загрузка...
 
Частина 1
Повернутись до змістуЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПА України від 11.07.97 № 233(у редакції наказу ДПА України від 29.04.02№203)
Зареєстровано Наказ Мін’юсту України від 21.05.02 за № 443/6731
Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами
У зв’язку з набуттям чинності Бюджетним кодексом України від 21.06.01, Законами України «Про Державний бюджет України на 2002 рік» від 20.12.01 №2905-111, «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 №2866-ІІІ та керуючись ст.8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та згідно з п/п 7.11.12 п.7.11 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон) установлено порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (далі — Звіт). Цей Звіт складають установи та організації, що включені до Реєстру неприбуткових установ (організацій) з присвоєнням ознаки неприбутковості (далі — неприбуткові установи) в установленому порядку відповідно до наказів Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ» від 11.07.97 №232, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97 за №291/2095, і «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03.07.00 №355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.00 за №451/4672.
Звіт складається за формою, що додається, і подається до державної податкової інспекції за місцезнаходженням неприбуткової установи в терміни, встановлені Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від21.12.00 №2181-111.
Ураховуючи, що п/п 7.11.2—7.11.7 п. 7.11 ст. 7 Закону визначено доходи неприбуткових установ, що звільняються від оподаткування, таким установам необхідно вести податковий облік зазначених доходів і витрат окремо від інших доходів і витрат, що можуть отримувати неприбуткові установи відповідно до абзацу другого п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону.
Якщо неприбуткова установа отримує інші доходи та несе за ними витрати, що пов’язані з отриманням таких доходів, то на підставі даних про ці доходи і витрати, які відображаються у Звіті, проводиться розрахунок податку на прибуток, при цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується (абзаци другий і третій п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону). Терміни сплати нарахованого податку до бюджету встановлено чинним законодавством України.
Платники податку мають право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення терміну подання Звіту надіслати його до податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Порядок оформлення зазначених поштових відправлень установлено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень із вкладеннями матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій» від28.07.97 №799.
У Звіті проставляються дані за всіма передбаченими Звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року. Якщо показники відсутні, ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.
У Звіті не повинно бути жодних підчисток і помарок. Виправлення помилок здійснюється з дотриманням чинного законодавства України.
Показники звіту наводяться в тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми, чорнилом або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.
Для складання Звіту використовуються дані бухгалтерського обліку та первинних документів.
Достовірність даних, зазначених у Звіті, підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера, а за відсутності в установі чи організації бухгалтерської служби — спеціаліста, який веде облік, і засвідчується печаткою.
У заголовній частині Звіту зазначаються повна назва установи, місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код, форма власності, підпорядкованість, назва органу державної реєстрації та реєстраційний номер, номер рішення про реєстрацію у податковому органі, присвоєна ознака неприбутковості, назва податкового органу, до якого подається Звіт.
Звіт складається з двох частин.
У частині І Звіту зазначаються всі доходи неприбуткової установи, що звільняються від оподаткування (рядки з 1 по 7), та напрями їх використання (рядки з 8 по 9).
У Звіті у разі отримання неприбутковою установою (організацією) майна, що надійшло безоплатно або у вигляді добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2), відображається вартість такого майна відповідно до супроводжувальних документів.
Якщо неприбуткові установи отримують дохід з інших джерел, то профінансовані витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманням таких доходів, відображаються у рядку 11 Звіту у той самий податковий період, як і зазначені доходи.
Для розрахунку перевищення кожна неприбуткова установа у рядку 14 зазначає суму доходів, що вивільниться від оподаткування за попередній звітний (податковий) рік, яка береться з графи 4 «Наростаючим підсумком з початку звітного року» відповідного рядка Звіту за попередній (податковий) рік.
У рядку 15 зазначаються сума прибутку від доходу з інших джерел, зменшена на суму нарахованого податку, і прибутку за попередній звітний (податковий) рік, що визначається як різниця між даними графи 4 рядків 12 та ____.
У рядку 17 зазначають суму витрат за попередній звітний (податковий) рік та перший квартал поточного року, що визначається як сума даних рядка 9 графи 4 Звіту за попередній рік та даних рядка 9 графи 3 Звіту за І квартал поточного року.
Зазначена в рядку 22 сума податку на прибуток розраховується тільки за результатами І кварталу поточного року та підлягає сплаті до бюджету в терміни, встановлені чинним законодавством України.
Заповнення податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями
У частині II Звіту надаються розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою установою (організацією) з інших джерел, ніж визначено п/п 7.11.2—7.11.7 п.7.11 ст.7 (абзац другий п/п 7.11.9 п. 7.11 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від28.12.94 №334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.97, №283/97-ВР) зі змінами та доповненнями (далі — Закон №334/94-ВР), що проводиться щокварталу (рядки 10—13 Звіту), та розрахунок податку на прибуток від перевищення (абзац перший п/п 7.11.9 п.7.11 ст.7 Закону №334/94-ВР),що проводиться тільки у І кварталі (рядки 14—22 Звіту).
