загрузка...
 
Частина 3
Повернутись до змісту
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є установи або організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. П/п 7.11.2 п. 7.11 ст. 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових установ як компенсація вартості отриманих державних послуг.
Приклад
Територіальний центр з обслуговування пенсіонерів та інвалідів створено рішенням Ізюмської Ради народних депутатів (Харківська область).
Функції територіального центру — виявлення самотніх і непрацездатних громадян та обстеження їх матеріально-побутових умов, визначення потреби у матеріальній, соціально-побутовій і медичній допомозі.
Територіальний центр з обслуговування пенсіонерів та інвалідів за І півріччя 2003року отримав доходи:
—бюджетне фінансування (не підлягає оподаткуванню);
—кошти, які надходитимуть у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).
Інші доходи територіального центру, крім тих, що визначені п/п 7.11.2, оподатковуватимуться на загальних підставах.
2.Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями (абзац «б» п/п7.11.1 п.7.11 ст. 7 зазначеною Закону)
2.1. (0005) — благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності.
Ст.1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» визначено, що благодійний фонд (організація) — це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій фізичних осіб. Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у наданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство, а також гуманітарна та інша матеріальна допомога, порядок та здійснення якої на території України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції та законів України. Президентом України видано Указ «Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну» від 04.07.98 за №738/98, який набуває чинності в порядку, передбаченому п.4 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.
Щодо надання благодійної допомоги в межах України, то при цьому слід керуватися Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про благодійництво та благодійні організації».
Абзацом «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності. П/п 7.11.3 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень п/п 7.11.11 цієї статті, тобто у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Відповідно до абзацу третього п/п 7.11.13 п/п 7.11 ст. 7 зазначеного Закону України під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших послуг для суспільного споживання, створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів діяльності. До основної діяльності не належать будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими організаціями, визначеними абзацами «в» і «г» п/п 7.11.1, особам, іншим ніж засновники, учасникам або членам (їх уповноваженим особам) таких неприбуткових установ.
Порядок використання благодійної допомоги повинен бути підтверджений первинними документами в порядку, визначеному п/п 5.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру неприбуткових установ.
Приклад 1
Український гуманітарний фонд, що утворено з метою сприяння та підтримки розвитку культури, освіти та інших сфер гуманітарної діяльності, зареєстровано як неприбуткову організацію згідно з абзацом «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.
Український гуманітарний фонд за І півріччя 2003 року отримав доходи:
—добровільні пожертвування від юридичних та фізичних осіб України та інших країн світу — безповоротна фінансова допомога (не підлягає оподаткуванню);
—оренда приміщень та банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягає оподаткуванню).
Приклад 2
Міжнародний благодійний фонд «Саркофаг», статутними документами якого передбачена діяльність, спрямована на одержання прибутку, а саме:
—організація ремонту, прокат та продаж автомобілів;
—торговельні, торговельно-посередницькі, комісійні послуги;
—рекламні послуги та ін.
Таким чином, фонд не може бути зареєстрований як неприбуткова організація.
Одночасно зауважимо, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) благодійної організації.
Місцеві органи державної податкової служби мають право реєструвати окремі благодійні фонди як неприбуткові організації у випадках, коли їх статути не відповідають вимогам ст. 1 Закону України «Про об’єднання громадян» і мають на меті одержання прибутку.
2.2. (0006) — громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності.
Ст. 3 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що громадські організації — це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності. П/п 7.11.3 ст.7 цього Закону України визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень п/п 7.11.11 цієї статті.
Приклад 1
Федерація гімнастики України — всеукраїнська громадська організація, яка займається розвитком художньої та інших видів гімнастики в Україні, визнана неприбутковою організацією згідно з абзацом «б» п/п7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.
Федерація гімнастики України за І півріччя 2003 року отримала доходи:
—добровільні внески (пожертвування) — безповоротна фінансова допомога (не підлягає оподаткуванню).
Приклад 2
Інститут демократії імені Пилипа Орлика — незалежна громадська науково-дослідна організація. Статутом Інституту передбачено отримання доходів від видавничої, рекламної, перекладацької, наукової, консультативної та іншої діяльності. Таким чином, Інститут не може бути зареєстрований як неприбуткова організація.
