загрузка...
 
4. Організація мотивації на підприємстві
Повернутись до змісту
Для мотивації праці, а по суті, для забезпечення потрібного рівня трудової активності персоналу доцільно:
визначити набір цінностей, які будуть закладені в основу мотивування персоналу. Цей набір повинен враховувати основні потреби та інтереси людей, які записують у формі пільг, переваг, видів заохочення в«Правилах внутрішнього трудового розпорядку організації» і закріплюють в інших локальних нормативних правових актах;
визначити рівень потреб кожного працівника, його інтереси і можливості задоволення;
конкретизувати види трудової діяльності, які потрібні організації і які доцільно мотивувати;
організувати працю так, щоб переконати працівника в можливості задовольнити його інтереси з доступними для нього витратами фізичних і моральних сил, часу та можливості відтворити свою працездатність;
узгодити певні види діяльності з набором цінностей і переваг;
при наймі працівника вияснити, які в нього мотиви, інтереси, яка система цінностей.
Доходи працівника в організації мають бути достатніми, щоб покривати його витрати.
Умовами ефективного використання мотивації праці є:
високий рівень оплати;
використання високопрофесійної праці;
відсутність зрівнялівки в оплаті;
високий престиж праці в державі, висока купівельна спроможність людини та її зацікавленість у підвищенні кваліфікації.
Щоб мотиваційний процес був керованим, необхідно створити певні умови:
треба мати повну й достовірну інформацію про об'єкт управління;
постійно мати уявлення про стан і динаміку мотиваційної спрямованості персоналу;
ретельно стежити за соціально-економічними наслідками управлінських рішень і вміти їх прогнозувати;
Досвід свідчить, що традиційні методи збирання даних щодо мотиваційної спрямованості персоналу вже не задовольняють потреби практики управління, необхідно запровадити в кожній організації систему мотиваційного моніторингу, яка б створила нову інформаційну базу для прийняття управлінських рішень у сфері мотивації трудової діяльності.
Мотиваційний Моніторинг - це система постійного спостереження і контролю стану мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень в інтересах підвищення ефективності виробництва.
Головною метою моніторингу в Україні на національному й регіональному рівнях є підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про фактичний стан мотивації трудової діяльності населення в розрізі окремих регіонів, розробка рекомендацій для подолання виявлених недоліків, прогнозування можливого загострення найбільш болючих проблем у сфері трудових відносин.
На рівні підприємств робота служб мотивації (окремих фахівців) має бути спрямована на вивчення потреб, що постійно змінюються, інтересів, ціннісних орієнтацій працівників у сфері праці, мотивів їх трудової діяльності, мотиваційного потенціалу і ступеня використання у трудовому процесі, виявлення змін у структурі мотивів і прогнозування їх розвитку та впливу на результати діяльності. Мотиваційний моніторинг має сприяти визначенню найбільш ділових, уданий період, важелів і стимулів впливу на поведінку конкретних працівників з метою досягнення їх цілей і цілей організації.
Запровадження мотиваційного моніторингу є актуальним для більшості підприємств України, адже вивчення потреб, інтересів мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється в Україні епізодично і вкрай поверхово. За таких умов діючі на підприємствах системи матеріальної і нематеріальної мотивації малоефективні.
Як свідчать дані зарубіжних підприємств, у структурі потреб і мотивів не відбувається докорінних змін, і керівники мають недостатнє уявлення про структуру та ієрархію мотивів підлеглих.
У 1946 році в одній з американських фірм провели анкетування робітників, яких просили розташувати в порядку першості запропоновані десять видів винагороди за роботу. Робітники розташували запропоновані винагороди в такій послідовності:
Повне визнання та адекватна оцінка виконаної роботи.
Почуття належності до справ.
Співчутливе ставлення з боку менеджерів (інтерес до особистих проблем працівників, бажання допомогти).
Стабільність зайнятості.
Добра оплата.
Цікава робота.
Особисті контакти з менеджерами.
Просування по службі.
Сприятливі умови праці.
Дисципліна праці.
Схоже опитування було проведено наприкінці 80-х років, яке засвідчило, що в ієрархії мотивів працівників відбулись суттєві зміни. При цьому зазначені мотиви вже розмістились у такій послідовності:
Цікава робота.
Повне визнання та адекватна оцінка виконаної роботи.
Почуття належності до справ.
Стабільність зайнятості.
Добра оплата.
Просування по службі.
Сприятливі умови праці.
Особисті контакти з менеджерами.
Дисципліна праці.
Співчутливе ставлення з боку менеджерів (інтерес до особистих проблем працівників, бажання допомогти).
Зміни в ієрархії мотивів сталися під впливом підвищення рівня життя, зростання професійно-кваліфікаційного рівня робітників та їх орієнтації на потреби високого рівня.
Мотиваційний моніторинг передбачає проведення регулярних опитувань та аналіз наявної економічної, соціологічної та психологічної інформації. Для оцінки мотивації трудової діяльності в динаміці взаємозумовленості та взаємозв'язку з соціально-економічними процесами важливо мати набір ключових характеристик (показників), до яких належать:
а) характеристика трудової діяльності і якості трудового потенціалу —професійно-кваліфікаційний склад працівників; якість професійної підготовки та перепідготовки робочої сили; стан зайнятості; оцінка конкурентоспроможності працівників; форми і методи матеріального стимулювання трудової діяльності та їх дієвість; форми і методи негативної мотивації та їх ефективність; умови й організація праці; рівень продуктивності праці;
рівень задоволення працею та результатами трудової діяльності; роль і місце праці в ціннісних орієнтаціях працівників; основні мотиви трудової діяльності і зміни в їх структурі;
б) показники рівня життя - номінальна заробітна плата; структура доходів; диференціація доходів; структура витрат; реальний бюджет працівників та їх сімей; рівень забезпечення житлом, послугами медицини, освіти, культури, екологічна ситуація, особиста безпека;
в) характеристики стану суспільної думки щодо ефективності соціально-економічної політики держави, соціальної спрямованості ринкових перетворень.
Система моніторингу мотивації трудової діяльності має ґрунтуватись на таких принципах:
системність - .побудова набору оціночних показників для кожного напрямку мотивації трудової діяльності;
комплексність — отримання й обробка соціально-економічної, соціологічної та психологічної інформації, яка характеризує стан і зміни в мотивації трудової діяльності;
аполітичність — аналіз основних причин зміни стану мотивації трудової діяльності з врахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників;
періодичність — регулярне поповнення інформаційної бази, необхідної для розробки ключових характеристик мотивації трудової діяльності;
виробничо-територіальний підхід — досягнення оптимального поєднання виробничих і територіальних принципів проведення моніторингу службами мотивації.
Організацією мотивації на підприємстві займаються лінійні керівники і працівники служби управління персоналом.


загрузка...