Для кожної неприбуткової установи залежно від присвоєної ознаки неприбутковості передбачено окремі рядки Звіту з переліком установлених Законом №334-94-ВР доходів, звільнених від оподаткування. Наприклад, неприбуткові установи, які включено до Реєстру неприбуткових установ (організацій), відповідно до абзацу «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7 Закону №334-94-ВР, яким присвоєно ознаки неприбутковості з 0005 по 0008 та 0014, під час складання частини І Звіту заповнюють тільки рядки 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4. При цьому загальна сума всіх доходів, що звільняються від оподаткування у такої неприбуткової установи, зазначається у рядку 2 і визначається як сума даних, наведених у рядках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
Особливу увагу слід звернути на відображення у Звіті вартості майна, що надійшло до неприбуткової установи безоплатно або у вигляді добровільних пожертвувань (рядки 1.3, 1.2, 2.1.2, 6.1.2 Звіту). Якщо неприбуткова установа не може використати таке майно безпосередньо для цілей, передбачених статутними документами, то можливе відчуження безоплатно отриманого майна. Згідно з п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону №334/94-ВР установам надається статус неприбуткових, не заборонено продаж майна, що перебуває у власності такої установи, але відповідно до положень п.1.31 ст.1 Закону №334/94-ВР така операція вважається продажем товарів, і тому доходи від її проведення не звільняються від оподаткування. Отже, у разі продажу за кошти отриманого безоплатно майна вся сума виручки відображається у рядку 10 «сума доходів з інших джерел, що підлягає оподаткуванню».
Під час еквівалентного обміну такого майна на інші товари, які можуть бути використані для потреб статутної діяльності, доходи з метою оподаткування не визначаються, оскільки вартість безоплатно отриманого майна вже було відображено у Звіті.
Слід також звернути увагу на правильне визначення доходів, отриманих від проведення основної діяльності (рядки 2.3 та 4.1).Згідно з визначенням, наведеним у п. 7.11.13 п. 7.11 ст. 7 Закону №334/94-ВР під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створенням системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи. Статутні документи неприбуткових установ повинні містити вичерпний перелік видів діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими установами, визначеними абзацами «в» і «г» пп.7.11.1, особам, іншим ніж засновники, учасники або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткових установ.
По-перше, установи, що згідно зі статутними документами належать до неприбуткових, можуть здійснювати діяльність з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання зі створенням системи соціального самозабезпечення громадян. По-друге, неприбуткові установи здійснюють інші види діяльності, вичерпний перелік яких наводиться в статутних документах, укладених на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи. Слід зауважити, що закони, згідно з якими створюються неприбуткові організації, встановлюють певні обмеження діяльності таких установ. Так, Законом України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 №2460-ХІІ встановлено, що громадські організації (об’єднання громадян) створюються для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів. Основною метою їх діяльності не є отримання прибутку (ст. 1 і 3 цього Закону). Крім того, з метою виконання статутних завдань та цілей зареєстровані об’єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, а також шляхом створення підприємств (ст.24 цього Закону). Отже, виробнича діяльність не може передбачатися у статутних документах неприбуткової установи.
Щодо витрат, то у формі Звіту наведено загальні напрями використання коштів. Кожна неприбуткова установа згідно зі статутними завданнями та затвердженими в установленому порядку кошторисами під час складання Звіту зазначає суми сплачених видатків у відповідних рядках цього Звіту.
Поряд з доходами, що звільняються від оподаткування, та напрямами використання таких доходів у новій редакції Порядку складання звіту надається розрахунок податку на прибуток.

Отже, якщо неприбуткова установа отримує оподатковуваний дохід (дохід з інших джерел, ніж визначено п/п7.11.2—7.11.7 п.7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР), то у рядку 10 Звіту така неприбуткова установа відображає суму цього доходу, а у рядку 11 — сплачені витрати, прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел, у той самий податковий період, в якому зазначено і доходи. Щодо питання формування таких витрат, то слід зазначити, що оскільки неприбуткові установи створено не на підставі Закону України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 №887-ХІІ, тому вони не повинні здійснювати виробничої діяльності, а отже не мають права окремо формувати валові витрати згідно зі ст.5 Закону № 334/94-ВР. Таким чином, з метою оподаткування на зменшення суми інших доходів приймається тільки та частина загальних витрат неприбуткової організації, що прямо пов’язані з отриманням таких доходів.
З прибутку, який визначається як різниця між доходами та витратами (різниця між даними рядків 11 та 10), за ставкою 25% обчислюється та сплачується до бюджету податок на прибуток (приклад 1).
З наведеного прикладу видно, що прибуток і податок на прибуток визначаються у той податковий період, в якому було отримано оподатковувані доходи (у прикладі II квартал).
