “Усього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету (дані графи8 дорівнюють сумі даних граф4 і 6 зазначеного звіту).
Видатки загального фонду бюджету
Підрозділ 2.1 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.
У графі 4 “Бюджетні асигнування” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на 2002 рік по загальному фонду Державного бюджету з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку за аналітичними рахунками, відкритими на рахунку позабалансового обліку 9215 “Затверджені бюджетні призначення по загальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графах 5 “Залишок коштів на початок року” і 9 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” відображаються залишки коштів на реєстраційних рахунках на початок року та на кінець звітного періоду. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3511 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету”, 3521 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету” та 3523 “Рахунки одержувачів коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 6 “Надійшло коштів з початку року” відображаються суми коштів, що виділені з бюджету і надійшли на реєстраційні рахунки з початку року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8111 “Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за грошовими операціями) та 8411 “Розрахунки за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за негрошовими операціями) Плану рахунків, звірених зі звітами розпорядників коштів.
У графі 7 “Касові видатки: всього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків. Дані про суми проведених касових видатків загального фонду Державного бюджету, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7111 “Видатки загального фонду державного бюджету” Плану рахунків.
Крім того, у цій графі з мінусом відображаються суми коштів, що надійшли в рахунок погашення кредитів, виданих з Державного бюджету в минулі роки за рішеннями Уряду.
У графі 8 “Касові видатки: з них негрошові операції” проставляються суми проведених з початку року видатків загального фонду Державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по загальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами.
Видатки спеціального фонду бюджету
Підрозділ 2.2 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 4-1кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”, № 4-2кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”, № 4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.
У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на 2002 рік по спеціальному фонду Державного бюджету з урахуванням внесених змін (сума даних за відповідними КПК граф 4 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” проставляються суми планових показників розпорядників коштів на 2002 рік по спеціальному фонду Державного бюджету з урахуванням внесених змін (сума даних за відповідними КПК граф 5частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
У графі 6 “Залишок коштів на початок року” відображаються залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року (сума даних за відповідними КПК граф 6 частин-2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” по рядках “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету” проставляються загальні суми надходжень до спеціального фонду (суми даних по відповідних КПК граф 7 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
У графі 8 “Касові видатки: всього” по рядках “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету” відображаються загальні суми проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації (сума даних за відповідними КПК граф 8 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
За кодами економічної класифікації видатків проставляються суми проведених з початку року касових видатків (суми даних за відповідними КПК та КЕКВ граф 8 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” відображаються суми проведених з початку року видатків спеціального фонду державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами (суми даних за відповідними КПК та КЕКВ граф 9 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” по рядках “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету” відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень (з урахуванням залишків на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року) та сумами проведених касових видатків (суми даних за відповідними КПК та КЕКВ граф 10 частин 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3 звіту).
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
Підрозділ 2.2.1 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою №4-1кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”.
У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на 2002 рік за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9216 “Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” відображаються суми бюджетних асигнувань на 2002 рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 6 “Залишок коштів на початок року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” відображаються залишки коштів на відповідних спеціальних реєстраційних рахунках на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків, звірених зі звітами розпорядників коштів.
У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” відображаються суми, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ та відповідають даним на окремих аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 8 “Касові видатки: всього” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” проставляються загальні суми проведених з початку року касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації. Дані про суми проведених касових видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
За кодами економічної класифікації видатків відображаються проведені з початку року касові видатки.
У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” проставляються суми проведених з початку року видатків спеціального фонду Державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами.
За кодами економічної класифікації видатків відображаються проведені з початку року касові видатки.
У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації, з урахуванням залишку коштів, що склався на початок року на відповідному рахунку.
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ
Підрозділ 2.2.2 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 4-2кд “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ”.
У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на рік за коштами, отриманими з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9216 “Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” проставляються суми бюджетних асигнувань на рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 6 “Залишок коштів на початок року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” проставляються залишки коштів на відповідних спеціальних реєстраційних рахунках на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” відображаються суми коштів, отримані розпорядником бюджетних коштів на виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, інвестиції тощо, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 8 “Касові видатки: всього” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” проставляються загальні суми проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації. Дані про суми проведених касових видатків, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
За кодами економічної класифікації відображаються проведені з початку року касові видатки.