У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства передбачати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до Реєстру неприбуткових організацій.
2.3. (0007) — творчі спілки.
Ст.1 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Статтею 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» визначено, що творча спілка — це добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.
Законом України «Про ст. прибутку підприємств» (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7) визначено, що творчі спілки належать до неприбуткових установ та організацій. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п/п 7.11.11 цієї статті.
Приклад
Спілка майстрів народного мистецтва України — добровільна громадська самоврядована творча організація, яка об’єднала майстрів традиційного народного мистецтва, мистецтвознавців, дослідників у цій галузі та професійних художників, які власною творчою діяльністю сприяють відродженню і розвитку художніх традицій народу. Спілка має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7 зазначеного Закону.
Спілка майстрів народного мистецтва України за І півріччя 2003року отримала доходи:
—членські внески (не підлягає оподаткуванню);
—банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягає оподаткуванню);
—бюджетне фінансування (не підлягає оподаткуванню);
—організація виставок — надання в оренду павільйонів, площ та ін. (не підлягає оподаткуванню);
—доходи від видавничої та лекційної діяльності (підлягає оподаткуванню на загальних підставах);
—виробництво та продаж народних виробів мистецтв (підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до абзацу другого п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону).
2.3. (0008) — політичні партії.
Ст.2 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що політичною партією є об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. Ця діяльність спрямована головним чином для займання політичних постів членами деякої партії чи співчуваючих їй з метою впливу на прийняття рішень органами державної влади. Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки за всеукраїнським статутом.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є політичні партії. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій (політичних партій), отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності з урахуванням положень п/п 7.11.11 п. 7.11 цієї статті.
Приклад
Всеукраїнське об’єднання громадян «Громада» є політичною партією громадян України, зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «б» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.
Всеукраїнське об’єднання громадян «Громада» за І півріччя 2003року отримало доходи:
—благодійні внески (не підлягає оподаткуванню);
—членські внески від районних партійних організацій (не підлягає оподаткуванню);
—випуск пов’язаної з діяльністю об’єднання літератури (не підлягає оподаткуванню).
3.Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку, визначеному законом (абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)
3.1. (0009) — пенсійні фонди.
Ст.8 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено, що пенсійні фонди є самостійною фінансово-банківською системою, що здійснюють управління фінансами пенсійного забезпечення і створені з метою акумулювання коштів на сплату пенсій після завершення трудової діяльності.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що до неприбуткових установ належать пенсійні фонди, утворені у порядку, визначеному законом. Згідно з п/п 7.11.4 п. 7.11 ст. 7 цього Закону від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів, що надходять до кредитних спілок як внески на додаткове пенсійне забезпечення або внески на інші потреби, передбачені законодавством, пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про пенсійні фонди.
Приклад
Пенсійний фонд України, створений постановою Кабінету Міністрів України «Питання Пенсійного фонду України» від 01.06.94 № 345, є центральним органом виконавчої влади, зареєстрованим як неприбуткова організація відповідно до абзаців «а» та «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону. Фонд здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення та утримується за рахунок страхових внесків, які звільняються від оподаткування згідно з п/п 7.11.4 п. 7.11 статті 7 зазначеного Закону.
Страхові внески (страховий платіж) — плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування (ст. 9 Закону України «Про страхування»).
3.2. (0010) — кредитні спілки.
П.2 Указу Президента України «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні» від 20.09.93 № 377/93 визначено, що кредитна спілка — це громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.
Абзацом дев’ятим п. 11 зазначеного Тимчасового положення визначено, що кредитна спілка не може займатися іншою діяльністю, крім передбаченої цим Положенням.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що до неприбуткових установ та організацій належать кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом. Від оподаткування звільняються доходи, які надходять до кредитних спілок, або внески на інші потреби, передбачені законодавством, пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки.
Приклад
Кредитна спілка «Рост» створена з метою соціального і фінансового захисту її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Спілка має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «в» п/п 7.11.1 п.7.11 ст.7 Закону.
