загрузка...
 
2. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу
Повернутись до змісту
Оцінка персоналу — досить складна як в методичному, так і в організаційному плані робота.
Перш за все, потрібно відмітити, що єдиної універсальної методики, придатної для вирішення всього комплексу завдань, які ставляться до оцінки персоналу, просто не існує. Поки що загальноприйнятої методики оцінки персоналу немає як у зарубіжній, так і у вітчизняній практиці. З цієї причини підприємства розробляють програму оцінки або користуються типовими методиками і рекомендаціями аналогічних підприємств.
Здоровий глузд підказує, що краще користуватись не зовсім досконалими методиками оцінки, ніж взагалі жодними. Адже найгірший вид оцінки — її відсутність.
Оцінка персоналу може повноцінно виконувати притаманні їй функції за умов дотримання таких принципів:
об'єктивності — використання достовірної інформаційної бази та повної системи показників для характеристики працівника, його діяльності, поведінки, з врахуванням періоду роботи та динаміки результатів протягом цього періоду;
гласності — всебічне ознайомлення працівників з порядком і методикою проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб через пресу, накази, розпорядження;
оперативності — своєчасність і швидкість оцінки, регулярність її проведення;
демократизму — участь членів колективу в оцінці колег і підлеглих;
єдності вимог оцінки для всіх осіб однорідної посади;
простота, чіткість і доступність процедури оцінки, обов'язковості, загальності (оцінюють кожного);
результативності — обов'язкове й оперативне прийняття відповідних заходів за результатами оцінки;
підтримки престижності оцінки, за рахунок обов'язкового її використання при прийнятті відповідних рішень з питань персоналу. Ніщо так не вбиває систему оцінок, як незастосування її в практиці:
Оцінка персоналу є складовою пронесу відбору й розвитку персоналу. Вданий час існує два підходи оцінки:
оцінка кандидатів на вакантну посаду;
періодична оцінка працівників організації.
Вітчизняна і зарубіжна практика оцінки кандидатів на вакантну посаду виділяє чотири напрямки, які визначають зміст її процедури, а саме:
аналіз анкетних даних;
одержання довідок про працівника з місця попередньої роботи;
проведення співбесіди;
випробуваний термін.
Поточна, періодична оцінка працівників підприємства проводиться за двома напрямками:
оцінки результатів роботи і факторів, що визначають міру досягнення цих результатів;
аналізу динаміки результативності праці за певний проміжок часу, а також динаміки умов, що впливають на результат.
Організаційна процедура підготовки проведення оцінки передбачає виконання таких обов'язкових заходів:
розробка методики оцінки (якщо це доцільно, методику можна купити) з урахуванням конкретних умов організації;
формування оціночної комісії із залученням безпосередніх керівників тих працівників, що оцінюються, та спеціалістів вищого рівня ієрархії, а також спеціалістів служби управління персоналом;
визначення часу та місця проведення оцінки;
встановлення процедури підбиття підсумків оцінки;
вивчення питань інформаційного забезпечення процесу оцінки;
консультації авторами методичних розробок членів комісії з питань оцінки.
Основною особою в оцінці персоналу є лінійний керівник. Він відповідає за об'єктивність і повноту інформаційної бази та проводить бесіду з працівником. Думка безпосереднього керівника є визначальною при оцінці кандидата на вакантну посаду.
При формуванні періодичної оцінки узагальнюються: думка колег і працівників взаємозв'язаних підрозділів; підлеглих; спеціалістів у галузі ділової оцінки, а також результати самооцінки працівників.
Основним питанням будь-якої дійової оцінки є визначення чітких показників і критеріїв, які залежать від цілей підприємства. При великій кількості показників їх можна умовно згрупувати в три групи:
результативність праці;
професійна поведінка;
особисті якості.
При визначенні критеріїв оцінки можна керуватись двома цілями. Перша - визначити, як добре, чи погано, і чому працівники виконують свої функції та обов'язки. Така ціль ставиться тоді, коли діяльність підприємства є стабільною й обов'язки працівників чітко визначені і стабільні. Друга - визначення можливостей працівників в інших сферах діяльності відповідно до цілей підприємства, його перспективи. Вона ставиться тоді, коли діяльність підприємства характеризується динамічністю, а функції працівників чітко не визначені.
Для того, щоб оцінка була дійовою, а потреба в її проведенні була зрозумілою і мала мотиваційний характер, її потрібно проводити за основним змістом діяльності, яка прямо пов'язана з результатами праці і особистими якостями працівників.
Оцінка професійних якостей ґрунтується на аналізі результатів роботи і відповідності компетентності спеціаліста функціональним обов'язкам і посадовим вимогам.
Така оцінка передбачає визначення узгоджених і оговорених критеріїв знань, умінь і навиків працівників. Вона здійснюється з обов'язковим залученням спеціалістів, компетентних уданій галузі.

Лінійні керівники — безпосередні керівники дають інформацію: як ефективно, професійно справляється працівник зі своїми обов'язками; про виконання поставлених завдань; про якість роботи; причини неефективної роботи.
Колеги —інтерв'ю з ними, пояснює деякі особливості роботи спеціаліста в процесі його взаємодії всередині підприємства, його вміння працювати в команді, рівень його компетентності, можливі трудноті в роботі.
Клієнти — дають інформацію про міру свого задоволення діями даного спеціаліста як представника підприємства, про причини незадоволення його роботою.
Оцінка професійного рівня працівника повинна бути інтегральною і включати:
оцінку безпосереднього керівника (якості, майстерності та ефективності праці робітника);
оцінку професійної підготовки (знань, умінь і навиків);
оцінку особистих якостей працівника;
оцінку (висновки) останньої атестації.
Оцінка працівника безпосереднім керівником суб'єктивна. Інші види оцінок рекомендують визначити за допомогою тестових програм, психологічних досліджень, атестації кадрів, обліку і аналізу стану кадрів.
У цьому випадку оцінка рівня професіоналізму повинна визначатись як середня, і за нею, при потребі, можна зробити висновок щодо відповідності працівника вимогам робочого місця.
Зіставлення та аналіз інформації, одержаної із різних джерел, є важливою умовою підвищення її об'єктивності.
Психологічні особливості працівника оцінює спеціаліст з психодіагностики інтелекту.

