загрузка...
 
ТЕМА 10. КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
Повернутись до змісту
Методичні рекомендації до вивчення теми
В процесі вивчення першого і другого питань теми студент може використовувати будь-яке із рекомендованих у списку літератури джерел, оскільки розбіжностей у висвітленні сутності комунікації, основних елементів та етапів процесу комунікації між авторами немає. Найбільш ґрунтовно ці питання розкриті в підручниках Р. Дафта [4], Д. Бодді та Р. Пейтона [1]. Що стосується питання управління організаційними комунікаціями, то різні автори по-різному підходять до його розгляду: перші (Дафт Р. [4], Д. Бодді та Р. Пейтон [1]) класифікують перешкоди на шляху ефективної комунікації на індивідуальні та організаційні; другі (Н. П. Тарнавська і Р. М. Пушкар [7]) розглядають їх за елементами та етапами процесу комунікації; треті (С. П. Робіне і Д. А. ДеЧенцо [6]) зосереджують увагу на розвитку індивідуальних навичок комунікації (активне слухання, підготовка звітів, проведення презентації тощо). У всякому разі ґрунтовне засвоєння третього питання теми вимагає використання кількох джерел із наведених у списку рекомендованої літератури.
Вивчення теми доцільно розпочати із з'ясування сутності комунікації та її ролі в менеджменті як сполучного процесу. При цьому важливо усвідомити, що комунікація — це не просто передавання інформації від однієї особи до іншої, а обмін інформацією, який до того ж має забезпечувати їх взаєморозуміння. Усвідомити сутність комунікації допомагає детальний розгляд основних елементів та етапів процесу комунікації. їх знання дозволяє також зрозуміти проблеми, які виникають під час комунікації.
Вивчаючи друге питання теми, спочатку важливо усвідомити, як співвідносяться поняття «міжособові комунікації» та «організаційні комунікації». У загальному випадку комунікація відбувається між двома або більше особами. У такому контексті будь-яку комунікацію можна розглядати як міжособову. Проте в межах організації на міжособові комунікації накладають відбиток ієрархія влади, соціальні відносини в колективі, інші організаційні фактори, що вносить суттєві зміни в їх характер. Для позначення таких специфічних міжособо-вих комунікацій і використовують поняття «організаційні комунікації».
На практиці обмін інформацією між двома чи більше особами відбувається за допомогою вербальної (усна або письмова) та неве-рбальної комунікації. Студенту необхідно знати переваги і недоліки кожної з них, а також розібрати модель Ленґела—Дафта, яка визначає ситуаційні фактори раціонального вибору методу комунікації (усна чи письмова). Далі увагу слід зосередити на з'ясуванні сутності та ролі формальних і неформальних комунікацій. При цьому варто підкреслити, що неформальні комунікації, хоч і виникають спонтанно, але покликані доповнювати та підтримувати формальні, а тому не можуть залишатися поза увагою менеджера.
Ефективність діяльності організації багато в чому залежить від форми (конфігурації) поєднання за допомогою інформаційних потоків індивідуумів, які беруть участь в процесі комунікації, тобто від вибору типу комунікаційної мережі. Вивчення цього питання передбачає розгляд базових (первинних) типів комунікаційних мереж в групах, їх класифікацію на централізовані та децентралізовані, визначення критеріїв їх ефективності та ситуаційних факторів, що обумовлюють їх вибір.
Останній блок питань, що необхідно розглянути та вивчити за темою «Комунікації в управлінні» стосується визначення перешкод на шляху ефективної комунікації та методів їх подолання. Тут студент має самостійно обрати принцип класифікації таких перешкод (або за елементами комунікації, або за етапами процесу комунікації, або за рівнями їх походження: індивідуальний чи організаційний) і виділити основні з них. Потім за результатами вивчення кількох рекомендованих підручників вибрати основні методи подолання бар'єрів до ефективної комунікації і усвідомити механізми їх дії. При цьому варто звернути увагу на модель вибору стилю комунікації. Корисним для студентів буде також й засвоєння наведених в навчальній літературі рекомендацій щодо розвитку навичок активного слухання, підготовки звітів, проведення презентацій і переговорів як форм комунікацій, які часто зустрічаються в управлінській практиці.