Кредитна спілка «Рост» за І півріччя 2003 року отримала доходи:
—членські внески (не підлягають оподаткуванню);
—банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);
—проведення навчальних платних семінарів (підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до абзацу другого п/п 7.11.9 п.7.11 ст. 7 Закону);
—організація виставок — надання в оренду павільйонів, площ та ін. (підлягають оподаткуванню на загальних підставах).
4.(0011) — інші, ніж визначені в абзаці «б», юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів (абзац «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7 зазначеного Закону)
Абзацом «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що неприбутковими установами та організаціями є інші юридичні особи, ніж визначені в абзаці «б» цього підпункту, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів.
П/п 7.11.5 п. 7.11 ст. 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим установам від проведення їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.
Приклад 1
Гаражний кооператив «Південний», створений на підставі Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільним громадським об’єднанням. Його діяльність спрямована на зберігання транспортних засобів, що знаходяться у приватній власності громадян. Кооператив зареєстрований в органах державної влади і має статус юридичної особи, отже, зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «г» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону.
Статут приймається Загальними зборами громадян, які мають транспортні засоби і бажають своїми коштами спорудити стоянку (гараж). Члени кооперативу мають право обирати і бути обраними до керівних органів кооперативу (правління).
Гаражний кооператив «Південний» за І півріччя 2003року отримав доходи:
—членські внески — основна діяльність (не підлягають оподаткуванню);
—банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);
—надання послуг (ремонт машин не членів кооперативу) (підлягають оподаткуванню на загальних підставах).
Приклад 2
Садівничо-городній кооператив «Економіст», створений відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», є добровільним громадським об’єднанням для організації колективного садівництва та городництва і створення умов для культурного проведення вільного часу на земельних ділянках. Садівничо-городній кооператив має статус юридичної особи та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «г» п/п7.11.1 п. 7.11 ст.7 Закону.
Товариством створено свій виборчо-представницький орган самоврядування (правління). Усі члени товариства мають рівні права на участь в управлінні справами товариства.
Садівничо-городній кооператив «Економіст» за І півріччя 2003року отримав доходи:
— членські внески — основна діяльність (не підлягають оподаткуванню);
— банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню).
Таким чином, якщо гаражні кооперативи та садівничі товариства провадять відповідно до статуту тільки основну діяльність згідно з п/п7.11.13 п. 7.11 ст. 7, то вони можуть бути зареєстровані як неприбуткові організації і відповідно до п/п7.11.6 від оподаткування звільняються доходи гаражних кооперативів та садівничих товариств, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів. При цьому загальне положення статутних документів таких організацій повинно містити позицію про те, що гаражний кооператив або садівниче товариство створений на підставі Закону України «Про об’єднання громадян».
У разі, якщо статутні документи зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які можуть відповідно до чинного законодавства планувати одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до Реєстру неприбуткових організацій.
5.(0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (абзац «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)
Ст. 3 Закону України «Про підприємства в Україні» визначено, що підприємства можуть об’єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.
Об’єднання діють на підставі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія цього Закону.
Об’єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація об’єднання провадиться в порядку, встановленому цим Законом.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст.7) визначено, що до неприбуткових установ і організацій належать спілки, асоціації, інші об’єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.
П.1.32 ст. 1 зазначеного Закону під терміном «господарська діяльність» слід розуміти будь-яку діяльність особи, спрямовану на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь тієї чи іншої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.
П/п 7.11.6 п. 7.11 ст. 7 цього Закону визначено, що від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, що отримані у вигляді разових або періодичних внесків засновників та членів, пасивних доходів.
Приклад 1
Всеукраїнська асоціація працівників підприємств по виготовленню та реалізації окулярної оптики «Укроптика» являє собою асоціацію, створену для представлення інтересів засновників згідно зі ст. 3 Закону України «Про підприємства в Україні». Асоціація має статус юридичної особи і зареєстрована в органах державної податкової служби як неприбуткова організація відповідно до абзацу «д» п/п 7.11.1 п.7.11 ст.7 Закону.