У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” проставляються суми проведених з початку року видатків спеціального фонду Державного бюджету шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами.
За кодами економічної класифікації видатків відображаються проведені з початку року касові видатки.
У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” по рядках “Надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” відображаються суми, які дорівнюють різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків за відповідними кодами програмної класифікації, з урахуванням залишку коштів, що склався на початок року на відповідному рахунку.
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки
Підрозділ 2.2.3 складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку видатків органів Державного казначейства, звірених з даними синтетичного обліку та підтверджених звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 4-3кд “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду”.
У графі 4 “Затверджено на рік” відображаються суми бюджетних асигнувань розпорядників коштів на рік за коштами спеціального фонду бюджету, що направлені на проведення спеціальних видатків, з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9216 “Затверджені бюджетні призначення по спеціальному фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 5 “Бюджетні асигнування з урахуванням змін” відображаються суми бюджетних асигнувань на 2002 рік з урахуванням внесених змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на відповідних аналітичних рахунках, відкритих на рахунках позабалансового обліку 9116 “Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
У графі 6 “Залишок коштів на початок року” проставляються залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету” та 3524 “Рахунки одержувачів коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків
У графі 7 “Надійшло коштів з початку року” відображаються суми виділених асигнувань, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ або інших доходів спеціального фонду бюджету. Дані про надходження коштів, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунками управлінського обліку 8112 “Асигнування спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за грошовими операціями) та 8412 “Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства” (за негрошовими операціями) Плану рахунків, звірених зі звітами розпорядників коштів. У разі надходження інших цільових доходів спеціального фонду Державного бюджету безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників ці кошти також враховуються у зазначеній графі і мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6112 “Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки” Плану рахунків.
У графі 8 “Касові видатки: всього” проставляються суми проведених з початку року касових видатків. Дані про суми проведених касових видатків за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки, наведені у цій графі звіту, мають відповідати даним аналітичного обліку на відповідних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7121 “Видатки спеціального фонду Державного бюджету” Плану рахунків.
Крім того, у цій графі з мінусом відображаються суми коштів, що надійшли в рахунок погашення кредитів, виданих з Державного бюджету в минулі роки за рішеннями Уряду.
У графі 9 “Касові видатки: з них негрошові операції” проставляються суми проведених з початку року видатків шляхом негрошових форм розрахунків по спеціальному фонду у випадках, передбачених законодавчо-нормативними актами,
У графі 10 “Залишок коштів на кінець звітного періоду” відображаються залишки коштів на реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду.
У разі безпосереднього зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, відкритих в органах Державного казначейства (30% збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо), частина 2.2.3 “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки”, підрозділу 2.2 “Видатки спеціального фонду бюджету” розділу II “Видатки” звіту форми № 2кдб складається окремо.
У рядку “Надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки” проставляється загальна сума надходжень без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.
Якщо бюджетною установою протягом звітного періоду здійснювались операції (надходження і використання коштів спеціального фонду) в іноземній валюті або натуральній формі, то за такими операціями відповідно до “Інструкції про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти Державного та/або місцевих бюджетів” розпорядники складають та подають до органу Державного казначейства окремі звіти форми № 4 за видами коштів спеціального фонду кошторису.
Органи Державного казначейства відображають ці операції в бухгалтерському обліку і звітності та після консолідації звітів розпорядників коштів подають до вищестоящого органу казначейства за формами частин 2.2.1 “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” та 2.2.2 “Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ” підрозділу 2.2 “Видатки спеціального фонду бюджету” квартального звіту.
Дані по загальнодержавних видатках (КВК350 “Міністерство фінансів України” за КПК3501170 “Обслуговування внутрішнього державного боргу” і КПК3501180 “Обслуговування зовнішнього державного боргу” та КВК351 “Міністерство фінансів України” (загальнодержавні видатки) включаються до звіту органами Державного казначейства, в тому числі і Державним казначейством України на підставі даних аналітичного обліку про суми проведених загальнодержавних видатків.
