загрузка...
 
4. Етапи проведення атестації
Повернутись до змісту
Атестація працівників проводиться в усіх підрозділах підприємства. Перелік посад, які підлягають атестації, і терміни її проведення визначаються керівником підприємства.
Атестація працівників включає такі етапи:
підготовка до проведення атестації;
проведення атестації;
прийняття рішень за результатами атестації. Підготовчий період — це етап, протягом якого:
складається перелік працівників, які повинні пройти атестацію;
визначається склад атестаційної комісії;
йде підготовка потрібних документів на атестантів;
ведеться організація роз'яснювальної роботи про ціпі та порядок атестації;
розробляються графіки проведення атестації.
Керівники, призначення і звільнення яких з посад проводиться вищими інстанціями, проходять атестацію в цій же організації.
Від чергової атестації звільняються керівники і спеціалісти, які працюють на посаді менше одного року.
Графіки проведення атестації доводяться до відома атестантів за місяць до її початку, а документи на них подаються атестаційній комісії за два тижні до початку.
Для проведення атестації створюється атестаційна комісія. Пропозицію про склад комісії вносить менеджер з персоналу. Офіційний склад атестаційної комісії оголошується і затверджується наказом керівника підприємства.
Повноваження атестаційної комісії визначаються на увесь термін, що забезпечує стабільність і ротацію членів комісії.
Підготовкою атестаційних листів займається секретар комісії, а відгуками характеристиками на атестантів — безпосередній їх керівник.
Співробітники, які є членами комісії, від основних обов'язків не звільняються.
Підготовчий етап закінчується за два тижні до початку атестації, що дозволяє членам комісії вивчити документи атестантів.
Етап безпосередньої атестації починається з засідань, на які запрошують атестантів, їх безпосередніх начальників — розглядом всіх матеріалів, їх обговорення, формування висновків і рекомендацій.
Оцінки діяльності працівників, які пройшли атестацію, і рекомендації комісії записують в атестаційний лист.
Найбільш поширеною формою атестаційних документів є форма контрольного оціночного листа.
Лист оцінки діяльності і особистих якостей заповняється безпосереднім керівником і працівником служби персоналу. Атестант ознайомлюється зі змістом листка оцінок не пізніше, як за два тижні до початку атестації. На засіданні комісія розглядає документи, заслуховує звіт атестанта про його роботу. Результати записуються в атестаційний лист і повідомляються атестату зразу ж після голосування.
Нині на окремих підприємствах атестацію проводять за допомогою ЕОМ. Організацією атестації займається служба управління персоналом. Якщо діє система «АСУ - Кадри» в режимі «Пошук» за критеріями відбираються кандидати для включення в список атестантів. Потім формується експертна комісія, куди входять:
керівники вищого рівня;
колеги;
підлеглі.
Члени комісії (не менше трьох) працюють на ЕОМ, відповідаючи на запитання анкет, і виставляють оцінки. Робота експерта з ЕОМ будується в діалоговому режимі.
На ці ж запитання відповідає сам атестант, виставляючи самооцінки.
Результатами роботи комплексу є:
обробка оцінок, виставлених експертом;
обробка самооцінок;
формування кінцевої оцінки і характеристики атестанта;
друкування вихідних документів.
Характеристика, одержана з ЕОМ, є допоміжним матеріалом, і передається як рекомендація в атестаційну комісію для аналізу.
Засідання атестаційної комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар комісії. Протокол засідання комісії заповнюється на всіх атестованих, яких заслухали протягом одного засідання. Якщо працівники, яких атестували, працюють в різних підрозділах, то протоколи оформляються окремо для кожного підрозділу. На заключному етапі керівник організації приймає рішення за результатами атестації. Формування висновку проводиться з врахуванням:
висновків і пропозицій безпосереднього керівника;
оцінок ділових і особистих якостей атестанта і відповідності їх вимогам робочого місця, посади;
думки кожного члена атестаційної комісії, порівняння даних попередньої атестації з даними на момент атестації та характер змін;
думку самого працівника про свою роботу та можливість потенційних можливостей.
Особливого значення надають трудовій дисципліні, прояву самостійності в критичній ситуації, професійній придатності працівника.
За підсумками атестації розробляється план заходів, і відповідно до рекомендацій комісії керівник може здійснювати кадрові перестановки, поповнювати резерви кадрів, а також матеріально заохочувати позитивно атестованих працівників.


загрузка...