«Укроптика» в І півріччі 2003 року отримала доходи:
добровільні внески (не підлягають оподаткуванню).
Приклад 2
Асоціація «Укрхолод» створена рішенням Загальних зборів уповноважених представників підприємств, які займаються виробництвом, впровадженням, сервісним обслуговуванням та ремонтом холодильної техніки та устаткування. Згідно зі своїм статутом асоціація має право отримувати та розпоряджатися одержаним прибутком, який може поділятися між засновниками, що суперечить вимогам абзацу «д» п/п 7.11.1 та 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 Закону. Таким чином, зазначена асоціація не може бути зареєстрована як неприбуткова організація.
Приклад 3
Житлово-будівельний кооператив (ЖБК) №29 м.Києва здійснює експлуатацію жилого будинку на праві кооперативної власності і на основі самооплатності спеціальних фондів, які витрачаються на цілі відповідно до передбачених у статуті завданнями кооперативу. ЖБК зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до абзацу «д» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.
ЖБК № 29 за І півріччя 203 року отримало доходи:
—внески членів кооперативу за квартплату та комунальні послуги (не підлягають оподаткуванню);
—субсидії, що включаються до валових доходів і з урахуванням яких формується фінансовий результат (не підлягають оподаткуванню);
—банківські відсотки (не підлягають оподаткуванню).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна жилих будинків, яке перебуває у загальному користуванні» від 31.07.95 №588 житлово-будівельні кооперативи повинні перереєструватися в Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Враховуючи викладене, реорганізовані ЖБК за умови дотримання положень абзацу «д» п/п7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону можуть бути визнані як неприбуткові.
6.(0013) — релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України (абзац «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)
Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено, що церква (релігійні організації) в Україні відокремлені від держави. Ст.7 цього Закону передбачено, що релігійними організаціями є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об’єднання представляються своїми центрами (управліннями). На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» не поширюється.
Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту (положення). Релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добровільні благодійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають статус юридичної особи.
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «е» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що неприбутковими установами та організаціями є релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів. Перелік культових послуг і предметів культового призначення визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку культових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 12.09.97 № 1010.
У разі надання інших послуг, ніж ті, що передбачені зазначеною постановою, такі послуги оподатковуватимуться на прибуток у загальновстановленому порядку.
Приклад1
Київський Християнський Університет Всеукраїнського союзу об’єднань євангелістських християн-баптистів являє собою релігійну організацію, створену у порядку, визначеному Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації». Є духовно-освітнім центром та як релігійна організація має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «е» п/п7.11.1 п.7.11 ст.7 Закону.
За підсумками І півріччя 2003року релігійна організація одержала неоподатковуваний дохід у вигляді добровільних пожертвувань, які не підлягають оподаткуванню. П/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» визначено, що у разі, коли доходи неприбуткових організацій отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними п/п 7.11.2 і 7.11.7 цієї статті, на кінець першого кварталу, наступного за звітним роком, і перевищують 2% від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% від суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу, наступного за звітним, у терміни, встановлені для інших платників податку.
Приклад 2
Університет — заклад освіти, створений у порядку, визначеному Законом України «Про освіту» та зареєстрований як неприбуткова організація відповідно до п/п 7.11.10 п. 7.11 ст.7 Закону. За підсумками 2003року університет одержав загальні валові доходи на суму 8000 грн у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, що надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.
У 2003році на цілі, визначені статутом такого університету, використано 3000 грн. Протягом першого кварталу 2004року з одержаної в 2003 році суми — 8000 грн — на ті самі цілі було використано ще 2000 грн. Таким чином, нерозподілена сума на кінець першого кварталу 2004 року становить 3000 грн (8000 – 3000 – 2000) і перевищує суму у розмірі 2000 гривень, що складає 25% від загальної суми валових доходів (8000 • 0,25).
Сума такого перевищення дорівнюватиме 1000 грн (3000 – 2000) і підлягатиме оподаткуванню за ставкою 30% відповідно до норм п/п7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону. У прикладі сума податку на прибуток, яку необхідно не пізніше 20 квітня 2004 року сплатити до бюджету, дорівнюватиме 300 гривень (1000 • 0,30).