Розділ III “Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов’язання” складається тільки на центральному рівні.
Цей розділ складається з підрозділів “Внутрішнє фінансування” та “Зовнішнє фінансування” в розрізі класифікацій фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку Державного казначейства України.
Форма 2-валюта “Звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні” складається Державним казначейством України на підставі звітів (форма №2-валюта “Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України”) головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.
Форма 7кдб “Звіт про бюджетну заборгованість” передбачає два розділи, а саме:
І. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників.
II. Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів.
Звіт форми 7кдб складається щоквартально станом на перше число місяця, наступного за звітним, у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів (форми №2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, №7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та №8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”), звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства. Частина І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників” звіту за формою №7кдб складається окремо по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету, а частина II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів” — тільки по загальному фонду.
Розділ І “Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних звітів розпорядників коштів бюджету за формою №7 кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”. У нижченаведених графах 4, 5, 6, 7 та 8 відображаються дані про наявність дебіторської заборгованості розпорядників.
У графі 4 “Дебіторська заборгованість: на початок року” — відображаються суми дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на початок року, наведені у звітах розпорядників (графа4 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 5 “Дебіторська заборгованість: на звітну дату всього” проставляються суми дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа5 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 6 “Дебіторська заборгованість: на звітну дату: з неї, термін позовної давності якої минув” відображаються суми простроченої дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, термін позовної давності якої минув, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 6 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 7 “Дебіторська заборгованість: на звітну дату, з неї: що перебуває на балансі більше 1 місяця” проставляються суми дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, що перебувають на балансі установи більше 1місяця, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 7 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 8 “Дебіторська заборгованість: списана” проставляються суми простроченої дебіторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, яка мала прострочений термін позовної давності й була списана протягом звітного періоду, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа8 форми №кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У нижченаведених графах 9, 10, 11 та 12 відображаються дані про наявність кредиторської заборгованості розпорядників.
У графі 9 “Кредиторська заборгованість: на початок року” відображаються суми кредиторської заборгованості бюджетних установ на початок року, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа 9 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 10 “Кредиторська заборгованість: на звітну дату всього” — проставляються суми кредиторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа10 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 11 “Кредиторська заборгованість: на звітну дату, з неї: термін позовної давності якої минув” відображаються суми простроченої кредиторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, термін позовної давності якої минув, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа11 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 12 “Кредиторська заборгованість: списана” — проставляються суми простроченої кредиторської заборгованості розпорядників коштів бюджету на звітну дату, яка мала прострочений термін позовної давності і була списана протягом звітного періоду, наведені у звітах розпорядників коштів бюджету (графа12 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
Розділ II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів” складається органами Державного казначейства по загальному фонду Державного бюджету в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних обліку органів Державного казначейства, звірених з окремими даними звітів розпорядників бюджетних коштів за формами № 2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”, № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ” та № 8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”.
У графі 3 “Кошторисні призначення з урахуванням змін” проставляються суми планових показників розпорядників коштів на 2002 рік по загальному фонду державного бюджету з урахуванням внесених на звітну дату змін. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9115 “Затверджені кошторисні призначення за коштами загального фонду державного бюджету” Плану рахунків, звірених із звітами розпорядників коштів (графа4 форми № 8кд “Звіт про зобов’язання бюджетних установ”).
У графі 4 “Кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів на початок року” відображаються суми кредиторської заборгованості бюджетних установ на початок року, наведені у звітах розпорядників бюджетних коштів (графа9 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”).
У графі 5 “Незареєстрована кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів на початок року” відображаються суми незареєстрованої кредиторської заборгованості бюджетних установ на початок року (графа 12 розділу II “Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету за 2001 рік” форми № 7 “Звіт про бюджетну заборгованість за 2001 рік”).