Ілюстративні матеріали
Комунікація — це процес обміну інформацією між двома чи більше особами, який забезпечує їх взаєморозуміння
Основні елементи комунікації:
Відправник — особа, яка генерує інформацію для комунікації, перетворює її у повідомлення і передає його іншій особі або групі осіб
Одержувач — особа (або група осіб), для якої передається повідомлення
Повідомлення — закодована за допомогою будь-яких символів і представлена у реально відчутній формі думка, призначена для передавання
Канал комунікації — це засіб, за допомогою якого відбувається переміщення повідомлення від відправника до одержувача
Перешкоди комунікації («шум») — це будь-яке втручання в процес комунікації, яке викривлює (спотворює) сутність або зміст повідомлення
Основні етапи процесу комунікації:
1. Формування концепції комунікації. З'ясування відправником мети комунікації (навіщо вона здійснюватиметься і чого він намагаєтеся досягти) і визначення смислу того, що він хоче передати (яку саме інформацію зробити предметом комунікації)
2. Кодування — це процес трансформації (перетворення) того, що призначене для передавання, у повідомлення. Процес кодування складається: з вибору певної системи кодових знаків — носіїв інформації (звук, світло, запах, фізичні дії тощо); з організації таких носіїв у певну форму (промова, текст, рисунок, вчинок тощо); з формування повідомлення з певним значенням
3. Передавання повідомлення каналами комунікації — являє собою фізичну доставку повідомлення від відправника до одержувача
4. Декодування — це процес перекладання одержувачем отриманого повідомлення у зрозумілу для нього форму
5. Інтерпретація та оцінка повідомлення — це процес усвідомлення сутності та змісту повідомлення, а також сприйняття або формування власного ставлення до повідомлення
6. Зворотний зв'язок — це відповідь одержувача на повідомлення. Фактично — це процес, в ході якого відправник і одержувач повідомлення міняються місцями
Стиль комунікації — це манера поведінки однієї особи в процесі обміну інформацією з іншою особою (або групою осіб)
Згідно з моделлю вибору стилю комунікації ця манера залежить від ступеня обізнаності (рівня знань) як однієї, так і другої сторони про інформацію, яка виступає предметом комунікації. Різні комбінації рівнів обізнаності/необізнаності відправника та одержувача про інформацію для комунікації наведені у матриці:
Високий
І Ступінь обізнаності одержувача
В матриці ідентифіковані чотири поля, в кожному з яких формується відповідний стиль комунікації:
1) «Арена» — найефективніша комунікація. Як відправник, так і одержувач повідомлення достатньо обізнані з предметом комунікації, і тому спроможні ефективно підтримувати процес обміну інформацією
2) «Темна пляма» — відправник має невиразне уявлення про те, що він повинен повідомити. Йому важко зрозуміти поведінку обізнаного одержувача. Відправник намагається уникнути комунікації і зруйнувати їх
3) «Фасад» — одержувачу невідома інформація, яка є предметом комунікації. Відправник передає тільки таку інформацію, яка є вигідною для нього. Проблема цього поля полягає у недостатній глибині (поверхності) комунікацій
4) «Невідомість» — жодний з учасників комунікації не обізнаний про предмет комунікації. В цьому випадку ефективність комунікації є найменшою
Для підвищення ефективності комунікацій відповідно до цієї моделі використовують дві стратегії:
1. Стратегія «експозиції» (розкриття) — збільшення «поля арени» і відповідно зменшення «поля фасаду», що вимагає від відправника більшої відкритості і чесності у доведенні інформації
2. Стратегія «зворотного зв'язку» — збільшення «поля арени» і відповідно зменшення «поля темної плями», що вимагає не тільки збільшення «експозиції» з боку відправника, але й одночасно результативного сприйняття повідомлення з боку одержувача


загрузка...