Але у разі, коли такий університет отримує доходи з інших джерел, ніж ті, що визначені відповідними підпунктами (у даному прикладі п/п7.11.2), він зобов’язаний сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких (інших) джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми цих доходів.
Зазначений порядок застосовується до всіх без винятку неприбуткових установ та організацій.
Одночасно зауважимо, якщо зареєстровані неприбуткові установи та організації будуть вилучені з Реєстру неприбуткових установ (організацій), то кошти, які залишилися на момент такого вилучення, вважатимуться доходом та оподатковуватимуться на загальних підставах. Оподаткування таких організацій здійснюватиметься з моменту виникнення податкового зобов’язання.
Неприбуткові організації, визначені п.7.11 ст.7 цього Закону, сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку (п.16.10 ст.16). Такі платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.
Щодо включення профспілкових організацій до неприбуткових. Професійні спілки створені відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 №1045-ХIV.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про об’єднання громадян» визначено, що особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки, а постановою про порядок введення в дію цього Закону встановлено, що проведення легалізації об’єднань громадян не поширюється на профспілкові громадські організації. Таким чином дія вказаного Закону не поширюється на діяльність профспілок.
Враховуючи викладене, дія п.7.11 ст.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» не поширюється на профспілкові організації, тобто профспілки не вважаються неприбутковими організаціями.
Стосовно особливостей оподаткування профспілкових комітетів первинних організацій, то Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п.2.1 ст.2) передбачено, що з числа резидентів платниками податку є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, що проводять діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.
Таким чином, якщо профспілкові організації отримують доходи від здачі в оренду приміщень, розміщення коштів на рахунках банківських установ, продажу путівок, одержують кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, то вони є платниками податку на прибуток. Вказані профспілкові організації повинні стати на облік у податкових органах за місцем їх знаходження та подавати їм відповідну податкову звітність.
Якщо ж профспілкові організації не отримують вищезазначених видів доходів (крім надходжень у вигляді профспілкових внесків та цільових бюджетних коштів), то вони не є платниками податку на прибуток і не стають на облік у податкових органах. При отриманні такими профспілковими організаціями протягом року доходів, визначених ст. 4 згаданого Закону України, вони зобов’язані повідомити про це податковий орган та сплатити податок на прибуток та інші податки і збори, передбачені чинним законодавством.
Розподілені між профспілковими організаціями членські внески не підлягають оподаткуванню.
Вказаний вище порядок сплати податку на прибуток профспілковими організаціями застосовується до внесення змін до п.7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо віднесення профспілкових організацій до неприбуткових.
Усі без винятку підприємства та організації можуть до складу валових витрат включати суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій у випадках, визначених у п.7.11 ст.7 цього Закону, але не більше ніж 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду за умови, що така організація зареєстрована у Державній податковій адміністрації (інспекції) як неприбуткова.
Відповідно до п/п 7.11.10 п.7.11 з метою оподаткування центральний податковий орган веде реєстр усіх неприбуткових організацій, які звільняються від сплати податку на прибуток.
Реєстр платників податків (неприбуткових організацій) здійснюється автоматизовано у складі загальнодержавної Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підсистеми «Податки юридичних осіб» Державної податкової адміністрації України. При цьому у Довідці про взяття на облік платника податку (неприбуткової організації) має бути зазначено, що така організація є неприбутковою. Присвоєння ознаки неприбутковості здійснює управління (відділ) прямих (непрямих) податків місцевого податкового органу за участю працівників юридичної служби. У разі відмови податкового органу у присвоєнні ознаки неприбутковості платнику податку надається письмово відповідь, де чітко роз’яснюються причини невключення до Реєстру.
Затверджено Наказ ДПА України від 11.07.97 №232
Зареєстровано в Мін’юсті України
06.08.97 №291/2095
Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ
Реєстр неприбуткових установ — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові установи, які згідно з п.7.11 ст.7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» звільняються вад сплати податку на прибуток.
Установи, які не підпадають під визначення неприбуткових відповідно до п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону, не повинні проходити реєстрацію згідно з цим Положенням.