У графі 6 “Зареєстровані фінансові зобов’язання на початок року” проставляються суми фінансових зобов’язань розпорядників, зареєстровані в обліку органів Державного казначейства на початок року. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках (залишок на початок року), відкритих за рахунком позабалансового обліку 9413 “Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків та відповідає даним звітів розпорядників бюджетних коштів (графа5 форми № 8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).
У графі 7 “Всього, зареєстровані фінансові зобов’язання в органах Держказначейства з початку року” відображаються суми фінансових зобов’язань розпорядників, зареєстровані в обліку органів Державного казначейства протягом звітного періоду. Зазначена графа заповнюється органами Державного казначейства на підставі даних обліку на аналітичних рахунках (кредитові обороти з початку року), відкритих за рахунком позабалансового обліку 9413 “Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків та відповідає даним звітів розпорядників бюджетних коштів (графа9 форми №8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).
У графі 8 “Касові видатки з початку року” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по загальному фонду Державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації (графа9 форми № 2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”). Дані графи повинні відповідати аналогічним даним графи7 підрозділу 2.1 “Видатки загального фонду бюджету” розділу 2 “Видатки” форми № 2 “Звіту про виконання Державного бюджету”.
У графі 9 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів усього” проставляються суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів на звітну дату, наведені у звітах розпорядників бюджетних коштів (графа 10 форми № 7кд “Звіт про заборгованість бюджетних установ”). Дані графи дорівнюють сумі граф 11 і 13.
У графі 10 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: всього, зареєстровані фінансові зобов’язання в органах Держказначейства” відображаються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9413 “Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету” Плану рахунків (кредитовий залишок) (графа 7 форми № 8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).
У графі 11 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: у тому числі фінансові зобов’язання розпорядників (кредиторська заборгованість)” проставляються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (кредиторська заборгованість), зареєстровані в обліку органів Державного казначейства (графа 8 форми № 8кд “Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ”).
У графі 12 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: у тому числі фінансові зобов’язання розпорядників (формальні)” відображаються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (формальні). Дані графи дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах10 і 11. Формальні зобов’язання — це зобов’язання розпорядників, які не є ані кредиторською, ані дебіторською заборгованістю розпорядників коштів, але реєструються в обліку органів Державного казначейства як фінансові зобов’язання, тобто операції, які ще не проведені в бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів.
У графі 13 “Залишок невиконаних фінансових зобов’язань на звітну дату: незарєєстровані фінансові зобов’язання розпорядників (кредиторська заборгованість)” проставляються суми невиконаних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (кредиторська заборгованість) за загальним фондом бюджету, які на звітну дату відображені в обліку розпорядника, але не зареєстровані в органі Державного казначейства. Зазначена інформація відображається на підставі звітів розпорядників. Дані графи проставляються розрахунково і дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах9 і 11 форми звіту.
Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виокремленням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку органів державного казначейства за коштами, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.
Довідка про погашення кредитів, наданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду в минулі роки складається органами Державного казначейства на підставі даних аналітичного обліку кредитів, наданих з Державного бюджету за рішеннями Уряду в минулі роки, сума заборгованості за якими обліковується органами Державного казначейства на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1511 “Короткострокові кредити, надані з Державного бюджету” та 1512 “Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету” Плану рахунків.
У нижчезазначених графах відображаються такі дані:
у графі 3 “Залишок непогашеної суми кредитів станом на 01.01.200?” — загальна сума залишку непогашених кредитів станом на 1 січня 2002 року;
у графі 4 “Сума погашених кредитів з початку року” — загальна сума погашених кредитів з початку року;
у графі 5 “Залишок непогашеної суми кредитів на звітну дату” — загальна сума залишку непогашених кредитів на звітну дату.
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України складається органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету за кодом програмної класифікації 3511030 “Резервний фонд”.
У графі 4 “Перелік постанов Кабінету Міністрів України” проставляються номер, дата постанови Кабінету Міністрів України та заходи, на які виділяються кошти резервного фонду Державного бюджету України.