Отже, оцінка персоналу проводиться для визначення відповідності
працівників їхньому робочому місцю чи посаді, на основі трьох підходів:
оцінка потенціалу працівника, тобто оцінка знань, досвіду, ділових та моральних якостей, психології особистості, здоров'я, рівня загальної культури;
оцінка індивідуального вкладу, яка дає змогу визначити якість, складність і результати праці конкретного працівника;
атестація кадрів - це комплексна оцінка, яка враховує потенційний та індивідуальний вклад працівників у кінцевий результат.
Вихідними даними для оцінки персоналу є:
моделі робочих місць персоналу;
положення про атестацію;
методика рейтингової оцінки;
правила внутрішнього трудового розпорядку;
штатний розклад;
особисті справи працівників;
накази з кадрових питань;
соціологічна анкета;
психологічні тести.
Процедура оцінки забезпечує зворотний зв'язок з персоналом, виконує мотиваційну функцію і сприяє підвищенню віддачі в роботі.
Процедуру оцінки можна класифікувати за декількома напрямами:
За об'єктами, які оцінюють діяльність:
складність, ефективність, якість, відношення до них;
досягнення цілей, кількісний та якісний результат, індивідуальний
вклад у загальні підсумки організації;
наявність у працівників тих чи інших особистих якостей, міри їх враженості і володіння ними.
За джерелами, на яких ґрунтується оцінка:
документи (автобіографія, характеристика, резюме), на основі яких можна дати оцінку з ймовірністю, як вважають спеціалісти, 0,2;
результати співбесід, інтерв'ю;
дані загального і спеціального тестування;
звіти про виконання виробничих завдань або поведінки в специфічних ситуаціях;
графологічна експертиза.
За способами проведення процедури оцінки і вибору кращого чи гіршого показника.
За критеріями оцінки.
За суб'єктами (претендент чи працюючий, члени спеціальної комісії, керівники, колеги чи самооцінка).
За мірою охоплення.
За періодами (за календарний рік, за час роботи І організації, на посаді).
Процедура оцінки значною мірою залежить від її цілей і можливостей
одержати необхідні матеріали для проведення самої оцінки.
Вся робота по проведенню оцінки персоналу включає три її складові:
зміст оцінки;
методи оцінки;
процедуру оцінки.
Для того, щоб оцінка була дійовою, а необхідність проведення була зрозумілою і мала мотивуючий характер, її потрібно проводити за основним змістом діяльності, за тими напрямами, які прямо пов'язані з працею та її результатами і особистими якостями працівника, що є передумовою ефективної трудової діяльності. Отже, зміст оцінки включає оцінку особистих якостей працівника, його праці та її результатів.
Після визначення того, що потрібно оцінювати, важливим етапом є визначення методів, які б дозволили виявити наявність елементів змісту оцінки; вимірювання величини того чи іншого елементу при допомозі конкретних показників.
Виявлення елементів (показників) змісту оцінки, в свою чергу, включає:
програму збирання інформації;
методи збирання інформації;
методи їх обробки та оформлення.
Одна із основних проблем оцінки персоналу — це проблема збирання інформації. На практиці використовують такі основні групи методів збирання інформації:
вивчення документів та інших письмових джерел;
бесіди й опитування;
спостереження.
Вивчення документів та інших письмових джерел включає вивчення об'єктивних даних про працівників (вік, освіта, стаж роботи, послужний список) та результатів їх праці. Джерелом інформації про працівника можуть служити первинні документи обліку кадрів, накази, розпорядження, матеріали нарад, зборів. Інформація про результати прані — в матеріалах звітності про виконання працівниками виробничих завдань, особистих творчих планах, про роботу структурних підрозділів і підприємства в цілому.
Важливим джерелом інформації є також бесіди й опитування. Бесіди — не отримання усної інформації від самого працівника, а опитування інформації про працівника від інших осіб.
Метод спостереження є також джерелом інформації, яка отримується під час ділових ігор, тренінгових занять, стажування працівників, виконання завдань.
Коли інформацію зібрано, потрібно її оцінити. Найпоширеніші методи оцінки інформації пов'язані із використанням системи балів і коефіцієнтів.
Третьою складовою оцінки персоналу є процедура самого оцінювання, яка має дати відповіді на запитання: де і хто проводить оцінку? Який порядок і періодичність оцінки? Які використовуються технічні засоби? Як формуються результати оцінки, я к їх доводять до працівників, як використовують?
Організація оптимізує систему оцінок персоналу через:
універсальність системи оцінок. Відділ кадрів розробляє єдину систему оцінок для всієї організації і забезпечує їх застосування і розуміння у всіх підрозділах;
встановлення стандартів і норм оцінок;
вибір методів оцінок.
Створити систему оцінок, однаково збалансовану з точки зору точності, об'єктивності, простоти, зручності і зрозумілості, досить складно, тому на сьогодні існує декілька підходів і систем оцінки персоналу, кожна із яких має як позитивні, так і негативні сторони.


загрузка...