Реєстр неприбуткових установ створюється відповідно до ст.7 Закону з метою:
забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових установ, а також їх обліку в податкових органах України;
забезпечення податкових органів України інформацією з Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими установами коштів, звільнених від оподаткування;
організації суцільного і вибіркового аналізу;
взаємодії на єдиних методологічних засадах з базами даних Міністерства статистики України, Державної митної служби України, Національного банку України. Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, інших міністерств і відомств України;
надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до чинного законодавства України.
При включенні неприбуткової установи до бази Реєстру їй по її ідентифікаційному номеру ставиться ознака неприбуткової установи (встановлює Державна податкова адміністрація України).
Створення і ведення Реєстру здійснюється Державною податковою адміністрацією України.
Реєстрація неприбуткових установ
До Реєстру заносяться неприбуткові установи, які згідно із п.7.11 ст.7 Закону звільняються від сплати податку на прибуток.
Для внесення до Реєстру неприбуткова установа повинна подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою №1-РН згідно з додатком до цього Положення, а також копію статутних і установчих документів.
Державна податкова адміністрація України може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.
За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті рішення про:
—внесення неприбуткової установи до Реєстру;
—відмову внесення неприбуткової установи до Реєстру.
Реєстр неприбуткових установ ведеться згідно з чинним законодавством.
Класифікаційні дані формуються з використанням державних класифікаторів.
Економічні показники формуються на основі даних податкових органів.
Інформаційний фонд Реєстру включає такі види даних про неприбуткові установи:
ідентифікаційні — ідентифікаційний номер неприбуткової установи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ), а також назву, визначену статутом та вказану в довідці про включення такої неприбуткової установи до ЄДРПОУ;
класифікаційні — дані про галузеву, територіальну, відомчу підпорядкованість, форму власності, види діяльності та організаційно-правову форму господарювання; довідкові — дані про адресу, телефон неприбуткової установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера, засновників (інвесторів);
реєстраційні — дані про реєстрацію (ліквідацію) в органах місцевої державної влади та податковому органі;
економічні — дані, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності юридичної особи та справляння податку;
довідкові — дані про адресу, телефон неприбуткової установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера.
Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні податкові органи в Автономній Республіці Крим, областях і містах Києві та Севастополі.
Державна податкова адміністрація України здійснює:
розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових установ, що підлягають оподаткуванню:
присвоєння установам ознаки неприбуткової;
розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;
виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо);
автоматизоване ведення бази Реєстру;
організацію взаємодії з базами даних Національного банку України, Міністерства статистики України, Державної митної служби України. Міністерства фінансів України та інших міністерств і відомств України;
розробку інструктивних, нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.
Регіональні органи податкової служби здійснюють:
виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль права доступу тощо);
облік неприбуткових установ, які згідно з п.7.11 ст.7 Закону звільняються від сплати податку на прибуток, та розташовані на їх території;
передачу змін і доповнень до Реєстру в центральний податковий орган України;
взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів місцевої державної влади.
Місцеві органи податкової служби здійснюють:
прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо відповідності нормативним і установчим документам;
обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передачі в регіональні органи податкової служби;
формування бази даних неприбуткових установ:
взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої державної влади.
Внесення змін (доповнень)до реєстраційної заяви
У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової установи, визначених реєстраційною заявою, така неприбуткова установа зобов’язана в 10-денний термін (після їх виникнення) подати до податкового органу за місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву зі позначкою «зміни» або «доповнення». Ідентифікаційний номер неприбуткової установи при внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.
Перереєстрація
При перереєстрації в органах виконавчої влади або органах статистики неприбуткова установа зобов’язана в 10-денний термін подати до податкового органу за місцезнаходженням доповнення до реєстраційної заяви зі змінами відповідно до змін у нормативних та установчих документах
Скасування ознаки неприбуткової установи
Виключення неприбуткової установи з Реєстру відбувається на підставі рішення державної податкової адміністрації у разі порушення неприбутковою установою Закону та/або інших законодавчих актів про неприбуткові установи.
Виключення установи з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової установи.
загрузка...