У графі 5 “Передбачено постановами” відображаються суми коштів, які відповідно до постанов Кабінету Міністрів України будуть виділені з резервного фонду Державного бюджету України розпорядникам коштів.
У графі 6 “Фактично виділено коштів з початку року” проставляються суми коштів, що виділені із загального фонду Державного бюджету (резервного фонду Державного бюджету України) і надійшли на особові та реєстраційні рахунки розпорядників з початку року.
У графі 7 “Недовиділено коштів до плану” відображається сума недовиділених коштів (дані графи7 дорівнюють різниці відповідних даних, наведених у графах 5 і 6).
У графі 8 “Касові видатки з початку року” проставляються суми проведених з початку року касових видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формою № 2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.
У графі “Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду” відображається сума залишку невикористаних коштів на кінець звітного періоду.
Інформація про стан державного боргу складається Державним казначейством України по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов’язань, які виникли та погашені в поточному бюджетному періоді в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора.
Інформація про стан державного боргу складається тільки на центральному рівні.
Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань складається Державним казначейством України на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9811 “Гарантії, надані банкам” Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, у тому числі у валюті кредиту.
Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, складається тільки на центральному рівні.
Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році, складається органами Державного казначейства як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми № 2кдк. Зазначена Довідка складається за умови перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів (ліквідовано бюджетну установу як розпорядника; приєднано до іншого розпорядника; перераховано до місцевих бюджетів) у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
У графі 4 “Сума залишку коштів станом на 01.01.02, яку перераховано” проставляються суми, які перераховані у звітному році зі спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників і в бухгалтерському обліку виконання бюджетів ці суми не відображаються як зменшення надходжень та/або зменшення виділених зі спеціального фонду Державного бюджету асигнувань і не є проведеними видатками розпорядника.
Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету.
Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету згідно зі ст. 21 Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.
У графі 4 “Затверджено на рік” проставляються планові показники в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків (захищені статті) загального фонду Державного бюджету.
У графі 5 “Затверджено на рік з урахуванням змін” відображаються планові показники в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету, з урахуванням змін, внесених протягом року.
У графі 6 “Фактично виділено коштів з початку року” відображаються суми коштів, що виділені із загального фонду Державного бюджету по захищених статтях за економічною структурою видатків і надійшли на особові та реєстраційні рахунки розпорядників з початку року.
У графі 7 “Відсоток виконання до плану” проставляються дані щодо виконання захищених статей видатків Державного бюджету України (відсоток вираховується шляхом ділення даних графи6 на дані графи 5).
У графі 8 “Касові видатки з початку року” проставляються суми проведених з початку року касових видатків по захищених статтях видатків Державного бюджету України на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за окремими кодами економічної класифікації видатків форми № 2кд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”.
У графі 9 “Недовиділено коштів до плану” проставляється сума недовиділених коштів (дані графи9 дорівнюють різниці даних граф6 і 5).
Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України складається тільки на центральному рівні.
Розшифровка надходжень по коду 24121000 “Плата за послуги, що надаються бюджетними установами” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду Державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.
Розшифровка надходжень по коду 24122000 “Інші джерела власних надходжень бюджетних установ” складається органами Державного казначейства в розрізі кодів відомчої класифікації на підставі звітів розпорядників бюджетних коштів. Дані про надходження доходів спеціального фонду Державного бюджету мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за рахунками бюджетного обліку 6114 “Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету” Плану рахунків.
Пояснювальна записка подається органами Державного казначейства в разі необхідності надання роз’яснення проблемних питань, що виникли в ході складання форм звітів, передбачених даною інструкцією. У пояснювальній записці надаються обґрунтовані пояснення за всіма відхиленнями від затверджених показників за доходами і видатками з викладенням причин цих відхилень.
Квартальні звіти про виконання Державного бюджету складаються в тисячах гривень з трьома знаками після коми.
Термін подання форм квартальної звітності до 25 числа місяця, наступного за звітним.
У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
Дані зведеної квартальної звітності органів Державного казначейства України повинні дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.
Весь пакет квартальної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях та в паперовій формі.

загрузка...