Відповідно до абзацу першого п/п 7.11.9 п. 7.11а. 7 Закону №334/94-ВР у новій редакції Порядку наводиться розрахунок податку на прибуток від перевищення норми нерозподіленого прибутку (рядки 14—21). Такий розрахунок проводиться за результатами І кварталу. Для розрахунку перевищення кожна неприбуткова установа у рядку 14 зазначає суму доходів, що звільняються від оподаткування за попередній звітний (податковий) рік, яка береться з графи 4 «Наростаючим підсумком з початку звітного року» відповідного рядка Звіту за попередній (податковий) рік.
У рядку 15 зазначається сума прибутку від доходу з інших джерел, зменшена на суму нарахованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік, яка визначається як різниця між даними графи 4 рядків 12 та 13.
У рядку 17 зазначається сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та І квартал поточного року, що визначається як сума даних рядка 9 графи 4 Звіту за попередній рік та даних рядка 9 графи 3 Звіту за І квартал поточного року (приклад 2).
Зазначена в рядку 22 Звіту сума податку на прибуток заповнюється тільки за результатами І кварталу поточного року та підлягає сплаті до бюджету в терміни, встановлені чинним законодавством України, як загальне зобов’язання за І квартал звітного року.
Оскільки сума нарахованого податку на прибуток від доходів, що підлягають оподаткуванню, не може враховуватись при визначенні перевищення норми нерозподіленого прибутку, то з метою усунення подвійного оподаткування згідно із розрахунком сума цього податку вираховується.

Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ
І. Загальні положення
Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ розроблено на виконання п.1.4 Положення про Реєстр неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 №232 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97 за №291/2095.
Упровадження Порядку забезпечує реєстрацію та облік установ і має на меті використання єдиної методики обліку неприбуткових установ в органах державної податкової служби.
Присвоєння установам коду ознаки здійснюють місцеві органи державної податкової служби.
Виключення неприбуткової установи з Реєстру неприбуткових установ (організацій) в разі порушення норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» або інших законодавчих актів відбувається за поданням державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі Державною податковою адміністрацією України. Рішення центрального податкового органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.
У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до чинних нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», Закону України «Про страхування».
Безповоротна фінансова допомога — це:
сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;
кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.
Державними послугами вважаються будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Пасивними доходами вважаються доходи, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.
Основною діяльністю вважається діяльність неприбуткових установ з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові установи. Статутні документи неприбуткових установ повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими установами, визначеними абзацами «в» і «г» п/п 7.1 1.1 п. 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», особам, іншим ніж засновники, учасники або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткових установ.
Господарською діяльністю вважається будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі, коли безпосередня участь такої особи в діяльності такої установі є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування (Закон України «Про страхування»).
Центральний податковий орган веде Реєстр неприбуткових установ (організацій), які звільняються від сплати податку на прибуток.
Реєстр неприбуткових установ (організацій) ведеться автоматизовано в складі загальнодержавної Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підсистеми «Податки юридичних осіб» Державної податкової адміністрації України.
Кошти, отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій.
1.2.(0002) — установи (організації), створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для установ, організацій, створених органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», Указом Президента України «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади», Указом Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади», постановою Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими актами.
1.3.(0003) — органи місцевого самоврядування.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для органів місцевого самоврядування необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
1.4.(0004) — установи (організації), створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для установ (організацій), створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
2.Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III—IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7 зазначеного Закону)
2.1.(0005) — благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для зазначених фондів (організацій), необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами; Законами України «Про благодійництво та благодійні організації», «Про гуманітарну допомогу», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до благодійної організації, одержують звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, то звіт про їх використання подається благодійною організацією благодійнику в обов’язковому порядку.
Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації (ст.5 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»).
Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій» всі засновані благодійні фонди без справляння плати повинні здійснити перереєстрацію у Міністерстві юстиції України.
2.2.(0006) — громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для громадських організацій, створених з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
2.3.(0007) — творчі спілки.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для творчих спілок необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України «Про об’єднання громадян», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
2.4.(0008) — політичні партії.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для політичних партій необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
3.Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку, визначеному законом (абзац «в» п.7.11 ст. 7 зазначеного Закону)
3.1. (0009) — пенсійні фонди.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для пенсійних фондів необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: законами України «Про пенсійне забезпечення», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про страхування», іншими нормативно-правовими актами.
3.2. (0010) — кредитні спілки.
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для кредитних спілок необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», Указом Президента України «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні», іншими нормативно-правовими актами.
4.(0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів (абзац «г» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ (організацій) для інших, ніж визначені в абзаці «б», юридичних осіб, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про об’єднання громадян», іншими нормативно-правовими актами.
5.(0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (абзац «д» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про підприємства в Україні», «Про об’єднання громадян», «Про оподаткування прибутку підприємств», іншими нормативно-правовими актами.
6. (0013) — релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом (абзац «е» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)


загрузка...